Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43683
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Мікроекономічний аналіз"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Microeconomic analysis"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Микроэкономический анализ"
Authors: Полоус, Ольга Вікторівна
Keywords: мікроекономічний
аналіз
підприємство
споживачі
ринок
попит
ціноутворення
анализ
microeconomic
analysis
Issue Date: 5-Jun-2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Мікроекономічний аналіз» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі економіки підприємства. Метою викладання навчальної дисципліни «Мікроекономічний аналіз» є формування у студентів знань з методології та організації мікроекономічного аналізу поведінки підприємства. Ці знання потрібні також при обміні досвідом з економістами інших галузей та критичному погляді на сучасні економічні теорії. Предметом дисципліни є поведінка підприємства в умовах недосконалих конкурентних ринкових структур та напрямків державної галузевої політики.
The discipline "Microeconomic Analysis" is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of enterprise economics. The purpose of teaching the discipline "Microeconomic Analysis" is the formation of students' knowledge of the methodology and organization of microeconomic analysis of enterprise behavior. This knowledge is also needed in the exchange of experience with economists in other fields and a critical look at modern economic theories. The subject of the discipline is the behavior of the enterprise in the conditions of imperfect competitive market structures and directions of the state branch policy.
Учебная дисциплина «Микроэкономический анализ» является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области экономики предприятия. Целью преподавания учебной дисциплины «Микроэкономический анализ» является формирование у студентов знаний по методологии и организации микроэкономического анализа поведения предприятия. Эти знания нужны также при обмене опытом с экономистами других отраслей и критическом взгляде на современные экономические теории. Предметом дисциплины является поведение предприятия в условиях несовершенных конкурентных рыночных структур и направлений государственной отраслевой политики.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43683
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_МА_РНП_С.pdfРобоча навчальна прогрми денної форми навчання638.45 kBAdobe PDFView/Open
03_МА_РНП_З.pdfРобоча прграма заочної форми навчання408.26 kBAdobe PDFView/Open
05__МА__КТП.pdfКалендарно-тематичний план189.33 kBAdobe PDFView/Open
07__МА__МР_ДЗ_(РГР).pdfМетодичні рекомендації з виконання домашньої роботи402.94 kBAdobe PDFView/Open
08__МА__МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання402.7 kBAdobe PDFView/Open
10__МА__МР_СРС.pdfМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ОПАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ263.74 kBAdobe PDFView/Open
11_МА_МР_ПРЗ.pdfМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ( СЕМІНАРСЬКИХ ) ЗАНЯТЬ367.06 kBAdobe PDFView/Open
12__МА__Т.pdfТипові тести та задачі206.19 kBAdobe PDFView/Open
13__МА__МКР_1.pdfМодульна контрольна робота №1473.33 kBAdobe PDFView/Open
15__МА__ККР.pdfКомплексні контрольні роботи478.81 kBAdobe PDFView/Open
16_МА_ЕБ.pdfПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК185.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.