Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43518
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Управління проектами у транспортно-логістичному бізнесі»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Управление проектами в транспортно-логистическом бизнесе»
Educational and methodical complex of the discipline "Project Management in the transport and logistics business"
Authors: Ігнатюк, Вікторія Василівна
Игнатюк, Виктория Васильевна
Ignatiuk, Viktoria
Keywords: управління
проектами
транспортно-логістичному
бізнесі
управление
проектами
транспортно-логистический
бизнес
management
projects
transport-logistics
business
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РП 19.02-01-2020;
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців з транспортних технологій. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у забезпеченні формування системи наукових знань та практичних навичок у фахівців з організації мультимодальних перевезень у сфері управління проектами транспортно-логістичного спрямування.
Данная дисциплина является составной теоретической основой знаний и умений для изучения технологических дисциплин подготовки специалистов по транспортным технологиям. Цель преподавания учебной дисциплины состоит в обеспечении формирования системы научных знаний и практических навыков у специалистов по организации мультимодальных перевозок в области управления проектами транспортно-логистического направления.
This discipline is an integral theoretical basis of knowledge and skills for studying technological disciplines of training specialists in transport technologies. The purpose of teaching the discipline is to ensure the formation of a system of scientific knowledge and practical skills among specialists in organizing multimodal transportation in the field of project management of the transport and logistics direction.
Description: Робочу програму (РП) навчальної дисципліни «Управління проектами у транспортно-логістичному бізнесі» розроблено на основі «Методичних рекомендацій до розроблення робочої програми навчальної дисципліни», затвердженої розпорядженням № 071/роз від 10.07.2019 р., №088/роз від 16.10.2019 р. та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43518
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_УП в ТЛБ_2019.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Управління проектами у транспортно-логістичному бізнесі»345.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.