Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43313
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Політологія"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Политология"
Educational-methodical complex of the discipline "Political Science"
Authors: Кравченко, Володимир Іванович
Keywords: політологія
політична система
легетимність
тоталітаринй режим
демократія
партійні системи
политология
политическая система
легитимность
тоталитарный режим
демократия
партийная система
political science
politic system
legitimacy
totalitarian regime
democracy
party system
Issue Date: 2019
Abstract: Метою вивчення курсу «Політологія» є:засвоєння знань студентів про суспільно-політичні процеси, форми правління та державного устрою, політичні партії, формування націй та національні рухи, ролі держави у суспільстві; - сприяти формуванню у студентів національної свідомості, наукового мислення у сфері політики, політичної культури, зацікавленості у поглибленні і розширенні світогляду; - усвідомлення сутності, соціального призначення та функцій політичної науки, її роль і місце в системі наук; - усвідомлення студентами того, що нині проблеми становлення громадянського суспільства, прав людини та громадянина є домінуючими у царині розвитку українського суспільства.
Целью изучения курса «Политология» является: усвоение знаний студентов об общественно-политических процессов, формы правления и государственного устройства, политические партии, формирование наций и национальные движения, роли государства в обществе;- способствовать формированию у студентов национального сознания, научного мышления в сфере политики, политической культуры, заинтересованности в углублении и расширении мировоззрения;- осознание сущности, социального назначения и функций политической науки, ее роль и место в системе наук;- осознание студентами того, что сейчас проблемы становления гражданского общества, прав человека и гражданина являются доминирующими в области развития украинского общества.
The purpose of studying the course "Political Science" is: to assimilate students 'knowledge about socio-political processes, forms of government and government, political parties, the formation of nations and national movements, the role of the state in society; - to promote the formation of students' national consciousness, scientific thinking in the field of politics , political culture, interest in deepening and expanding worldview; - awareness of the nature, social purpose and functions of political science, its role and place in the system of sciences; - students' awareness that now the problems of the formation of civil society, human rights and citizen are dominant in the field of development of Ukrainian society.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43313
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри реклами і зв'язків з громадськістюItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.