Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43241
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Системний підхід до проектної діяльності"
Other Titles: Учебно-методический комплекс по дисциплине "Системный подход к проектной деятельности"
Educational and methodical complex on the subject "System approach to project activities"
Authors: Тесля, Юрій Миколайович
Тесля, Ю.М.
Тесля, Юрий Николаевич
Teslya, Yuriy Mykolayovych
Teslya, Y. M.
Keywords: робоча програма
управління та адміністрування
менеджмент
управління пректами
силабус
work program
management and administration
management
project management
syllabus
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Предметом вивчення є системний підхід до управління проектами, що дозволяє об’єднати в єдиному баченні організації, процесів і технологій процесний, проектний і сценарний підходи. Кожен проект є складною системою, управління якою здійснюється на основі ряду принципів і концепцій проектного менеджменту. Саме діяльність на основі системного підходу є ознакою професіоналізму проектного менеджера. Без цього неможливо ефективно управляти проектами, як складними системами. Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Системний підхід до проектної діяльності» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених розпорядженнями №071/роз. від 10.07.2019 р., № 088/роз, від 16.10.19 та відповідних нормативних документів.
The subject of the study is a systematic approach to project management, which allows you to combine in a single vision of the organization, processes and technologies process, design and scenario approaches. Each project is a complex system, which is managed on the basis of a number of principles and concepts of project management. It is the activity based on a systematic approach is a sign of professionalism of the project manager. Without this, it is impossible to effectively manage projects as complex systems.The work program (RP) of the discipline "System approach to project activities" is developed on the basis of "Guidelines for the development and design of the work program of the discipline of full-time and part-time forms of study", approved by regulations №071 / roz. from 10.07.2019, № 088 / rose, from 16.10.19 and relevant regulations.
Description: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Системний підхід до проектної діяльності" містить:1. Робочу програму навчальної дисципліни; 2. Силабус навчальної дисципліни; 3. Презентацію лекцій. Спеціальність: 073 Менеджмент Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43241
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри технологій управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус Тесля Ю.М..docCилабус дисципліни «Системний підхід до проектної діяльності». Предметом вивчення є системний підхід до управління проектами, що дозволяє об’єднати в єдиному баченні організації, процесів і технологій процесний, проектний і сценарний підходи.103.5 kBMicrosoft WordView/Open
Системний підхід до проектної діяльності.pdfПрезентація лекцій3.3 MBAdobe PDFView/Open
РНП Системний підхід до проектної діяльності.docРобоча програма навчальної дисципліни «Системний підхід до проектної діяльності»2.38 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.