Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43071
Title: Розроблення процесів хімічної та електрохімічної регенерації відпрацьованих олив.
Other Titles: Development of processes of chemical and electrochemical regeneration of worked oils
Authors: Давиденко, Олександр Миколайович
Davydenko, M. O.
Keywords: відпрацьована олива
окиснення
регенерація
катодне відновлення
анодне окиснення
озон
екстракція
поляризаційні криві
регенерована олива
activated oil
oxidation
regeneration
cathode recovery
anodic oxidation
ozone
extraction
polarization curves
regenerated oil
Issue Date: 28-May-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Давиденко О. М. Розроблення процесів хімічної та електрохімічної регенерації відпрацьованих олив : дисертаційна робота на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.07 "Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів" / Національний авіаційний університет – Київ, 2020. – 147 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розробленню хімічного та електрохімічного методу регенерації відпрацьованих олив. Вивчені основні закономірності перебігу процесів попередньої підготовки та хімічних стадій процесу регенерації. Визначено умови проведення озонування, розкладу озонідів та безперервної рідинно-фазової екстракції оксигеновмісних забруднень. Для підтвердження високої якості регенерованих олив, одержаних шляхом послідовних стадій хімічної оброблення, проводили визначення їх фізико-хімічних показників на відповідність нормативним документам на товарні та базові оливи. Експериментальними дослідженнями показано, що найбільш ефективним методом руйнування озонідів є їх окиснювальний розклад гідроген пероксидом, продуктами якого є переважно карбонові кислоти. Показано, що ефективним методом вилучення солей карбонових кислот та інших оксигеновмісних продуктів є безперервна екстракція водою, яка забезпечує їх ефективне видалення, яке підтверджується визначенням фізико-хімічним показників. Вивчено основні закономірності перебігу електрохімічних реакцій катодного відновлення карбонільних сполук та анодного окиснення карбоксильних сполук, на основі яких запропоновано нові доступні та екологічно безпечні електродні матеріали, продуктами перетворення на яких утворюються відповідні вуглеводні. Запропонований загальний механізм перебігу процесу анодного окиснення карбонових кислот на різних електродних матеріалах і досліджені особливості впливу електродних матеріалів на одержані продукти електролізу. Випробовування одержаних регенерованих олив показали їх високу якість, яка свідчить про ефективність застосування запропонованого хімічного і електрохімічного способу регенерації відпрацьованих олив.
The dissertation is devoted to the development of chemical and electrochemical method of regeneration of worked oils. The basic regularities of the process of preliminary preparation and the chemical stages of the regeneration process are studied. The conditions of ozonation and ozone depletion are determined. To confirm the high quality of regenerated oils obtained through successive stages of chemical treatment, determination of their physical and chemical indices for the compliance of regulatory documents with commodity and base oils. Experimental studies have shown that the most effective method for the destruction of ozonides is their oxidation decomposition hydrogen peroxide, whose products are predominantly carboxylic acids. It has been shown that the effective method of extracting salts of carboxylic acids and other oxygen-containing products is the continuous extraction with water, which ensures their effective removal, which is confirmed by the definition of physico-chemical parameters. The main regularities of the course of electrochemical reactions of cathode reduction of carbonyl compounds and anodic oxidation of carboxylic compounds were studied, on the basis of which new available and environmentally safe electrode materials with products of transformation on which hydrocarbons are proposed. The general mechanism of the process of anodic oxidation of carboxylic acids on various electrode materials is proposed and features of the influence of electrode materials on the obtained electrolysis products have been studied. Testing of the obtained regenerated oils showed their high quality, which testifies to the effectiveness of the application of the chemical and electrochemical method of regeneration of the worked oils.
Description: Давиденко О. М. Розроблення процесів хімічної та електрохімічної регенерації відпрацьованих олив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.07 "Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів" / Давиденко Олександр Миколайович – Київ, 2020. – 26 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43071
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.09

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Давиденко_О..pdfАвтореферат_Давиденко О.М.806.36 kBAdobe PDFView/Open
Дисертація Давиденко О..pdfДисертація_Давиденко О.М.3.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.