Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42819
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень"
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины "Основы научных исследований"
Authors: Балабанова, Галина Петрівна
Keywords: наукові дослідження
наукове пізнання
методи наукового дослідження
наукова робота
наукова література
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця у галузі міжнародних відносин та їх наукових досліджень Мета та завдання вивчення навчальної дисципліни у контексті спеціальності з урахуванням вимог стандарту вищої освіти (освітньої програми) полягає у засвоєнні теоретичних основ, питань методики, методології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного ті практичного підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень студентами. Оволодіння методологією і методами наукового дослідження сприяє розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової творчості студентів.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области международных отношений и их научных исследований Цель и задачи изучения учебной дисциплины в контексте специальности с учетом требований стандарта высшего образования (образовательной программы) заключается в усвоении теоретических основ, вопросов методики, методологии и организации научно-исследовательской деятельности, то есть теоретического те практического основу для эффективного проведения научных исследований студентами. Овладение методологией и методами научного исследования способствует развитию рационального творческого мышления, оптимальной организации научного творчества студентов.
This discipline is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of international relations and their research. The purpose and objectives of studying the discipline in the context of the specialty, taking into account the requirements of the standard of higher education (educational program) is to master the theoretical foundations, methodology, methodology and organization of research, ie theoretical and practical basis for effective research by students. Mastering the methodology and methods of scientific research contributes to the development of rational creative thinking, the optimal organization of scientific creativity of students.
Description: Галузь знань: «Міжнародні відносини» Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини» Освітньо-професійна програма: «Міжнародні економічні відносини» Освітньо-професійна програма: «Міжнародний бізнес»
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42819
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_ОНД_РП.docРобоча програма2.18 MBMicrosoft WordView/Open
Титулка НМК ОНД.docx2.6 MBMicrosoft Word XMLView/Open
12_ОНД_Т.docx20.84 kBMicrosoft Word XMLView/Open
11_ОНД_МР_ПРЗ.doc66.5 kBMicrosoft WordView/Open
06_ОНД_КЛ.doc478 kBMicrosoft WordView/Open
10_ОНД_МР_СРС.docx17 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.