Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42249
Title: Напрями реформування державної політики в сфері охорони здоров’я
Other Titles: Направления реформирования государственной политики в сфере здравоохранения
Directions of reformation of state policy in the sphere of health care
Authors: Ткачова, Наталія Миколаївна
Ткачева, Наталья Николаевна
Tkachova, Nataliya
Keywords: реформування
стратегія розвитку
системи охорони здоров'я
державна політика
механізм державно-приватного партнерства
реформирование
стратегия развития
система здравоохранения
государственная политика
механизм государственно-частного партнерства
reformation
strategy of development
health care system
state policy
mechanism of public private partnership
Issue Date: 2018
Publisher: Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Citation: Ткачова Н. М. Напрями реформування державної політики в сфері охорони здоров’я / Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 8. – С.83 – 86.
Abstract: У статті розглянуто сучасний стан та визначено існуючі методичні положення, які розвивають підходи до визначення особливостей державної політики в сфері охорони здоров'я. Запропоновано напрями роз робки стратегій, організаційних структур, процесів ціноутворення та методи оцінки діяльності учасників процесу надання медичної допомоги та визначено практичні заходи з обєднання всіх учасників процесу надання медичної допомоги. Запропоновано впровадження механізму державно приватного партнер ства у сфері охорони здоров'я для забезпечення інноваційного розвитку цієї сфери, який можливий на засадах добровільного та взаємодоповнюючого партнерства між суб'єктами господарювання.
В статье рассмотрено современное состояние и определены существующие методические положения, развивающие подходы к определению особенностей государственной политики в сфере здравоохранения. Предложены направления разработки стратегий, организационных структур, процессов ценообразования и методы оценки деятельности участников процесса предоставления медицинской помощи и определены практические мероприятия по объединению всех участников процесса предоставления медицинской помощи. Предложено внедрение механизма государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения для обеспечения инновационного развития этой сферы, которое возможно на принципах добровольного и взаимодополняющего партнерства между хозяйствующими субъектами.
The article considers the current state and defines the existing methodological provisions which develop approaches to the definition of the features of the state policy in the field of health care. The directions of development of strategies, organizational structures, pricing processes and methods of evaluation of the participants in the process of medical care provision are proposed, and practical measures are taken to unite all participants in the process of medical care provision. Offers the mechanism of public private partnership in the health sector to ensure the innovative development of the sector, which is possible on the basis of voluntary and complementary partnership between the entities.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42249
ISSN: 2306-6814
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Напрями реформування .pdfСтаття296.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.