Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41734
Title: Організація перевезення вантажів медичної допомоги
Other Titles: Организация перевозки грузов медицинской помощи
Organization of medical aid cargo transportation
Authors: Мухіна, Аліна Сергіївна
Keywords: авіаперевезення
медична допомога
транспортні послуги
дипломна робота
Issue Date: 5-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єктом дослідження є ефективність господарської діяльності ТОВ «Кий Авіа КАРГО» Предметом дослідження є ефективність використання ПС при перевезенні вантажів медичної допомоги. Мета дипломної роботи: проведення аналізу діяльності ТОВ «Кий Авіа КАРГО» та розробка проектних пропозицій щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства за рахунок перевезення вантажів медичної допомоги. Методи дослідження: збір, обробка та аналіз інформації і статистичних даних. Проведення розрахунків на основі знайденої інформації. У теоретичній частині описано діяльність України в Організації Об’єднаних Націй та діяльність компаній на ринку продажів транспортних послуг, проаналізовано надзвичайні події у світі за 2018-2019 роки. Аналітична частина дипломної роботи присвячена проведенню аналізу виробничих і фінансових показників діяльності ТОВ «Кий Авіа КАРГО» за 2014 – 2018 роки. У проектній частині проведені розрахунки вартості льотної години повітряного судна АН-12БК, проведено оцінку ефективності перевезень вантажів медичного забезпечення. Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати у навчальному процесі та у практичній діяльності авіаційних підприємств та організацій.
Объектом исследования является эффективность хозяйственной деятельности ООО «Кий Авиа КАРГО» Предметом исследования является эффективность использования ВС при перевозке грузов медицинской помощи. Цель дипломной работы: проведение анализа деятельности ООО «Кий Авиа КАРГО» и разработка проектных предложений по повышению эффективности хозяйственной деятельности предприятия за счет перевозки грузов медицинской помощи. Методы исследования: сбор, обработка и анализ информации и статистических данных. Проведение расчетов на основе найденной информации. В теоретической части описана деятельность Украины в Организации Объединенных Наций и деятельность компаний на рынке продаж транспортных услуг, проанализированы чрезвычайные события в мире по 2018-2019 годы. Аналитическая часть дипломной работы посвящена проведению анализа производственных и финансовых показателей деятельности ООО «Кий Авиа КАРГО» по 2014 - 2018 годы. В проектной части проведены расчеты стоимости летного часа воздушного судна АН-12БК, проведена оценка эффективности перевозок грузов медицинского обеспечения. Материалы дипломной работы рекомендуется использовать в учебном процессе и в практической деятельности авиационных предприятий и организаций.
The object of the study is the economic efficiency of LLC “Kiy Avia CARGO” The subject of the study is the efficiency of the use of aircraft in the transport of medical care cargo. The purpose of the thesis: analysis of the activities of LLC “Kiy Avia CARGO” and the development of project proposals to improve the efficiency of the enterprise’s business through the transport of medical care cargo. Research methods: collection, processing and analysis of information and statistical data. Carrying out calculations based on the information found. The theoretical part describes the activities of Ukraine in the United Nations and the activities of companies in the transport services sales market, analyzes emergency events in the world for 2018-2019. The analytical part of the thesis is dedicated to the analysis of production and financial performance of LLC “Kiy Avia CARGO” for 2014 - 2018. In the design part, the cost of the flight hour of the AN-12BK aircraft was calculated, and the efficiency of the transportation of medical supplies was evaluated. The materials of the thesis are recommended to be used in the educational process and in the practical activities of aviation enterprises and organizations.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к. е. н. Соловйова Олена Олександрівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41734
Appears in Collections:Наукові матеріали студентів кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_275_Тр.тех_ Мухіна А.С..pdfДипломна робота1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.