Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41731
Title: Вибір типу повітряного судна для виконання авіаційних робіт і послуг
Other Titles: Выбор типа воздушного судна для выполнения авиационных работ и услуг
Choosing the type of aircraft for performing aviation work and services
Authors: Сидоренко, Максим Олегович
Keywords: авіакомпанія
авіаційні роботи
патрулювання нафтопроводів
дипломна робота
Issue Date: 5-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єктом дослідження є господарська діяльність компанії «КИЙ АВІА». Предметом дослідження є ефективність співробітництва з ТОВ «Укртранснафта» та авіакомпанією при виконанні авіаційних робіт. Мета дипломної роботи: проведення аналізу діяльності компанії «КИЙАВІА» та розробка проектних пропозицій щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства за рахунок співпраці з ТОВ «Укртранснафта та авіакомпанією спецпризначення. Методи дослідження: методи експертного аналізу – для визначення ринку робіт і надання послуг та техніко-економічні методи – для обґрунтування організації і доцільності виконання авіаційних робіт з патрулювання нафтопроводів. У теоретичній частині висвітлено теоретичні поняття класифікації та вибору повітряних суден для виконання різних видів авіаційних робіт. Аналітична частина дипломної роботи присвячена історії розвитку та проведенню аналізу виробничих і фінансових показників діяльності ПрАТ «КИЙАВІА» за 2014 – 2018 роки. У проектній частині запропоновано підвищення ефективності діяльності компанії «КИЙАВІА» за рахунок співпраці з ТОВ «Укртранснафта» та авіакомпанією спецпризначення щодо виконання авіаційних робіт з патрулювання нафтопроводів, а також проведені розрахунки показників ефективності виконання цих робіт. Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати в практичній діяльності підприємств авіації спецпризначення.
Объектом исследования является хозяйственная деятельность компании «КИЙ АВИА». Предметом исследования является эффективность сотрудничества с ООО «Укртранснафта» и авиакомпанией при выполнении авиационных работ. Цель дипломной работы: проведение анализа деятельности компании «КИЙАВИА» и разработка проектных предложений по повышению эффективности хозяйственной деятельности предприятия за счет сотрудничества с ООО «Укртранснафта и авиакомпанией спецназначения. Методы исследования: методы экспертного анализа - для определения рынке работ и оказания услуг и технико-экономические методы - для обоснования организации и целесообразности выполнения авиационных работ по патрулированию нефтепроводов. В теоретической части освещены теоретические понятия классификации и выбора воздушных судов для выполнения различных видов авиационных работ. Аналитическая часть дипломной работы посвящена истории развития и проведению анализа производственных и финансовых показателей деятельности ЗАО «КИЙАВИА» по ​​2014 - 2018 годы. В проектной части предложено повышение эффективности деятельности компании «КИЙАВИА» за счет сотрудничества с ООО «Укртранснафта» и авиакомпанией спецназначения по выполнению авиационных работ по патрулированию нефтепроводов, а также проведены расчеты показателей эффективности выполнения этих работ. Материалы дипломной работы рекомендуется использовать в практической деятельности предприятий авиации спецназначения.
The object of the study is the economic activities of the company "KIY AVIA". The subject of the study is the effectiveness of cooperation with Ukrtransnafta LLC and the airline in carrying out aircraft operations. The purpose of the thesis: to analyze the activities of the company "KIYAVIA" and the development of project proposals to improve the efficiency of economic activity of the enterprise through cooperation with LLC "Ukrtransnafta and the airline special purpose. Research methods: expert analysis methods - to determine the market for work and services and technical and economic methods - to justify the organization and the feasibility of aviation work on patrolling oil pipelines. In the theoretical part, the theoretical concepts of classification and selection of aircraft for performing various types of aviation work are highlighted. The analytical part of the thesis is devoted to the history of development and the analysis of production and financial indicators of the activities of KIYAVIA CJSC for 2014 - 2018. In the design part, it was proposed to increase the efficiency of the KIYAVIA company due to cooperation with Ukrtransnafta LLC and a special-purpose airline to perform aviation operations on patrolling oil pipelines, as well as to calculate the performance indicators for these works. The materials of the thesis are recommended to be used in the practical activities of aviation enterprises of special purpose.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Федина Василь Петрович
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41731
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_275.04_Сидоренко.pdfДипломна робота1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.