Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41730
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРевера, Владислав Олегович-
dc.date.accessioned2020-03-18T12:25:41Z-
dc.date.available2020-03-18T12:25:41Z-
dc.date.issued2020-02-05-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41730-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: старший викладач Пронь Світлана Віталіївнаuk_UA
dc.description.abstractОб’єктом дослідження є діяльність приватного підприємства «Aerodrone». Мета дипломної роботи: визначення ефективності застосування безпілотних літальних апаратів у процесі виконання авіаційних робіт у сільському господарстві. Методи дослідження: методи експертного аналізу – для визначення собівартості підприємства та його конкуренції на ринку надання авіаційних послуг, техніко-економічні методи – для визначення ефективності та можливості удосконалення проведених робіт. Теоретична частина описує теоретичні засади використання безпілотних літальних апаратів, основні напрями діяльності та державне регулювання робіт. Аналітична частина дипломної роботи вміщує аналіз економічного стану підприємства «Aerodrone» та аналіз ринку виконання сільськогосподарських робіт за допомогою безпілотних літальних апаратів. Проектна частина описує пропозиції та розрахунки використання інвестиційного проекту для підприємства «Aerodrone». Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати в практичній діяльності підприємств, які виконують авіаційні роботи.uk_UA
dc.description.abstractОбъектом исследования является деятельность частного предприятия «Aerodrone». Цель дипломной работы: определение эффективности применения беспилотных летательных аппаратов в процессе выполнения авиационных работ в сельском хозяйстве. Методы исследования: методы экспертного анализа - для определения себестоимости предприятия и его конкуренции на рынке предоставления авиационных услуг, технико-экономические методы - для определения эффективности и возможности усовершенствования проводимых работ. Теоретическая часть описывает теоретические основы использования беспилотных летательных аппаратов, основные направления деятельности и государственном регулировании работ. Аналитическая часть дипломной работы содержит анализ экономического состояния предприятия «Aerodrone» и анализ рынка выполнения сельскохозяйственных работ с помощью беспилотных летательных аппаратов. Проектная часть описывает предложения и расчеты использования инвестиционного проекта для предприятия «Aerodrone». Материалы дипломной работы рекомендуется использовать в практической деятельности предприятий, выполняющих авиационные работы.uk_UA
dc.description.abstractThe object of research is the activities of the private enterprise "Aerodrone". The purpose of the thesis: determining the effectiveness of the use of unmanned aerial vehicles in the process of performing aerial work in agriculture. Research methods: expert analysis methods - to determine the cost of the enterprise and its competition in the market for the provision of aviation services, technical and economic methods - to determine the effectiveness and the possibility of improving the work performed. The theoretical part describes the theoretical basis for the use of unmanned aerial vehicles, the main areas of activity and state regulation of work. The analytical part of the thesis contains an analysis of the economic condition of the Aerodrone enterprise and an analysis of the agricultural work market using unmanned aerial vehicles. The design part describes the proposals and calculations for the use of the investment project for the Aerodrone enterprise. The materials of the thesis are recommended to be used in the practical activities of enterprises performing aviation work.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра організації авіаційних робіт та послугuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectбезпілотний літальний апаратuk_UA
dc.subjectобприскуванняuk_UA
dc.subjectмоніторингuk_UA
dc.subjectдипломна роботаuk_UA
dc.titleЕфективність застосування безпілотних літальних апаратів у процесі виконання авіаційних робіт у сільському господарствіuk_UA
dc.title.alternativeЭффективность применения беспилотных летательных аппаратов в процессе выполнения авиационных работ в сельском хозяйствеuk_UA
dc.title.alternativeThe effectiveness of the use of unmanned aerial vehicles in the process of performing aerial work in agricultureuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_275.04_Ревера.pdfДипломна робота1.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.