Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41729
Title: Ефективність використання парку повітряних суден авіакомпанії при виконанні авіаційних робіт
Other Titles: Эффективность использования парка воздушных судов авиакомпании при выполнении авиационных работ
Efficiency of use of the aircraft fleet of the airline in performing aviation works
Authors: Гром’як, Вікторія Степанівна
Keywords: авіакомпанія
авіаційні роботи
повітряне судно
дипломна робота
Issue Date: 5-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єктом дослідження є господарська діяльність компанії ТОВ «Кий Авіа КАРГО» Предметом дослідження є ефективність використання ПС при виконанні авіаційних робіт Мета дипломної роботи: проведення аналізу діяльності авіаційного підприємства та розробка проектних пропозицій щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства за рахунок використання оптимального повітряного судна. Методи дослідження: методи експертного аналізу – для визначення ринку робіт і надання послуг та техніко-економічні методи – для обґрунтування організації і доцільності виконання даного виду робіт. У теоретичній частині висвітлено поняття економічної ефективності, доцільність використання ПС при здійсненні АР та проаналізовано нормативно-правове регулювання авіаційних перевезень. Аналітична частина дипломної роботи присвячена загальній характеристиці компанії та проведенню аналізу виробничих і фінансових показників діяльності ТОВ «Кий Авіа КАРГО»роки. У проектній частині проаналізовано роль процесу авіаційних перевезень і робіт в комплексному аналізі парку ПС, розглянута технологія виконання авіаційних перевезень вантажів та проведені розрахунки вартості льотної години ПС та розрахунки ефективності використання різних ПС. Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати в практичній діяльності підприємств авіації спецпризначення.
Объектом исследования является хозяйственная деятельность компании ООО «Кий Авиа КАРГО» Предметом исследования является эффективность использования ВС при выполнении авиационных работ Цель дипломной работы: проведение анализа деятельности авиационного предприятия и разработка проектных предложений по повышению эффективности хозяйственной деятельности предприятия за счет использования оптимального воздушного судна. Методы исследования: методы экспертного анализа - для определения рынке работ и оказания услуг и технико-экономические методы - для обоснования организации и целесообразности выполнения данного вида работ. В теоретической части освещены понятие экономической эффективности, целесообразности использования ВС при осуществлении АР и проанализированы нормативно-правовое регулирование авиационных перевозок. Аналитическая часть дипломной работы посвящена общей характеристике компании и проведению анализа производственных и финансовых показателей деятельности ООО «Кий Авиа КАРГО» годы. В проектной части проанализирована роль процесса авиационных перевозок и работ в комплексном анализе парка ВС, рассмотрена технология выполнения авиационных перевозок грузов и проведены расчеты стоимости летного часа ПС и расчеты эффективности использования различных ПС. Материалы дипломной работы рекомендуется использовать в практической деятельности предприятий авиации спецназначения.
The object of the study is the economic activity of the company LLC “Kiy Avia CARGO” The subject of the study is the effectiveness of the use of aircraft in aviation The purpose of the thesis: analysis of the activities of the aviation enterprise and the development of project proposals to improve the efficiency of the economic activity of the enterprise through the use of optimal aircraft. Research methods: expert analysis methods - to determine the market for work and services and technical and economic methods - to justify the organization and the appropriateness of this type of work. In the theoretical part, the concept of economic efficiency, the feasibility of using the aircraft in the implementation of the AR, is highlighted, and the legal regulation of air transportation is analyzed. The analytical part of the thesis is devoted to the general characteristics of the company and the analysis of production and financial performance of LLC “Kiy Avia CARGO” for years. In the design part, the role of the process of air transportation and work in a comprehensive analysis of the aircraft fleet is analyzed, the technology for performing air cargo transportation is considered, and the cost of the flight hour of the aircraft and the calculation of the efficiency of using various aircraft are calculated. The materials of the thesis are recommended to be used in the practical activities of aviation enterprises of special purpose.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: професор, д. е. н. Разумова Катерина Миколаївна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41729
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_275.04_Гром'як.pdfДипломна робота1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.