Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41727
Title: Диверсифікація діяльності авіакомпаній у галузі авіаційних робіт і послуг
Other Titles: Диверсификация деятельности авиакомпаний в области авиационных работ и услуг
Diversification of airline activities in the field of aviation work and services
Authors: Вишневецький, Дмитро Андрійович
Keywords: авіакомпанія
авіаційні роботи
повітряне судно
дипломна робота
Issue Date: 5-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єктом дослідження є діяльність авіакомпанії «Українські вертольоти» з метою проведення диверсифікації підприємства. Мета дипломної роботи: обґрунтування ефективності диверсифікації авіакомпанії шляхом розширення спектру авіаційних робіт та послуг, а також оновленням парку повітряних суден. Методи дослідження: методи експертного аналізу – для визначення ринку авіаційних робіт і надання послуг та техніко-економічні методи – для обґрунтування доцільності виконання авіаційних будівельно-монтажних робіт. Теоретична частина дипломної роботи стосується вивченню поняття диверсифікації підприємства, її види стратегії та методи, а також оцінки конкурентоспроможності авіакомпаній на ринку авіаційних робіт та послуг. Аналітична частина дипломної роботи присвячена проведенню аналізу виробничих і фінансових показників діяльності авіакомпанії «Українські вертольоти». У проектній частині проаналізовано технологію виконання авіаційних будівельно-монтажних робіт, проведені розрахунки ефективності диверсифікації авіакомпанії шляхом розширення спектру авіаційних робіт та послуг, а також оновленням парку повітряних суден. Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати в практичній діяльності підприємств, які виконують будь-які авіаційні роботи та послуги.
Объектом исследования является деятельность авиакомпании «Украинские вертолеты» с целью проведения диверсификации предприятия. Цель дипломной работы: обоснование эффективности диверсификации авиакомпании путем расширения спектра авиационных работ и услуг, а также обновлением парка воздушных судов. Методы исследования: методы экспертного анализа - для определения рынке авиационных работ и оказания услуг и технико-экономические методы - для обоснования целесообразности выполнения авиационных строительно-монтажных работ. Теоретическая часть дипломной работы касается изучению понятия диверсификации предприятия, ее виды стратегии и методы, а также оценки конкурентоспособности авиакомпаний на рынке авиационных работ и услуг. Аналитическая часть дипломной работы посвящена проведению анализа производственных и финансовых показателей деятельности авиакомпании «Украинские вертолеты». В проектной части проанализированы технологии выполнения авиационных строительно-монтажных работ, проведены расчеты эффективности диверсификации авиакомпании путем расширения спектра авиационных работ и услуг, а также обновлением парка воздушных судов. Материалы дипломной работы рекомендуется использовать в практической деятельности предприятий, выполняющих любые авиационные работы и услуги.
The object of the study is the activity of the Ukrainian Helicopters airline with the aim of diversifying the enterprise. The purpose of the thesis: justification of the effectiveness of the diversification of the airline by expanding the range of aviation work and services, as well as updating the fleet. Research methods: expert analysis methods - to determine the market for aviation work and the provision of services, and technical and economic methods - to justify the feasibility of performing aircraft construction and installation works. The theoretical part of the thesis concerns the study of the concept of diversification of an enterprise, its types of strategies and methods, as well as assessing the competitiveness of airlines in the market of aviation works and services. The analytical part of the thesis is devoted to the analysis of production and financial performance of the airline Ukrainian Helicopters. In the design part, technologies for the implementation of aircraft construction and installation works were analyzed, calculations were made of the effectiveness of diversification of the airline by expanding the range of aviation work and services, as well as updating the aircraft fleet. The materials of the thesis are recommended to be used in the practical activities of enterprises performing any aviation work and services.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Федина Василь Петрович
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41727
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послугItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.