Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41726
Title: Удосконалення технологій здійснення транспортно – експедиційного обслуговування
Other Titles: Совершенствование технологий осуществления транспортно - экспедиционного обслуживания
Improving the technology for the implementation of freight forwarding services
Authors: Бондаренко, Євгенія Станіславівна
Keywords: міжнародні перевезення вантажу
транспортна технологія
транспортна операція
дипломна робота
Issue Date: 5-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів, обґрунтування практичних рекомендацій щодо удосконалення міжнародних перевезень вантажів на підприємстві. Поставлена мета дослідження обумовила необхідність вирішення таких завдань: 1) дослідити поняття транспортно –експедиційного обслуговування; 2) розглянути проблеми та перспективи розвитку автомобільних вантажних перевезень; 3) дослідити методи оцінки ефективності системи управління міжнародними транспортними операціями; 4) провести аналіз діяльності підприємства ТОВ «КИЙ АВІА КАРГО» тощо. Об'єктом дослідження є процеси міжнародних перевезень вантажів на підприємстві. Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні, практичні аспекти аналізу, оцінювання та удосконалення міжнародних перевезень вантажів. Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати при проведенні наукових дослдіжень, у навчальному процесі університету, в практичній діяльності фахівців організації авіаційних робіт і послуг.
Целью работы является исследование теоретических и практических аспектов, обоснование практических рекомендаций по совершенствованию международных перевозок грузов на предприятии. Поставленная цель исследования обусловила необходимость решения следующих задач: 1) исследовать понятие транспортно-экспедиционного обслуживания; 2) рассмотреть проблемы и перспективы развития автомобильных грузовых перевозок; 3) исследовать методы оценки эффективности системы управления международными транспортными операциями; 4) провести анализ деятельности предприятия ООО «КИЙ АВИА КАРГО» и другие. Объектом исследования являются процессы международных перевозок грузов на предприятии. Предметом исследования являются теоретические, научно-методические, практические аспекты анализа, оценки и совершенствования международных перевозок грузов. Материалы дипломной работы рекомендуется использовать при проведении научных дослдижень, в учебном процессе университета, в практической деятельности специалистов организации авiацийних работ i услуг.
The aim of the work is the study of theoretical and practical aspects, substantiation of practical recommendations for improving international transportation of goods at the enterprise. The goal of the study necessitated the solution of the following tasks: 1) to explore the concept of freight forwarding services; 2) to consider the problems and prospects for the development of road freight transport; 3) to research methods for assessing the effectiveness of the system of international transport operations management; 4) to analyze the activities of the company LLC “KIY AVIA CARGO” and others. The object of research is the processes of international transportation of goods at the enterprise. The subject of the study is the theoretical, scientific and methodological, practical aspects of the analysis, evaluation and improvement of international cargo transportation. The materials of the thesis are recommended to be used when conducting scientific research, in the educational process of the university, in the practical activities of specialists in organizing aviation works and services.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: професор, д. е. н. Разумова Катерина Миколаївна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41726
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом.pdfДипломна робота1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.