Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41723
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПоліщук, Артем Андрійович-
dc.date.accessioned2020-03-18T11:52:12Z-
dc.date.available2020-03-18T11:52:12Z-
dc.date.issued2020-02-06-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41723-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к. е. н. Новальська Надія Іванівнаuk_UA
dc.description.abstractОб’єктом дослідження є процес організації діяльності ТОВ «Модерн Транс». Предметом дослідження є модель організації транспортно-експедиторської діяльності ТОВ «Модерн Транс». Мета дипломної роботи: проведення аналізу діяльності транспортно-експедиторської компанії та розробка проектних пропозицій щодо підвищення ефективності її діяльності. Методи дослідження: методи статистичного аналізу, економічного аналізу, закономірності економічного розвитку підприємств, загальнонаукові методи дослідження. У теоретичній частині дипломної роботи проаналізовано стан українського ринку транспортно-експедиторських послу, виявлено основні проблеми та шляхи їх вирішення та розглянуті теоретичні засади формування моделі організації діяльності транспортно-експедиційного підприємства Аналітична частина дипломної роботи присвячена проведенню аналізу виробничих і фінансових показників діяльності ТОВ «Модерн Транс» та моделі організації надання послуг. В проектній частині дипломної роботи пропонується ряд заходів щодо впровадження системи дисконтування для постійних клієнтів, застосування системи показників оцінки рівня якості транспортно-експедиційного обслуговування, визначення оптимальної кількості диспетчерів транспортно-експедиційного підприємства.uk_UA
dc.description.abstractОбъектом исследования является процесс организации деятельности ООО «Модерн Транс». Предметом исследования является модель организации транспортно-экспедиторской деятельности ООО «Модерн Транс». Цель дипломной работы: проведение анализа деятельности транспортно-экспедиторской компании и разработка проектных предложений по повышению эффективности ее деятельности. Методы исследования: методы статистического анализа, экономического анализа, закономерности экономического развития предприятий, общенаучные методы исследования. В теоретической части дипломной работы проанализировано состояние украинского рынка транспортно-экспедиторских после, выявлены основные проблемы и пути их решения и рассмотрены теоретические основы формирования модели организации деятельности транспортно-экспедиционного предприятия Аналитическая часть дипломной работы посвящена проведению анализа производственных и финансовых показателей деятельности ООО «Модерн Транс» и модели организации предоставления услуг. В проектной части дипломной работы предлагается ряд мероприятий по внедрению системы дисконтирования для постоянных клиентов, применение системы показателей оценки уровня качества транспортно-экспедиционного обслуживания, определение оптимального количества диспетчеров транспортно-экспедиционного предприятия.uk_UA
dc.description.abstractThe object of research is the process of organizing the activities of Modern Trans LLC. The subject of the study is the model of the organization of transport and forwarding activities of Modern Trans LLC. The purpose of the thesis: analysis of the activities of the forwarding company and the development of project proposals to improve the efficiency of its activities. Research methods: methods of statistical analysis, economic analysis, patterns of economic development of enterprises, general scientific research methods. In the theoretical part of the thesis, the state of the Ukrainian freight forwarding market was analyzed after, the main problems and solutions were identified and the theoretical foundations of the formation of a model for organizing the activities of freight forwarding enterprises were considered The analytical part of the thesis is devoted to the analysis of production and financial indicators of the activities of Modern Trans LLC and the model of organization of the provision of services. In the design part of the thesis, a number of measures are proposed for introducing a discount system for regular customers, the use of a system of indicators for assessing the quality level of freight forwarding services, and the determination of the optimal number of dispatchers for freight forwarding enterprises.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра організації авіаційних робіт та послугuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectтранспортно-експедиторська компаніяuk_UA
dc.subjectякість транспортно-експедиторського обслуговуванняuk_UA
dc.subjectтранспортно-експедиторські послугиuk_UA
dc.subjectдипломна роботаuk_UA
dc.titleМодель організації транспортно-експедиторської діяльностіuk_UA
dc.title.alternativeМодель организации транспортно-экспедиторской деятельностиuk_UA
dc.title.alternativeFreight forwarding organization modeluk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_ПоліщукА.А..pdfДипломна робота1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.