Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40892
Title: Educational and methodological complex of discipline "Investment and Innovation Management"
Other Titles: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Investment and Innovation Management»
Учебно-методический комплекс дисциплины «Investment and Innovation Management»
Authors: Катерна, Ольга Костянтинівна
Katerna, Olga
Катерна, Ольга Константиновна
Ільєнко, Оксана Вікторівна
Ilyienko, Oksana
Ильенко, Оксана Викторовна
Паливода, Олена Михайлівна
Palyvoda, Olena
Паливода, Елена Михайловна
Keywords: innovation activity
innovation management
innovative project management
risk management in innovation
Issue Date: 2019
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;ЕC-6-073/16-2.1.7.5
Abstract: Syllabus for this Subject is developed on the basis of the educational program of the subject "Investment and Innovation Management" and "Methodical Instructions for the Development and Design of the Syllabus and educational program of Subject", approved by the order 16.06.15. №37 / order. Grading system of assessment (GSA) is an integral part of the work course training program providing assessment the quality of all kinds of auditorium educational work and self-study performed by a student, as well as acquired knowledge and skills through grading assessment of results of this work in the current, modular and semester control with transfer of the grades by multi-grade scale to the national grading scale and ECTS scale.
Навчальний план з цього предмета розробляється на основі навчальної програми з предмету "Управління інвестиціями та інноваціями" та "Методичних інструкцій щодо розробки та проектування навчальної програми та навчальної програми з предмету", затвердженої наказом 16.06.15. №37 / упоряд. Система оцінювання (GSA) є невід'ємною частиною навчальної програми робочого курсу, що забезпечує оцінку якості всіх видів аудиторної навчальної роботи та самостійного навчання, що виконується студентом, а також набутих знань та навичок шляхом оцінювання оцінок результатів ця робота в поточному, модульному та семестровому контролі з перенесенням оцінок за багаторівневою шкалою на національну шкалу оцінювання та шкалу ECTS.
Учебный план по данному предмету разрабатывается на основании образовательной программы по предмету «Управление инвестициями и инновациями» и «Методические указания по разработке и оформлению учебного плана и образовательной программы предмета», утвержденной приказом 16.06.15. №37 / Заказ. Оценочная система оценки (GSA) является неотъемлемой частью учебной программы рабочего курса, обеспечивающей оценку качества всех видов аудиторной учебной работы и самостоятельной работы, выполняемой студентом, а также приобретенных знаний и навыков посредством оценочной оценки результатов обучения. эта работа в текущем, модульном и семестровом контроле с переводом оценок по многоступенчатой шкале на национальную шкалу оценок и шкалу ECTS.
Description: The grading system envisages the use of the following grades: the current module grade, the module test grade, the total module grade, the semester module grade, the examination grade and the total semester grade.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40892
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ ІІМ __Syllabus.pdfSyllabus on the discipline «Investment and Innovation Management»527.82 kBAdobe PDFView/Open
02_ ІІМ _CalendarTematicPlan.pdfThe calendar-thematic plan of study subjects on the discipline «Investment and Innovation Management»384.24 kBAdobe PDFView/Open
04_ ІІМ _Pr.pdfMethodical guidelines for preparation to practices by students on the discipline "Investment and Innovation Management"418.26 kBAdobe PDFView/Open
05_ ІІМ _HW.pdfGuidance for homework on discipline «Investment and Innovation Management»194.43 kBAdobe PDFView/Open
06_ ІІМ _SelfStudy.pdfGuidelines for the organization of independent work of students on discipline «Investment and Innovation Management»249.86 kBAdobe PDFView/Open
титульний лист (Інвестиційно-інноваційний менеджмент)).pdfТитульний лист «Investment and Innovation Management»328.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.