Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40883
Title: Дослідження протизносних властивостей сумішевих авіаційних палив на основі етилових естерів рижієвої олії
Other Titles: Study of antiwear properties of blended jet fuels based on camelina oil ethyl esters
Authors: Трофімов, Ігор Леонідович
Свирид, Михайло Миколайович
Бойченко, Сергій Валерійович
Яковлєва, Анна Валерівна
Терновенко, Сергій Володимирович
Keywords: авіаційне паливо
рижієва олія
протизносні властивості
біокомпоненти
змащувальна здатність
зношування
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Інститут газу НАН України
Citation: Трофімов І.Л. Дослідження протизносних властивостей сумішевих авіаційних палив на основі етилових естерів рижієвої олії / І.Л. Трофімов, С.В. Бойченко, А.В. Яковлєва, С.В. Терновенко // Енерготехнології і ресурсозбереження – №4/2019. – С. 18-24.
Series/Report no.: Енерготехнології і ресурсозбереження;№4/2019
Abstract: Описані дослідження відносяться до авіаційної та машинобудівної галузей. Експериментально досліджено протизносні властивості палива для повітряно-реактивних двигунів (ПРД), біокомпоненту, отриманого з рижієвої олії та їх сумішей. Встановлено, що змащувальна здатність біокомпоненту є значно вищою у порівнянні з традиційним нафтовим паливом для повітряно-реактивних двигунів. Експериментально встановлено, що додавання біокомпонентів до складу авіаційного палива призводить до зміцнення граничної плівки, зменшення коефіцієнту тертя та поліпшує протизносні властивості паливних сумішей. Обґрунтовано механізм впливу естерів жирних кислот, доданих в авіапаливо, на покращення протизносних властивостей. Встановлено, що естери жирних кислот рижиєвої олії позитивно впливають на мастильну здатність нафтових палив для повітряно-реактивних двигунів та можуть використовуватися з метою покращення протизносних властивостей традиційних авіаційних палив. Бібл. 15, рис. 2, табл. 1.
Описанные исследования относятся к авиационной и машиностроительной отраслей. Экспериментально исследованы противоизносные свойства топлива для воздушно-реактивных двигателей (ПРД), биокомпонента, полученного из рыжиков масла и их смесей. Установлено, что смазка способность биокомпонента значительно выше по сравнению с традиционным нефтяным топливом для воздушно-реактивных двигателей. Экспериментально установлено, что добавление биокомпонентов в состав авиационного топлива приводит к укреплению предельной пленки, уменьшение коэффициента трения и улучшает противоизносные свойства топливных смесей. Обоснован механизм влияния эфиров жирных кислот, добавленных в авиатопливо, на улучшение противоизносных свойств. Установлено, что эфиры жирных кислот рижиевои масла положительно влияют на смазочную способность нефтяных топлив для воздушно-реактивных двигателей и могут использоваться с целью улучшения противоизносных свойств традиционных авиационных топлив. Библ. 15, рис. 2, табл. 1.
Presented studies are related to the spheres of aviation and machine-building. Anti-wear properties of conventional jet fuel, fatty acids ethyl esters bio-additives derived from camelina oil and their blends were investigated experimentally. It was found that lubricity of bio-additive is significantly higher comparing to conventional oil-derived jet fuel. It was found that addition of bio-additive into the composition of jet fuel leads to strengthening of boundary film, decreasing of friction coefficient and improvement of anti-wear properties of fuel blends. The mechanism of fatty acids esters influence on improvement of anti-wear properties of jet fuel was substantiated. It was shown that camelina oil fatty acids esters positively influence on lubricating ability of oil-derived jet fuels and may be used in order to improve anti-wear properties of conventional jet fuels.
Description: Дослідження, описані у цій статті, відносяться до галузей авіапаливозабезпечення та експлуатації авіаційної техніки
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40883
ISSN: 0235-3482
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trofimov2.pdfСтаття678.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.