Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40857
Title: Research of solar battery use and utilization problem
Other Titles: Дослідження проблеми використання та утилізації сонячних батарей
Authors: Трофімов, Ігор леонідович
Гетьманенко, Олена Олександрівна
Keywords: сонячна енергетика
сонячні батареї
екологія
навколишнє середовище
відходи
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Краковський технічний університет (Польща)
Citation: Trofimov I. Research of solar battery use and utilization problem / I. Trofimov, L. Hetmanenko // International independent scientific journal, Vol. 1, №. 9, 2019. p. 52-56.
Series/Report no.: Ecology;Vol. 1, №. 9,
Abstract: This article discusses the problem of the impact of waste from the production and disposal of solar cells on the environment. The methods and methods of solving this problem in Ukraine and in the world are analyzed. Object of desolation - utilization of solar panels. The main purpose of the work was to study the problem of waste from the production and disposal of solar panels. Theoretical research methods based on the application of a systematic approach to assessing the environmental impact of waste from the production and use of solar cells have been used. It is established that about 70 percent of the components of the panels to be recycled are reused for re-use. In addition, the International Directives regulate compliance with the requirements of the content of hazardous elements in secondary raw materials (cadmium and selenium - not more than 1 mg per kilogram for silicon panels and not more than 10 mg - for non-silicon, lead - not more than 100 mg in dry matter). It is established that the profitability of processing of photovoltaic modules is questionable. However, international law tightly controls this process. Reducing the cost of solar equipment opens up opportunities for increasing the flow of investment in the field of photovoltaic panel utilization. Studies show that the total final energy demand will grow at a moderate pace of around 1.3% per year, as opposed to today's trends, when aggregate demand is decreasing. The first consequence may be that the overall use of renewable energy sources will also grow at a slow pace, following the general demand. The results of this park can be used to assess the development of solar energy in Ukraine in terms of its impact on the environment. Also, research results can be used by environmental specialists in the field of environmental protection and specialists in the field of production and operation of solar cells (batteries). Predictable assumptions about the development of the research object - the development of solar energy, the increase in the number of solar cells, in the absence of rational utilization - a sharp increase in pollution of the environment waste solar cells.
У цій статті розглянуто проблему впливу відходів від виробництва та утилізації сонячних батарей на навколишнє середовище. Проаналізовано методи та способи вирішення даної проблеми в Україні та світі. Oб’єкт дocліджeння – утилізація сонячних батарей. Основною метою роботи були дослідження проблеми відходів виробництва та утилізації сонячних батарей. Використано теоретичні методи дослідження, які базувалися на застосуванні системного підходу відносно оцінки впливу на довкілля відходів від виробництва та утилізації сонячних батарей. Встановлено, що для повторного використання витягується близько 70 відсотків компонентів панелей, які підлягають утилізації. Крім того, міжнародні Директиви регламентують дотримання вимог вмісту небезпечних елементів у вторинній сировині (кадмій і селен – не більше 1 мг на кілограм для кремнієвих панелей і не більше 10 мг – для не кремнієвих, свинець – не більше 100 мг в сухій речовині). Встановлено, що рентабельність переробки фотоелектричних модулів піддається сумнівам. Однак, міжнародне законодавство жорстко контролює цей процес. Зниження вартості сонячного обладнання відкриває можливості для збільшення потоку інвестицій в сферу утилізації фотоелектричних панелей. Дослідження показують, що загальний кінцевий попит на енергію буде зростати з помірними темпами близько 1,3% в рік, на відміну від сьогоднішніх тенденцій, коли загальний попит зменшується. Першим наслідком може бути те, що загальне використання поновлюваних джерел енергії також зростатиме повільними темпами, слідуючи загальному попиту. Результати цієї парці можуть бути використані для оцінки розвитку сонячної енергетики в Україні з точки зору її впливу на навколишнє середовище. Також результати досліджень можуть бути застосовані фахівцями екологами у сфері захисту навколишнього середовища та фахівцями у сфері виробництва й експлуатації сонячних елементів (батарей). Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкту дослідження – розвиток сонячної енергетики, збільшення кількості сонячних елементів, у разі відсутності раціональної утилізації – різке збільшення забруднення навколишнього середовища відходами сонячних елементів.
В этой статье рассмотрена проблема влияния отходов от производства и утилизации солнечных батарей на окружающую среду. Проанализированы методы и способы решения данной проблемы в Украине и мире. Oбьект дocлиджeння - утилизация солнечных батарей. Основной целью работы были исследования проблемы отходов производства и утилизации солнечных батарей. Использованы теоретические методы исследования, которые базировались на применении системного подхода относительно оценки воздействия на окружающую среду отходов от производства и утилизации солнечных батарей. Установлено, что для повторного использования извлекается около 70 процентов компонентов панелей, которые подлежат утилизации. Кроме того, международные директивы регламентируют соблюдение требований содержания опасных элементов в вторичном сырье (кадмий и селен - не более 1 мг на килограмм для кремниевых панелей и не более 10 мг - для НЕ кремниевых, свинец - не более 100 мг в сухом веществе). Установлено, что рентабельность переработки фотоэлектрических модулей подвергается сомнениям. Однако, международное законодательство жестко контролирует этот процесс. Снижение стоимости солнечного оборудования открывает возможности для увеличения потока инвестиций в сферу утилизации фотоэлектрических панелей. Исследования показывают, что общий конечный спрос на энергию будет расти с умеренными темпами около 1,3% в год, в отличие от сегодняшних тенденций, когда общий спрос уменьшается. Первым последствием может быть то, что общее использование возобновляемых источников энергии также будет расти медленными темпами, следуя общему спроса. Результаты этой парке могут быть использованы для оценки развития солнечной энергетики в Украине с точки зрения ее влияния на окружающую среду. Также результаты исследований могут быть применены специалистами экологами в сфере защиты окружающей среды и специалистами в сфере производства и эксплуатации солнечных элементов (батарей). Прогнозные предположения по развитию объекта исследования - развитие солнечной энергетики, увеличение количества солнечных элементов, при отсутствии рациональной утилизации - резкое увеличение загрязнения окружающей среды отходами солнечных элементов
Description: 1. Andrushkov BM, Vovk Yu.Ya., Vovk I.P., Palyanitsa VA, Stoyko I.I. (2012). ResursonomIka: teoretichnI ta prikladnI aspekti [Resourceonomy: Theoretical and Applied Aspects]. - Monograph. - Ternopil, 2012. – 452p [in Ukrainian]. 2. http://eco-ua.org/news/10105 utylization_sonjachnykh_moduliv_problemy_reguljuvannya_perspective 3. Andreev VM, Grilyhez VA, Rumyantsev V.D. (1996). Fotoelektricheskoe preobrazovanie kontsentrirovannogo solnechnogo izlucheniya [Photovoltaic transformation of concentrated solar radiation]. - L .: Nauka, 1996. - 310 p. [in Russian]. 4. Mkhitaryan N. M., Machulin V. F. (2006). Problemyi razvitiya energetiki Ukrainyi. Vozobnovlyaemaya i netraditsionnaya energetika [Problems of power engineering development in Ukraine. Renewable and non-traditional energy] / Science and Innovation. - 2006. - T 2. - No 2.С. 63-75. [in Russian]. 5. Dmitrikov VP, Padalka VV, Protsenko O. V., Kolomejev V.I. (2013). Pererobka vIdpratsovanih svintsevo-kadmIEvih GalvanIchnih elementIv; PovIdomlennya 1: Printsipi I protsesi pererobki [Processing of waste lead-cadmium electrophoresis; Message 1: Principles and Processes of Processing] / Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy. - Poltava, 2013. - Bip. 2. - P. 123-126 [in Ukrainian]. 6. Oliynyk Ya.B. (2012). Osnovi ekologIYi: pIdruchnik [Fundamentals of Ecology: Textbook] / Ya.B. Oliynyk, PG Shishchenko, O.P. Gavrilenko. - K.: Knowledge, 2012. - 558 p. [in Ukrainian]. 7. Bekirova E.A. (2011). AvtonomnI dzherela elektrozhivlennya na bazI sonyachnih batarey [Independent solar power supplies]. - Simferopol: VD "ARIAL", 2011. - 484 p [in Ukrainian]. 8. Atmosfera: Solar Power Plants - Using Solar Power Plants [Electronic Resource] / Access Mode: http://www.atmosfera.ua/uk/sonyachni-elektrostancii/vikoristannya-sonyachnix-elektrostancij/ 9. Yuriy Nosenko. (2012). SuchasnI sonyachnI tehnologyi [Modern Solar Technologies] / Yu. Nosenko. - Living environment. - No18 (241), September 2012 [in Ukrainian]. 10. Adamenko O.M., Vysochansky V., Lyotko V., Mikhailov M. (2001). AlternativnI paliva ta InshI netraditsIynI dzherela energiyi [Alternate fuels and other non-traditional energy sources]. Monograph. - Ivano-Frankivsk: IME, 2001. - 432cp [in Ukrainian].
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40857
ISSN: 3547-2340
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Трофiмов-Гет_маненко.pdfСтаття204.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.