Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40739
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАкмалдінова, Олександра Миколаївна-
dc.contributor.authorМазуренко, Зоя Юріївна-
dc.contributor.authorКучерява, Людмила Василівна-
dc.contributor.authorКозелецька, Ірина Степанівна-
dc.contributor.authorAkmaldinova, Oleksandra-
dc.contributor.authorMazurenko, Zoya-
dc.contributor.authorKucheriava, Liudmyla-
dc.contributor.authorKozeletska, Iryna-
dc.contributor.authorАкмалдинова, Александра Николаевна-
dc.contributor.authorМазуренко, Зоя Юрьевна-
dc.contributor.authorКучерявая, Людмила Васильевна-
dc.contributor.authorКозелецкая, Ирина Степановна-
dc.date.accessioned2019-12-04T13:37:32Z-
dc.date.available2019-12-04T13:37:32Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationнавч.посіб./ О.М. Акмалдінова, З.Ю.Мазуренко, Л.В. Кучерява, І.С. Козелецька. – К.: НАУ, 2015. – 416 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40739-
dc.description.abstractНавчальний посібник “Professional English. Logistics” призначений для вивчення професійно орієнтованої англійської мови студентами спеціальності «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Логістика». Навчальний посібник надає можливості збагачення словникового запасу, розвитку умінь перекладу фахової оригінальної літератури, з метою отримання і використання інформації, необхідної для майбутньої професійної діяльності. Посібник складається з 23 тематичних розділів. Система лексичних, комунікативних, граматичних вправ дозволяє викладачеві вибирати завдання з урахуванням індивідуальних здібностей студентів. Творчі види навчальної діяльності, що ґрунтуються на автентичних інформативно-насичених текстах, підвищують мотивацію студентів і допомагають розвинути необхідні в реальному житті комунікативні навички та здатність до самореалізації.uk_UA
dc.description.abstractThe manual “Professional English. Logistics” is intended for studying of professionally oriented English by students of the specialty “Management” of the educational and professional program “Logistics”. This manual gives excellent opportunities for enriching vocabulary, developing skills needed to translate original texts and professional literature with the goal of obtaining and using the information necessary for future professional activity. It consists of 23 units. The system of lexical, communicative, grammar exercises allows the lecturer to choose tasks taking into account individual capabilities of students. Creative types of studying activity based on authentic informative texts increase student’s motivation and help to develop communicative skills and ability of self-realization needed in real life.uk_UA
dc.description.abstractУчебное пособие “Professional English. Logistics” предназначено для изучения профессионально-ориентированного английского языка студентами специальности «Менеджмент», образовательно-профессиональной программы «Логистика». Учебное пособие дает отличные возможности для обогащения словарного запаса, развития умений перевода профессиональной оргигинальной литературы, с целью получения и использования информации, необходимой для будущей профессиональной деятельности. Пособие состоит из 23 тематических разделов. Система лексических, коммуникативных, грамматических упражнений позволяет преподавателю выбирать задания с учетом индивидуальных возможностей студентов. Творческие виды учебной деятельности, которые базируются на аутентических информативно-насыщенных текстах, повышают мотивацию студентов и помогают развить необходимые в реальной жизни коммуникативные навыки и способность к самореализации.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectlogisticsuk_UA
dc.subjectEnglishuk_UA
dc.subjectmanagementuk_UA
dc.subjectprofessionaluk_UA
dc.subjectлогістикаuk_UA
dc.subjectанглійськийuk_UA
dc.subjectменеджментuk_UA
dc.subjectпрофесійнийuk_UA
dc.subjectлогистикаuk_UA
dc.subjectанглийскийuk_UA
dc.subjectменеджментuk_UA
dc.subjectпрофессиональныйuk_UA
dc.titleProfessional English. Logisticsuk_UA
dc.title.alternativeПрофесійна англійська. Логістикаuk_UA
dc.title.alternativeПрофессиональный английский. Логистикаuk_UA
dc.typeBookuk_UA
dc.subject.lbcШ 143.21 - 923-
dc.subject.udc811.111:65.012.34(075.8)-
dc.specialityEnglishuk_UA
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники НПП кафедри іноземних мов за фахом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Professional English Logistics.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.