Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40705
Title: Сучасне програмування, Модулі 1,2.
Other Titles: Современное программирование, Модули 1,2
Modern programming, Modules 1, 2
Authors: Азарсков, Валерій Миколайович
Гаєв, Євген Олександрович
Azarskov, Valeriy
Gaev, Yevgen
Keywords: програмування
математика
MATLAB
Issue Date: 15-May-2014
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Citation: Програмування та математика із другом MATLABом
Abstract: Вступний курс з програмування (два модулі з шести) для студентів першого року навчання використовує математичне і програмне середовище MATLAB. Оволодіваючи цим важливим пакетом, студенти знайомляться із структурним програмуванням, з багатьма типами даних, комп’ютерною анімацією, рекурсією, GUI-програмами, елементами об’єктно-орієнтованого програмування тощо. Теоретичні питання науки програмування та алгоритмізації реалізуються у простих і привабливих MATLAB-програмах. Потрібний теоретичний апарат спирається лише на матеріал першого курсу з математики. Студент одночасно отримує інструмент для останньої, а також для багатьох наступних університетських дисциплін. Окремий розділ присвячено можливим власним„експериментам” у MATLAB. Контрольні питання і лабораторні завдання закріплюють практичні навички студентів. Для студентів молодших курсів, які навчаються за спеціальністю „Системна інженерія” та іншими спеціальностями інформаційних технологій.
Вводный курс по программированию (два модуля из шести) для студентов первого года обучения использует математическое и программное среду MATLAB. Овладевая этим важным пакетом, студенты знакомятся со структурным программированием, со многими типами данных, компьютерной анимацией, рекурсией, GUI-программами, элементами объектно-ориентированного программирования и тому подобное. Теоретические вопросы науки программирования и алгоритмизации реализуются в простых и привлекательных MATLAB-программ. Нужен теоретический аппарат опирается только на материал первого курса по математике. Студент одновременно получает инструмент для последней, а также для многих последующих университетских дисциплин.Отдельный раздел посвящен возможным собственным "экспериментам" в MATLAB. Контрольные вопросы и лабораторные задания закрепляют практические навыки студентов. Для студентов младших курсов, обучающихся по специальности "Системная инженерия" и другим специальностям информационных технологий.
An introductory programming course (two modules out of six) for students of the first year of study uses the mathematical and software environment MATLAB. By mastering this important package, students get acquainted with structural programming, with many types of data, computer animation, recursion, GUI programs, elements of object-oriented programming and the like. The theoretical questions of the science of programming and algorithmization are implemented in simple and attractive MATLAB programs. We need a theoretical apparatus based only on first-year material in mathematics. The student simultaneously receives a tool for the latter, as well as for many subsequent university disciplines.Control questions and laboratory tasks reinforce students' practical skills. For junior students studying in the specialty "System Engineering" and other specialties of information technology.
Description: Зміст даного підручника складається з двох модулів. Модуль 1 1. Азбука математичного середовища MATLAB .2. „Ручна” алгоритмізація типових математичних задач. Модуль 2 3. Основи програмування – з MATLAB 4. Власні дослідження з MATLAB Лабораторні роботи до модулів 1 та 2
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40705
ISBN: 978-617-696-284-7
Appears in Collections:Підручники та навчальні посібники кафедри аєрокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Azarskov-Gayev2014.pdfНавчальний посібник "Сучасне програмування"3.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.