Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40676
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Методи та системи штучного інтелекту".
Authors: Савченко, Аліна Станіславівна
Синельніков, Олексій Олексійович
Keywords: штучній інтелект
методи та системи штучного інтелекту
інформаційні управляючі системи
технічні автоматизовані системи
проектування систем штучного інтелекту
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Методи та системи штучного інтелекту: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / Уклад. : А.С. Савченко, О. О. Синельніков. – К. : НАУ, 2017. – 190 с.
Abstract: Дисципліна «Методи та системи штучного інтелекту» передбачає аудиторні заняття і самостійну роботу із засвоєння теоретичних положень дисципліни, набуття практичних навичок на лабораторних заняттях, виконання домашнього завдання та іспит. Головною метою викладання дисципліни є надання студентам базових теоретичних знань щодо методів проектування систем штучного інтелекту та набуття початкових практичних навиків проектування інтелектуальних інформаційних управляючих систем та технічних автоматизованих систем. У загальному випадку предмет дослідження штучного інтелекту – будь-яка інтелектуальна діяльність людини, що підпорядковується заздалегідь невідомим законам. Штучний інтелект – це галузь досліджень, що перебуває на стику наук. Фахівці, що працюють у цій галузі, намагаються зрозуміти, яка поведінка вважається розумною (аналіз), і створити працюючі моделі цієї поведінки (синтез). Дослідники ставлять запитання про те, як за допомогою нових теорій і моделей навчитися розуміти принципи й механізми інтелектуальної діяльності. Практичною метою є створення методів і техніки, необхідної для програмування «розумності» і її передача комп’ютерам, а через них – різним системам і засобам. Інженерні методи і навички у галузі штучного інтелекту стали називати технологією знань (knowledge engineering). Отже завданнями вивчення дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» є: - дослідження та осмислення фундаментальних понять штучного інтелекту; - дослідження методів та моделей подання знань у системах штучного інтелекту (СШІ); - дослідження принципів побудови СШІ, зокрема, експертних систем; - формування навиків із самостійного оволодіння сучасними технологіями побудови інтелектуальних систем, подання їх у загальній структурі інформаційних управляючих технологій. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен знати: - основні методи подання та використання знань; - основи теорії логічного виводу; - методи виводу на фреймових та сіткових структурах; - сучасні програмні та інструментальні засоби для проектування СШІ; - методи та етапи розробки експертних систем.
Description: Успішне освоєння дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» базується на знаннях, отриманих із вищої та дискретної математики, теорії ймовірності, алгоритмізації та програмування, організації баз даних та знань. Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту», яка призначена для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». Мета створення навчального посібника – надання студентам теоретичних знань щодо методів проектування систем штучного інтелекту, моделей подання знань у таких системах та методів пошуку рішення. Навчальний посібник розроблено відповідно до вимог кредитно-модульної системи оцінювання знань. У процесі вивчення першого модуля студенти ознайомлюються з основними термінами, поняттями та напрямками досліджень в галузі штучного інтелекту, методами пошуку рішень у просторі станів, моделями подання знань, розглядається продукційна модель подання знань та методи управління пошуком у продукційних системах. При вивченні другого модуля увага студентів зосереджена на вивченні семантичних сіток та фреймів як методів подання знань, пошуку рішень у системах штучного інтелекту. Розглядаються основні складові, функції, етапи розробки експертних систем; методи створення та області застосування штучних нейронних мереж; онтології як спосіб подання знань.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40676
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методи та системи штучного інтелекту _Навч_посібн.pdfНавчальний посібник4.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.