Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40280
Title: Авіаційне страхування в Україні: його потреба та облік
Other Titles: Авиационное страхование в Украине: его необходимость и учет.
Aviation insurance in Ukraine: its necessity and accounting
Authors: Попович, Оксана Василівна
Попович, Оксана Васильевна
Popovych, Oksana Vasilevna
Бондаренко, Ольга Михайлівна
Бондаренко, Ольга Михайловна
Bondarenko, Olha Mihalovna
Keywords: авіаційне страхування
авиационное страхование
aviation insurance
Issue Date: 2017
Publisher: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Abstract: У статті проведено аналіз транспортних подій, які відбулись протягом 2016 року. Згідно даного аналізу було з’ясовано, що авіаційний транспорт є одним з небезпечних видів транспорту. Але, на жаль, проведення аналізу авіаційних подій в світі за 2015-2017 рік свідчить, що з авіаційним транспортом теж відбуваються авіаційні катастрофи. На підставі даного аналізу був зроблений висновок, що одним із можливих пріоритетних напрямків в даних випадках є авіаційне страхування. За даними страхового ринку України авіаційне страхування є не досить затребуваним видом страхування по відношенню до інших його видів і це зазначають дані показників Національної комісії. Так, за 3 квартал 2016 року чисті страхові премії за авіаційним страхуванням відбулись на 392,4 млн. грн. що складає лише 2 % до загальної структури чистих страхових премій за видами страхування. Проведення авіаційного страхування в Україні проходиться на підставі Закону України «Про страхування», «Порядок і правила проведення обов'язкового авіаційного страхування» та Повітряного кодексу України. На підставі п. 1 «Порядок і правила проведення обов’язкового авіаційного страхування» обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації проводиться з метою забезпечення захисту інтересів експлуатантів, пасажирів, третіх осіб. Тому, в даній статті було розкрито порядок і правила проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації в Україні. Слід зазначити, що проведення авіаційного страхування авіапідприємствами України обов’язково відображається в їх бухгалтерському обліку. На підставі чинного законодавства було розкрито відображення в обліку договору страхування (страхового полісу), проведення страхових платежів та страхового відшкодування.
В статье проведен анализ транспортных происшествий, которые произошли в течение 2016 года. Согласно данного анализа был сделан вывод, что авиационный транспорт является одним из неопасных видов транспорта. Но, к сожалению, проведение анализа авиационных происшествий в мире по 2015-2017 год свидетельствует, что с авиационным транспортом тоже происходят авиационные катастрофы. На основании данного анализа был сделан вывод, что одним из возможных приоритетных направлений в данных случаях является авиационное страхование. По данным страхового рынка Украины авиационное страхование является недостаточно востребованным видом страхования по отношению к другим его видов и это указывают данные показателей Национальной комиссии. Так, за 3 квартал 2016 год чистые страховые премии по авиационному страхованию составили 392,4 млн. грн. что составляет лишь 2% от общей структуры чистых страховых премий по видам страхования. Проведение авиационного страхования в Украине проходится на основании Закона Украины «О страховании», «Порядок и правила проведения обязательного авиационного страхования» и Воздушного кодекса Украины. На основании п. 1 «Порядок и правила проведения обязательного авиационного страхования» обязательное авиационное страхование гражданской авиации проводится с целью обеспечения защиты интересов эксплуатантов, пассажиров, третьих лиц. Поэтому, в данной статье было раскрыто порядок и правила проведения обязательного авиационного страхования гражданской авиации в Украине. Следует отметить, что проведение авиационного страхования авиапредприятиями Украины обязательно отражается в их бухгалтерском учете. На основании действующего законодательства было раскрыто отражение в учете договора страхования (страхового полиса), проведение страховых платежей и страхового возмещения
The article analyzes the traffic accidents that occurred during 2016. According to this analysis, it was found that air transport is one of the most dangerous forms of transport. Unfortunately, analysis of aviation accidents in the world in 2015-2017 year shows that air transport aviation disaster also occur. Based on this analysis, it was concluded that one of the possible priorities in these cases is the aviation insurance. According to Ukraine's insurance market for aviation insurance is not very popular type of insurance in relation to other species and it is these figures indicate the National Commission. Thus, third quarter 2016 net premiums for aviation insurance held at 392,4 million. UAH which is only 2% of the overall structure of net premiums by type of insurance. Conduct aviation insurance in Ukraine passed under the Law of Ukraine «On insurance», «Procedure and rules of obligatory aviation insurance» and the Air Code of Ukraine. Based on n. 1 «Procedure and rules of obligatory aviation insurance» mandatory civil aviation insurance is carried out to protect the interests of operators, passengers and third parties. Therefore, in this article were disclosed procedures and rules of obligatory aviation insurance Civil Aviation in Ukraine. It should be noted that the aviation insurance airlines of Ukraine to be reflected in their accounting. Based on the current legislation was discovered recording of the insurance contract (insurance policy) of insurance premiums and insurance compensation.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40280
ISSN: 2225-6725
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри фінансів, обліку та оподаткуванняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.