Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39179
Title: Роль естетичної альтернативи в процесі управління урбанізованим простором та його гармонізації
Other Titles: Роль естетичной альтернативы в процессе управления урбанизированным пространством и его гармонизации
The role of aesthetic alternative in the management of urbanized space and its harmonizationd space and its harmonization
Authors: Болотов Григорій Іванович
Болотов Григорий Иванович
Bolotov G.
Keywords: доцільність використання
використання
естетична альтернатива
управління
гармонизація
урбанізований простір
співставлення
концептуальні, теоретичні розробки,
всесвітньо відомі, вчені-энціклопедисти
І. К. Бистряков
В.В. Евсюков
А. П. Мардер
правомірність
целесообразность использования
эстетическая альтернатива
управление
гармонизация
урбанистическое пространство
сопоставление
концептуальные, теоретические разработки
всемирно известные, ученые-энциклопедисты
правомерность
В. В. Евсюков
І. К. Быстряков
А. П. Мардер
use
expediency
aesthetic alternative
management
harmonization
urbanized space
comparison
conceptual
theoretical developments
worldfamous, encyclopedic scholars
И. K. Bystryakov
V. V. Evsyukov
A. P. Marder
Issue Date: 2019
Publisher: К. : КНУБА
Citation: Болотов, Г. І. Роль естетичної альтернативи в процесі управління урбанізованим простором та його гармонізації / Г. І. Болотов // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2019. – Вип.53. - К.: КНУБА, 2019. - С. 100 -109.
Series/Report no.: Сер. 42. Архитектура, проектирование, градостроительство;
Abstract: В проведеному дослідженні розглядається доцільність застосування естетичної альтернативи в процесі управління урбанізованим простором в окремих регіонах задля його упорядкування та гармонізації на основі співоставлення концептуальних теоретичних розробок трьох всесвітньо відомих вчених - энціклопедистів: І. К. Бистрякова, В. В. Евсюкова, А. П. Мардера. Бистряков І.К. український економіст–дослідник та практик, доктор економічних наук, професор, замісник директора по науковій роботі «Інститута економіки природовикористання та сталого розвитку НАН України», автор безличі публікацій, який бере активну участь у рішенні першочергових та стратегичних завдань, що стоять перед економікою нашої країни. Серед свіжих, актуальних публікацій Бистрякова І. К., були відібрані дві, у яких розглядаються проблеми управління урбанізованими просторами в регіонах з використанням естетичної складової: «Економічний простір регіона: нова досліднецька парадігма» та «Естетична парадігма управління урбанзованим простором». Другим представником даного дослідження обран російський філософ, історик – Евсюков В. В. (кандідат історичних наук), який займався науковою діяльністтю у Сибірському відділенні інститута історії, філології та філософії Академії наук Росії. Він видав історико-філософський трактат: «Міфи про свіобудову: Всесвіт у религійно-міфологичному уявленні». В якості третього представника був обраний український вчений (доктор архітектури, професор), енціклопедист радянської доби, Мардер А.П., присвятивший свої роботи естетичним проблемам архітектури. Його головний внесок до науки - монографія: «Естетика архітектури: Теоретичні проблеми архітектурної творчості» - яскравий результат багатолітньої наукової праці, в якій він знадливо виклав, ретельно та глибоко обґрунтовані концептуальні положення про естетичну природу архітектури. Ці положення в більшості своїй адекватні положенням, висунутими іншими всесвітньо відомими філософами, зодчими, художниками. Cпівставлення аргументованих позицій трьох коріфеїв науки для з‘ясування доцільності активного застосування естетичної альтернативи при управленні складним, урбонізованим простором та його гармонізації слід вважати правомірним.
В проведенном исследовании рассматриваеться целесообразность использования эстетической альтернативы для управления и гармонизации урбанизированного пространства на основе сопоставлпения концептуальных теоретических разработок трех всемирно известных ученых, энциклопедистов: И. К. Быстрякова, В.В. Евсюкова, А. П. Мардера. Быстряков И.К, украинский экономист – исследователь и практик, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора по научной работе «Института экономики природопользования и устойчивого развития НАН Украины», автор множества публикаций. Он активно участвует в решении первоочередных и стратегических задач, стоящих перед экономикой нашей страны. Среди свежих актуальных публикаций Быстрякова И. К., были отобраны две, в которых рассматриваются проблемы управления урбанизированными пространствами в регионах с использованием эстетической составляющей: «Экономическое пространство региона: новая исследовательская парадигма» и «Эстетическая парадигма управления урбанизированным пространством». Вторым представителем данного исследования выбран русский философ, историк – Евсюков В. В. (кандидат исторических наук), который занимался научной деятельностью в Сибирском отелении института истории, филологии и философии Академии наук России. Он опубликовал историко-философский трактат: «Мифы о мироздании: Вселенная в религиозно-мифологических представлениях». В качестве третьего представителя был выбран украинский ученый (доктор архитектуры, профессор), энциклопедист советской эпохи, Мардер А.П., посвятивший свои работы эстетическим проблемам архитектуры. Его главный труд - «Эстетика архитектуры: Теоретические проблемы аритектурного творчества» - весомый результат многолетней научной работы, в котором увлекательно изложены, тщательно разработанные и глубоко обґрунтованные концептуальне положення о эстетической природе архитектуры. Эти положения во многом адекватны положенням, выдвинутими и другими філософами, зодчими, художниками. Cопоставление аргументированных положений трех корифеев науки для выяснения целесообразности активного использования естетической альтернативы при управлении сложным, урбонизированным пространством и его гармонизации, следует считать правомерным.
The study examined the feasibility of using an aesthetic alternative for managing and harmonizing urbanized space based on the comparison of conceptual theoretical developments of three world-famous scientists, encyclopedists: І. K. Bystryakova, V.V. Evsyukova, A.P. Marder. Ukrainian economist - researcher and practitioner, doctor of economics, professor, deputy director for research at the Institute for Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine, author of numerous publications, actively participates in solving the priority and strategic tasks facing the economy of our country. Among the recent topical publications, IK Bystryakov, two were selected in which the problems of managing urbanized spaces in the regions are considered using the aesthetic component: ―Economic space of the region: a new research paradigm‖ and ―Aesthetic paradigm of managing urbanized space‖. The second representative of this publication is the Russian philosopher, historian - V. Evsyukov. (Candidate of Historical Sciences), who was engaged in research activities in the Siberian weeding of the Institute of History, Philology and Philosophy of the Academy of Sciences of Russia He published a historicalphilosophical treatise: "Myths about the universe: the universe in religious and mythological ideas." Ukrainian scientist (doctor of architecture, professor), encyclopedist of the Soviet era, Marder A.P., who devoted his work to aesthetic problems of architecture, was chosen as the third representative. His main work - ―The Aesthetics of Architecture: Theoretical Problems of Architectural Creativity‖ is a vivid result of many years of scientific work, which fascinatingly set forth, carefully developed and deeply based on the aesthetic nature of architecture. These provisions are in many respects adequate to the provisions put forward by other philosophers, architects, and artists. Comparison of the reasoned positions of the three luminaries of science to determine the feasibility of actively using the aesthetic alternative when managing a complex, urbonized space and its harmonization should be considered acceptable.
Description: 1. Болотов Г. І. Характерні ознаки еволюційого процесу творчої діяльності світових майстрів архітектурної спадщини (на прикладі обраних представників: О.Німейєра, К. Танге, Ф. Л. Райта, А. Гауді ) / Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.- тех. збірник - 2016. - Вип. 46. – К.: КНУБА. С. 34 - 39. 2. Быстряков И. К. Психологический аспект формирования национальной системы хозяйственным развитием // Стратегія розвитку України: економіка, соціологія, право - № 1-2. – 2007. – С. 16 – 29. 3. Быстряков И. К. Экономическое пространство региона: новая исследовательская парадигма // Продуктивні сили України. - №1 (001), - С. 32 – 41. 4. Быстряков И. К. Эстетическая парадигма управления урбанизированным пространством // Досвід та перспективи розвитку міст України. Теорія і практика прийняття містобудівних рішень: Зб. Наук. праць. – вмп. 22. – Київ: Ін-т «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя, 2012. – 239 с. – С. 122 – 135. 5. Бычков В.В. Эстетика: Учебник. – М.: Гардарики, 2004. – 556 с. 6. Ворота в глобальную экономику: Пер. с англ. / под ред. В. М. Сергеева. – ФАЗИС, 2001. ХХІV + 440 c. 7. Головотюк А.К. Меми та точки сенсу як спосіб ідентифікації та координації дії людини в сучасному міському просторі / Наук. техн. збірник. / Відповід. ред. М. М. Дьомін/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування: - К.: КНУБА, 2018, вип. 52. – 454 с. С. 44 – 50. 8. Допішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ – ХХІ століть: нові пріоритети. – Київ: Наукова думка, 2006. – 512 с. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 53. 2019 107 9 Евсюков В.В. Мифы о мироздании: Вселенная в религиозномифологических представлениях. – М.: Политиздат, 1986. – 112с. – (Беседы о мире и человеке). 10. Иноземцев В.Л. Пределы «догоняющего» развития. – М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 2000. – 295 с. 11 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ./ под ред. О. И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с. 12. Мардер А. П. Эстетика архитектуры: Теоретические проблемы аритектурного творчества. – М.: Стройиздат, 1988. – 216 с.: ил. 13. Народ, государство, регионы: стабильность развития / Под ред. Ф.Уколова, И. К. Быстрякова, В.И. Видянина. – М. : Изд-во «Молодая гвардия», 2001. – 560 с. 14. Розробка наукових основ та практичних рекомендацій щодо формування енерговідповідного матриці психотипу людини архітектурного середовища/ Держбюджетна (кафедральна) науково-дослідна робота № 33/10.01.07// Кафедра містобудування, ННІАП НАУ. - К.: НАУ. – 2018, - 36 с. 15.Регіони України : проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : Монографія / за ред. З.С.Варналія. – Київ: Знання України, 2005. – 498 с. 16. Семіноженко В.П., Данилишин Б. М. Новий регіоналізм. - Київ: Наук. думка, 2005. – 160 с. 17. Сорос Джордж. Кризис мирового капитализма: Открытое общество в опасности /Пер. с англ. – М.: ИНФРА, 1999 . – ХХVІ +440 с. 18. Теория управления: Учебник / В. Ф. Уколов, А. М. Масс, И. К. Быстряков. – Изд. 3, доп., «Экономика», 2007. – 704с. 19. Трубина Е. Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 520с. 20. Ускова Д.Н. Развитие интерпретирующей способности личности: Монография. – М.: Социум, 2006. – 304 с. 21. Яковлев Е.Г. Эстетика: Учеб. пособие для студентов. – М.: Гардарики, 2006. - 464 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39179
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях викладачів кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-53-100-109.pdfОсновна стаття382.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.