Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39155
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Математична логіка"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Mathematical logic"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Математическая логика"
Authors: Олешко, Тамара Іванівна
Лещинський, Олег Львович
Keywords: математика
логіка
аналіз
визначення
модель
комбінація
Issue Date: 2018
Abstract: Дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця економічної кібернетики в області математичного моделювання, прогнозування та оптимізації економічних процесів з застосуванням інформаційних технологій. Метою викладання навчальної дисципліни є започаткування знань студентів в області математичної логіки, оволодіння основними поняттями алгебри висловлювань, логіки Буля та логіки Жегалкіна та логіки розкладання бульових функцій, формування вмінь використовувати їх для розв’язування конкретних задач, та представлення про методи та моделі, які грунтуються на логічній та логіко-ймовірнісній основі і використовуються в економіці та фінансах, при вивченні моделей прийняття стратегічних і тактичних рішень індивідувами, фірмами та іншими економічними агентами, зокрема, в авіаційній галузі.
Discipline is a theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills forming a profile of a specialist in economic cybernetics in the field of mathematical modeling, forecasting and optimization of economic processes with the use of information technologies. The purpose of teaching the discipline is to start the knowledge of students in the field of mathematical logic, mastering the basic concepts of algebra of utterances, the logic of Bulla and the logic of Zhegalkin, and the logic of decomposition of boolean functions, the formation of skills to use them for solving specific problems, and the presentation of methods and models that are based on a logical and logical-probabilistic basis and used in economics and finance, when studying models of making strategic and tactical decisions by individuals, firms and others agents, particularly in the aviation industry.
Дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста экономической кибернетики в области математического моделирования, прогнозирования и оптимизации экономических процессов с применением информационных технологий. Целью преподавания учебной дисциплины является учреждение знаний студентов в области математической логики, овладение основными понятиями алгебры высказываний, логики Буля и логики Жегалкина и логики разложения булевых функций, формирование умений использовать их для решения конкретных задач, и представление о методах и модели, основанные на логической и логико-вероятностной основе и используются в экономике и финансах, при изучении моделей принятия стратегических и тактических решений индивидувамы, фирмами и другими агентами, в частности, в авиационной отрасли.
Description: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: -введення поняття висловлювання та його значення істинності; -визначення основних операцій над висловлюваннями; -визначення формул алгебри висловлювань та їх таблиць істинності; -формулювання основних тавтологій(основних законів алгебри висловлювання); -визначення поняття логічного наслідку; -визначення нормальних форм для формул алгебри висловлювань; -визначення поняття предикатів і алгебри предикатів, включаючи кванторні операції над предикатами; -визначення основних понять логіки Буля; -визначення основних понять і законів алгебри Жегалкіна.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39155
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
математична логіка НП.pdfНавчальна програма395.04 kBAdobe PDFView/Open
математична логіка РНП.pdfРобоча навчальна програма553.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.