Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39153
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика часових рядів"
Other Titles: Educational-methodical complex of discipline "Econometrics of time series"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Эконометрика временных рядов"
Authors: Фортуна, Василь Петрович
Олешко, Тамара Іванівна
Keywords: економетрика
часові ряди
економіка
кібернетика
моделювання
Issue Date: 2018
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління економічними системами. Метою викладання даної навчальної дисципліни є озброїти майбутніх фахівців систематизованими практичними навичками щодо вивчення та аналізу соціально-економічних процесів засобами економетричного моделювання, прищепити навички використання даних методів моделей, відповідного програмного забезпечення для обробки, аналізу даних, планування для підготовки і прийняття обґрунтовано і ефективних управлінських рішень. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: -вивчення методів і моделей прогнозування розвитку економічних процесів (трендові моделі, адаптивні моделі); -вивчення методів аналізу і прогнозування часових рядів з періодичними коливаннями; -оволодіння навичками будувати трендові і адаптивні моделі; Компетентності, які набуває студент в результаті вивчення навчальної дисципліни: - застосовувати математичний апарат при розв`язуванні економічних задач; -будувати економіко-математичні моделі динамічних економічних процесів; -виявляти задачі які можна розв’язати з допомогою арсеналу моделей часових рядів; -вибирати адекватні економіко- математичні методи, моделі і програмне забезпечення для розв’язання прикладних задач; -здійснювати прогнозування на основі економетричної моделі.
This academic discipline is a theoretical and practical basis of the totality of knowledge and skills forming the profile of a specialist in the field of management of economic systems. The purpose of teaching this discipline is to equip future specialists with systematic practical skills in the study and analysis of socioeconomic processes by means of econometric modeling, to instill skills in the use of these model methods, appropriate software for processing, data analysis, planning for the preparation and adoption of well-founded and effective management decisions. . The tasks of studying the discipline are: -study of methods and models of forecasting the development of economic processes (trend models, adaptive models); -study of methods of analysis and forecasting of time series with periodic fluctuations; - mastering skills to build trendy and adaptive models; Competence acquired by the student as a result of the study of the discipline: - to use a mathematical device when solving economic problems; -to build economic and mathematical models of dynamic economic processes; -to find tasks that can be solved with the help of an arsenal of time series models; -to select adequate economic and mathematical methods, models and software for solving applied problems; - To carry out forecasting on the basis of econometric model.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области управления экономическими системами. Целью преподавания данной учебной дисциплины является вооружить будущих специалистов систематизированными практическими навыками по изучению и анализу социально-экономических процессов средствами эконометрического моделирования, привить навыки использования данных методов моделей, соответствующего программного обеспечения для обработки, анализа данных, планирования для подготовки и принятия обоснованно и эффективных управленческих решений . Задачами изучения учебной дисциплины являются: -изучение методов и моделей прогнозирования развития экономических процессов (трендовые модели, адаптивные модели); -изучение методов анализа и прогнозирования временных рядов с периодическими колебаниями; -оволодиння навыками строить трендовые и адаптивные модели; Компетентности, которые приобретает студент в результате изучения учебной дисциплины: - применять математический аппарат при развязывании экономических задач; -будуваты экономико-математические модели динамических экономических процессов; -виявляты задачи, которые можно решить с помощью арсенала моделей временных рядов; -вибираты адекватные экономико математические методы, модели и программное обеспечение для решения прикладных задач; -осуществлять прогнозирования на основе эконометрической модели.
Description: Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:  навчального модуля №1 «Часові ряди і їх числові характеристики. Виділення невипадкової складової часового ряду» - навчального модуля №2 «Адаптивні моделі часових рядів. Системи одночасних рівнянь. Моделювання панельних даних. Моделі ARMA, ARIMA», кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39153
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП Екон час рядів_30.05.19.pdfРобоча програма713.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.