Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39038
Title: Cистема принципів професійно орієнтованого іншомовного навчання як передумова формування професійно важливих якостей майбутніх IT-фахівців у закладах вищої технічної освіти
Other Titles: The system of principles of professionally oriented foreign language learning as a prerequisite for forming professionally important qualities of future IT specialists in higher technical education institutions
Система принципов профессионально ориентированного иноязычного обучения как предпосылка формирования профессионально важных качеств будущих IT-специалистов в учреждениях высшего технического образования
Authors: Гурська, Олена Олександрівна
Hurska, Olena
Keywords: професійно важливі якості
професійно орієнтоване іншомовне навчання
іншомовна комунікація
майбутні фахівці з інформаційних технологій
заклади вищої технічної освіти.
professionally important qualities
professionally oriented foreign language learning
foreign language communication
future IT-specialists
higher technical education institutions.
профессионально важные качества
профессионально ориентированное иноязычное обучение
иноязычная коммуникация
будущие специалисты по информационным технологиям
учреждения высшего технического образования.
Issue Date: Mar-2019
Publisher: Національний авіаційний університет, 2019
Citation: Гурська О. Cистема принципів професійно орієнтованого іншомовного навчання як передумова формування професійно важливих якостей майбутніх IT-фахівців у закладах вищої технічної освіти //Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування України: Матеріали І Міжнародної науково- практичної конференції 20 березня 2019 р. / За заг. ред. О.М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2019. с 27-29
Abstract: У тезах розглядаються різноманітні принципи модернізації іншомовної професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців, до яких віднесено: принципи всебічної інтегративності, професійної мобільності, автентичності, випереджаючого розвитку. Головним завданням іншомовної підготовки майбутніх ІТ-фахівців є навчання професійно орієнтованої та практично спрямованої іншомовної комунікації, в результаті чого першочерговими стають: взаємозалежне формування і розвиток мовних навичок і умінь як основи іншомовної професійно-орієнтованої комунікації; орієнтація на практичне застосування мов у реальному інформаційному середовищі; широке залучення провідних фахівців в галузі інформаційних технологій до побудови та реалізації професійних проектів.
The theses consider a variety of principles for modernizing the foreign language training of future IT professionals, which include: the principles of comprehensive integrity, professional mobility, authenticity, advanced development. The main task of the foreign language training of future IT specialists is the training of professionally oriented and practically oriented foreign-language communication including the following priorities: interdependent formation and development of language skills and abilities as the basis of foreign language vocational communication; orientation to the practical use of languages in the real informational environment; widespread involvement of leading IT professionals in the design and implementation of professional projects.
В тезисах рассматриваются различные принципы модернизации иноязычной профессиональной подготовки будущих ИТ-специалистов, к которым отнесены: принципы всесторонней интегративности, профессиональной мобильности, аутентичности, опережающего развития. Главной задачей иноязычной подготовки будущих ИТ-специалистов является обучение профессионально ориентированной и практически направленной иноязычной коммуникации, в результате чего первоочередными становятся: взаимосвязанное формирование и развитие речевых навыков и умений как основы иноязычной профессионально-ориентированной коммуникации; ориентация на практическое применение языков в реальной информационной среде; широкое привлечение ведущих специалистов в области информационных технологий к созданию и реализации профессиональных проектов.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39038
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри іноземних мов за фахомItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.