Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38757
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Операційний менеджмент» для спеціальності "Менеджмент"
Other Titles: Educational and methodical complex of educational discipline "Operations Management" for the specialty "Management"
Обучающие-методический комплекс учебной дисциплины «Операционный менеджмент» для специальности "Менеджмент"
Authors: Гармаш, Олег
Захарчук, Алла
Keywords: Операційний менеджмент
Операційний процес
Операційна стратегія
Операційна система підприємства
Проектування продукту
Проектування послуг
Управління якістю
Планування виробництва
Планування тудового процесу
Оперативне управління діяльністю
Управління запасами
Операційний консалтинг
Issue Date: 10-Dec-2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Операційний менеджмент» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-6-073/16 підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)» і «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», наказу №207/од від 27.04.2018 та відповідних нормативних документів.
The Teaching-methodical complex distsiplіni "Operatsіyny management" rozrobleno on osnovі osvіtno profesіynoї-prog that The Teaching Plan number NB-6-073 / 16 pіdgotovki zdobuvachіv vischoї osvіti osvіtnіm stage for "Bachelor" for spetsіalnіstyu 073 "Management" professional programs "Management of Organizational and Administrative" (for the types of economic development) "and" Management of individual economic activity ", I will give the order №207 / od vid 27.04.2018 that vidovidzhdnichdn izdzhdzhddykhdnimdzhdnydzhdnichdnyh
Учебно-методический комплекс дисциплин «Операционный менеджмент» прошел на основополагающей стадии обучения и общеобразовательной деятельности № НБ-6-073 / 16 мест для обучения «освящения» в Бухаресте і адміністрування »(по видам экономической эконо мии)» и «Менеджмент национальной экономики», пени №207 / д от 27.04.2018 и в виде нормативных документов.
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області менеджменту та логістики. Метою викладання дисципліни є формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень та практичних методів управління основною діяльністю підприємств також умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38757
Appears in Collections:Операційний менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.1.7.3_Опер_мен_МЗЕД_НП_план2016.docНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Операційний менеджмент» для МО та МЗЕД2.33 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.7.3_Опер_мен_МЗЕД_РНП_план2016.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Операційний менеджмент» для МО та МЗЕД2.43 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.7.3_Опер_Мен_(зед)_план2016_ННІНО.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Операційний менеджмент» ННІНО для МО та МЗЕД2.51 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.