Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38522
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Біотехнології очистки води»
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Поштаренко, Анна Віталіївна
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни "Біотехнології очистки води" розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують фахівця в області біотехнологій. Дисципліна "Біотехнології очистки води" дає цілісне уявлення про найважливіші фізико-хімічні властивості водних розчинів, показники якості води та вимоги, що пред'являють до води господарчо-побутового та промислового водопостачання, основні показники ступеня забруднення стічних вод, хімічні, фізико-хімічні, біологічні основи очистки природних та стічних вод та формує у майбутніх спеціалістів здатність забезпечити вирішення професійних задач, пов’язаних з розробкою оптимальних технологій і створення ефективних очисних систем, щоб попередити попадання шкідливих речовин в навколишнє середовище. Метою викладання навчальної дисципліни є надання майбутнім фахівцям науково-теоретичних знань і практичних навичок по технологічним, теоретичним положенням і законам для характеристики і оцінки якості природних та стічних вод, для вірного вибору оптимальних заходів їхнього очищення, а також підготовка їх до самостійного прийняття своєчасних і науково-обґрунтованих інженерних рішень з підвищенням екологічної безпеки біотехнологічного виробництва. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: системний виклад технічних заходів по біотехнології очистки води, з практичними прикладами, які дадуть змогу вивчити основні методи та схеми по очищенню води. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: Знати: – загальні проблеми навколишнього середовища; – як захистити гідросферу від промислових забруднень; – видалення зважених часточок із води різними способами; – характеристики якості води; – вимоги, які висуваються до якості води різноманітного призначення; – сучасні методи очищення і підготовки питної води в Україні і за кордоном; – засоби відбирання проб для аналізів. Вміти: – самостійно проводити типові розрахунки кількісних характеристик найважливіших фізико-хімічних властивостей водних розчинів; – виконувати визначення основних фізичних та хімічних показників якості води; – проводити розрахунки, пов'язані з фізико-хімічними методами обробки води; – проводити санітарно-бактеріологічну оцінку якості води; – підбирати обладнання, методи і способи очистки природних та стічних вод;
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38522
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_БОВ пл 2015.pdf234.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.