Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38504
Title: Структурно-параметрична оптимізація багатопозиційних радіолокаційних систем
Other Titles: Structure and parameters optimization of the radar networks
Authors: Івашко, Інна Миколаївна
Ivashko, Inna
Keywords: багатопозиційні радіолокаційні системи
мультилатераційні системи
нерівність Крамера-Рао
випукла оптимізація
жадібний алгоритм
коваріаційна матриця похибок
багатошляхове поширення сигналу
radar networks
multilateration systems
Cramer-Rao inequality
convex optimization
greedy algorithm
error covariance matrix
multipath signal propagation
Issue Date: 24-Apr-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Івашко І.М. Структурно-параметрична оптимізація багатопозиційних радіолокаційних систем. - Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом» (27 «Транспорт»). – Національний авіаційний університет. – Київ, 2019. - 184 с.
Abstract: Дисертація спрямована на вирішення актуальної науково-прикладної задачі, що полягає в покращенні ефективності функціонування БПРЛС шляхом підвищення точності вимірювання кінематичних параметрів цілі з використанням вдосконаленого методу оцінки потенційної точності вимірювання параметрів цілі в БПРЛС, а також проектування систем БПРЛС шляхом використання вдосконаленого методу структурно-параметричної оптимізації БПРЛС з метою забезпечення вимог до точності оцінки кінематичних параметрів цілі. Отримав подальший розвиток статистичний метод оцінки потенційної точності вимірювання параметрів цілі в системах БПРЛС шляхом розробки моделі оцінки потенційної точності вимірювання часу затримки та доплерівської частоти сигналу в одній РЛС неперервної дії з частотною модуляцією сигналу; отримання математичних залежностей для розрахунку потенційної точності вимірювання кінематичних параметрів цілі в мережі БПРЛС, що складається з РЛС неперервної дії з частотною модуляцією сигналу. Подальшого розвитку набув метод оптимізації кількості і топології РЛС в системах БПРЛС за рахунок: виведення математичних залежностей для розрахунку цільових функцій потенціал фрейму та логарифм детермінанту; вдосконалення моделі, яка містить зважені параметри оцінки, для цільових функцій, які розраховуються з використанням коваріаційної матриці похибок; розробки нового алгоритму жадібної оптимізації для нелінійної моделі вимірювань; розробки нових моделі та жадібного алгоритму оптимізації топології БПРЛС, що складається з РЛС бістатичної архітектури; удосконалення алгоритмів конвексної оптимізації.
This thesis is dedicated to the development of solution for an important task of applied science. The goal of this task is an improvement of the radar networks functionality by means of increasing estimation accuracy of the target kinematic parameters using improved method of evaluation potential accuracy of target parameters estimation; and radar networks design using improved method structure and parameters optimization of radar networks with aim to provide required accuracy of target parameters estimation. The statistical method of the evaluation of potential accuracy of kinematic target parameters estimation in radar networks was further developed by means of the development of the model of potential accuracy estimation of time delay and Doppler frequency of the signal in frequency-modulated continuous-wave radar; obtaining mathematical dependencies for evaluation of the potential accuracy of the measurement of a target kinematic parameters in the radar network that consists of FMCW radars. In the thesis, the model that contains weighted parameters, for cost functions, which are evaluated based on covariance matrix and are used in methods of radar networks topology optimization with the aim to provide maximal estimation accuracy of the target parameters of different modalities, was improved. The method of the number and topology optimization of radar networks were further developed by means of: obtaining mathematical dependencies for evaluation of the frame potential and log-determinant cost functions; improvement of the model that contains the weighted estimation parameters for the objective functions, which are evaluated based on the error covariance matrix; the development of the new algorithm of greedy optimization for non-linear measurement model; the development of the new model and greedy algorithm of topology optimization of radar networks, which consists of bistatic radars; further development of the convex optimization algorithms.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38504
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.03

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis_Ivashko_24_04_2019.pdfДисертаційна робота14.07 MBAdobe PDFView/Open
Abstract_Ivashko.pdfАвтореферат1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.