Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38010
Title: Оливи. Моторні, турбінні, гідравлічні та трансмісійні: властивості та якість
Other Titles: Oils. Motor, turbine, hydraulic and transmission: properties and quality
Authors: Бойченко, Сергій
Boichenko, Sergii
Пушак, Андрій
Pushak, Andrii
Топільницький, Петро
Topilnytskyi, Petro
Любінін, Йосип
Lyubinin, Joseph
Лейда, Казимир
Lejda, Kazimierz
Keywords: Оливи
oils
оливи моторні
motor oils
оливи турбінні
turbine oils
оливи гідравлічні
hydroulic oils
оливи трансмісійні
transmission oils
властивості олив
oils properties
якість олив
oils quality
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Містить основні теоретичні відомості про оливи (моторні, турбінні, гідравлічні, трансмісійні). Привячений основним фізико-хімічним і експлуата-ційним властивостям моторних, турбінних, гідравлічних і трансмісійних олив, основним технологічним процесам їх продукування, технічним вимогам до їх якості та системі контролю якості. Особливим кластером матеріалу підручнику став розділ про системи змащування авіаційних двигунів, оливи для авіаційних двигунів, а також розділ про виореклений альтернативний вид олив – біологічні оливи. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями, що передбачають вивчення дисциплін, повязаних із використанням олив під час експлуатації техніки. Підручник буде корисним для фахівців транспортної сфери, а також нафтопродуктозабезпечення, аспірантів і здобувачів наукового ступеня відповідного профілю.
Description: 1. Інструкція з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України: №271/121:2007. – Офіц. вид. – К.: М-во палива та енергетики України, 2007. 100 с. 2. Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і органі-заціях України: затверджена спільним наказом Мінпаливенерго України, Мінтрансзв’язку України, Мінекономіки України, Держспоживстандарту України від 20 травня 2008 р. № 281/171/578/155. Офіційний вісник України. – 2008. – № 68. – Ст. 2294. 3. Іщук Ю. Мастильні матеріали: класифікація та термінологія / Ю. Іщук, М. Гінзбург, Є. Кобилянський, С. Коваленко, Б. Ярмолюк // Катализ та нефтехимия. – 2005. – № 13. – С. 9–19. 4. ДСТУ 3437-96. Нафтопродукти. Терміни та визначення. – [Чинний від 01.08.1997]. – К.: Управління Держспоживстандарту України, 1997. – 100 с. – (Національний стандарт України) 5. ДСТУ 3464-96. Авіаційні палива, мастильні матеріали, технічні рідини. Терміни та визначення. – [Чинний від 01.01.1998]. – К.: Управління Держспоживстандарту України, 1997. – 86 с. – (Національний стандарт України) 6. ДСТУ 3021-95. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення. – [Чинний від 01.01.1996]. – К.: Управління Держспоживстандарту, 1996. – 75 с. — (Національний стандарт України) 7. ДСТУ 4488:2005. Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб. – [Чинний від 01.10.2006]. – К.: Управління Держспоживстандарту, 2006. – 34 с. – (Національний стандарт України) 8. ДСТУ 4454:2005. Нафта і нафтопродукти. Маркування, паку-вання, транспортування та зберігання. – [Чинний від 01.07.2006]. – К.: Управління Держспоживстандарту, 2005. – 36 с. – (Національний стандарт України) 9. Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Класифікація : ДСТУ 4128:2002. – [Чинний від 01.09.2004]. – К.: Управління Держспоживстандарту, 2002. – 8 с. – (Національний стандарт України) 10. ДСТУ 4129:2002. Матеріали мастильні. Оливи індустріальні та споріднені продукти (клас L). Позначення. Загальні вимоги. – [Чинний від 01.01.2004]. – К.: Управління Держспоживстандарту, 2002. – 7 с. – (Націо-нальний стандарт України). 11. ДСТУ 4226:2003. Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Група X (мастила). – [Чинний від 01.10.2004]. – К.: Управління Держспоживстандарту, 2003. – 10 с. 12. ДСТУ 4106:2002. Оливи мастильні. Номенклатура показників. – [Чинний від 01.01.2003]. – К.: Управління Держспоживстандарту, 2003. – 25 с. – (Національний стандарт України) 13. ASTM D 5183-95 (Reapproved 1999). Standard test method for determination of the coefficient of friction of lubricants using the Four-Ball Wear test machine. 14. ГОСТ 26191-84. Масла, смазки и специальные жидкости. Ограничительный перечень и порядок назначения:. – [Дeйствующий oт 1985-01-01]. – М.: Стандартинформ, 2011. – 31 с. 15. Бойченко С. В. Контроль якості паливно-мастильних матеріалів: навч. посіб. / С. В. Бойченко, Л. М. Черняк, В. Ф. Новикова [та ін.]. – К.: НАУ, 2012. – 316 с. 16. Boichenko S. V. Aviation Fuels and Lubricants: Manual / S. V. Boichenko, M. M. Zakharchuk. – К.: NAU, 2012. – 184 p. 17. Бойченко С. В. Авіаційні паливно-мастильні матеріали: лабора-торний практикум / уклад.: С. В. Бойченко, Л. М. Черняк. – К.: НАУ, 2013. – 40 с. 18. Андріїшин М. П. Газ природний, палива та оливи: монографія / М. П. Андріїшин, Я. С. Марчук, С. В. Бойченко. – Одеса: Астропринт, 2010. – 232 с. 19. Бойченко С. В. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости / С. В. Бойченко. – К.: КМУГА, 1999. – 104 с. 20. Бойченко С. В. Моторные топлива и масла для современной техники: монография / С. В. Бойченко, С. В. Иванов, В. Г. Бурлака. – К.: НАУ, 2005. – 216 с. 21. Баннов П. Г. Основы анализа и стандартные методы контроля качества нефтепродуктов / П. Г. Баннов. – М.: КИНЕФ, 2005. – 792 с. 22. Данилов А. М. Введение в химмотологию / А. М. Данилов. – М.: Техника, 2003. – 464 с. 23. Козаченко А. И. Контроль качества горюче-смазочных материалов в гражданской авиации / А. И.Козаченко. – К.: НАУ, 1992. – 244 с. 24. Бойченко С. В. Газ і мастильні матеріали: навч. посіб. / С. В. Бойченко, В. Г. Моца, О. С. Тітова. – К.: НАУ, 2002. – 188 с. 25. Бойченко С. В. Газ і паливно-мастильні матеріали: навч.-метод. посібн. / С. В. Бойченко, Л. М. Черняк, Н. М. Кучма, О. С. Тітова. – К.: НАУ, 2006. – 109 с. 26. Бойченко С. В. Хіммотологія: навч.-метод. посібн. / С. В. Бойченко Л. М. Черняк, Н. М. Кучма, В. В. Єфименко. – К.: НАУ, 2006. – 157 с. 27. Акмалдінова О. М. Тематичний словник авіаційної термінології (англійська, українська, російська мови) / О. М. Акмалдінова, С. В. Бойченко [та інші]; за ред. О. М. Акмалдінової,. – К.: НАУ, 2013. – 692 с. 28. Новікова В. Ф. Паливно-мастильні матеріали: лабораторний практикум / В. Ф. Новікова, О. В. Полякова, С. В. Бойченко. – К.: НАУ, 2002. – 44 с. 29. Яновский Л. С. Инженерные основы авиационной химмотологии / Л. С. Яновский, Н. Ф. Дубовкин, Ф. М. Галимов и др. – Казань: Изд. Казанского университета, 2005. – 714 с. 30. Фукс И. Г. Основы химмотологии. Химмотология в нефтега-зовом деле / И. Г. Фукс, В. Г. Спиркин, Т. Н. Шакалина. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2004. – 280 с. 31. Евдокимов А. Ю. Смазочные материалы в техносфере и биосфере: экологический аспект / А. Ю. Евдокимов, И. Г. Фукс, И. А. Любинин. – К.: Атика-Н, 2012. – 292 с. 32. Бойченко С. В. Авиационная химмотология: топлива для авиа-ционных двигателей. Теоретические и инженерные основы применения: підручник / С. В. Бойченко [та інші]. – К.: НАУ, 2015. – 560 с. 33. Бойченко С. В Химмотология: учебное пособие / С.В. Бойченко [и др.]. – М.: 2015. – 250 с. 34. Бойченко С. В. Транспортна екологія. Навчальний посібник / О. І. Запорожець, С. В. Бойченко, О. [та інші]; за заг. редакцією С. В. Бойченка. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 508 с. 35. Давлетьяров Ф. А. Нефтепродуктообеспечение / Ф. А. Давлеть-яров, Е.И. Зоря, Д.В. Цагарели под ред. д.т.н., проф. Д. В. Цагарели. – М.: Математика, 1998. – 662 с. 36. Литвинов А. А. Основы применения ГСМ в ГА / А. А. Литвинов. – М.: Транспорт, 1987. – 311 с. 37. Бойченко С. В. Хіммотологія та інженерне забезпечення вико-ристання газу та паливно-мастильних матеріалів: навч. посіб. / С. В. Бойченко [та інші]. – К. : НАУ, 2014. – 298 с. 38. Трянов А. Е. Особенности конструкции узлов и систем авиаци-онных двигателей и энергетических установок: учеб. пособие / А. Е. Трянов. – Самара: Изд-во Самар.Гос.Аэрокосм. Ун-та, 2011. – 202 с. 39. Большаков Г. Ф. Физико-химические основы применения топлив и масел. Теоретические аспекты химмотологии. / Г. Ф. Большаков. – Новосибирск: Наука. 1987, 211 с. 40. Степанов А. В. Ресурсосберегающая технология переработки нефти / А.В. Степанов, В.С. Горюнов.– Киев:Наукова думка, 1993. – 270 с. 41. Боуден Ф. П. Трение и смазка твердых тел / Ф. П. Боуден, Д. Тейбор. – Москва : Машиностроение, 1968. – 544 с. 42. Костецкий Б. И. Трение, смазка и износ в машинах / Б. И. Костецкий. – К.: Техніка, 1970. – 396 с. 43. Райко М. В. Смазка зубчатых передач / М. В. Райко. – К.: Техніка, 1970. – 196 с. 44. Аксенов А. Ф. Трение и изнашивание металла в углеводо-родных жидкостях / А. Ф. Аксенов. – М.: Машиностроение, 1977. – 152 с. 45. Фукс Г. И. Адсорбция и смазочная способность масел // Трение и износ / Г. И. Фукс. – 1983. – Т. 4. – № 3. – С. 398–414. 46. Каминский Э. Ф. Глубокая переработка нефти: технологический и экологический аспекты / Э. Ф. Каминский, В. А. Хавкин. – М.: Техника, 2001. – 384 с. 47. Іщук Ю. Л. Змащувальна дія мастил з погляду на структуру поверхневих шарів металу / Ю. Л. Іщук [та інші]. // Проблеми тертя та зношування. – 2010. – Вип. 53. – С. 251–268. 48. Кобилянський Є. В. Основи нанотехнологій мастильних матеріалів / Є. В. Кобилянський, Ю. Л. Іщук, М. А. Альтшулер. // Катализ и нефтехимия. – 2005. – № 13. – С. 1–8. 49. Берг Г. А. Каталитическое гидрооблагораживание нефтяных остатков / Г. А. Берг, С. Г. Хабибуллин. – Л.: Химия, 1986. – 187 с. 50. Сочевко Т. И. Увеличение отбора масла за счет изменения фракционного состава дистиллятов / Т. И. Сочевко [и др.]. // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2000. – № 7. – С. 33–37. 51. Казакова Л. П. Физико-химические основы производства нефтяных масел. / Л. П. Казакова, С. Э. Крейн. М.: Химия, 1978. – 320 с. 52. Гиматдинов Р. Р. Состояние производства базовых масел в России / Р. Р. Гиматдинов, Р. З. Фахрутдинов. // Вестник Казанского технологического университета. – 2016. – Т.19. – №11. – С. 58–63. 53. Школьников В. М. Совершенствование процессов селективной очистки и деасфальтизации масляного сырья на основе применения новых растворителей / В. М. Школьников, И. О. Колесник. М.: ЦНИИТЭ-нефтехим, 1986. – 48 с. 54. Хассан Аль-Резк С. Д. Сравнительный анализ процессов селектив-ной очистки фурфуролом и N-метилпирролидномо дистиллятных масля-ных фракций из мазута Иракской нефти / С. Д. Хассан Аль-Резк [и др.] // Башкирский химический журнал. – 2008. – Том.15. – № 4. – С. 119–124. 55. Цветков О. Н. Современное состояние и перспективы развития каталитических процессов получения базовых масел. / О. Н. Цветков, В. М. Школьников. // Катализ в промышленности. – М.: Изд-во «Калвис», 2008. – № 3. – С. 12–16. 56. Ранд С. Дж. Анализ нефтепродуктов. Методы, их назначение и применение: пер.с англ./С.Дж.Ранд [и др.]; под. ред Л. Г. Новикова. – Нехамкиной. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2014 . – 664 с. 57. Капустин В. М. Технология переработки нефти / В. М. Капустин, Б. П. Тонконогов, И. Г. Фукс. – М.: Химия, 2014. – 328 с. 58. Ахметов С. А. Технология глубокой переработки нефти и газа. / С. А. Ахметов. – Уфа: Гилем, 2002. – 672 с. 59. Туманян Б. П. Об оценке эффективности функционирования нефтеперерабатывающих предприятий / Б. П. Туманян. // Химия и техно-логия топлив и масел. – 2009. – № 3. – С. 4–6. 60. Колесников И. М. К вопросу определения эффективности переработки нефти / И. М. Колесников. // Промышленный сервис. – 2011. – № 3. – С. 38–40. 61. Каминский Э. Ф. Глубокая переработка нефти: технологический и экологический аспекты. / Э. Ф. Каминский, В. А. Хавкин. – М.: Техника, 2001. – 384 с. 62. Стратегические приоритеты российских нефтеперерабаты-вающих предприятий / В. Е. Сомов, И. А. Садчиков, В. Г. Шершун и др. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2002. – 292 с. 63. Туманян Б. П. К вопросу о классификации нефтеперерабаты-вающих предприятий / Б. П. Туманян. // Теоретические и прикладные проблемы сервиса. – 2011. – № 2. – С. 4–8. 64. Баннов П. Г. Процессы переработки нефти. Ч.2 / П. Г. Баннов. – М.: Химия, 2001. – 412 с. 65. Мановян А. К. Технология первичной переработки нефти и природного газа / А. К. Мановян. – М.: Химия, 2001. – 568 с. 66. Александров И. А. Перегонка и ректификация в нефтеперера-ботке / И. А. Александров. – М.: Химия, 1981. – 352 с. 67. Багиров Т. И. Современные установки первичной переработки нефти / Т. И. Багиров. – М.: Химия, 1974. – 240 с. 68. Мановян А. К. Технология переработки природных энергоно-сителей / А. К. Мановян – М.: Химия, 2004. – 453 с. 69. Маслянский Г. Н. Каталитический риформинг бензинов / Г. Е. Маслянский, Р. Н. Шапиро. – Л.: Химия, 1985. – 224 с. 70. Степанов А. В. Ресурсосберегающая технология переработки нефти / А. В. Степанов, В. С. Горюнов.– Киев: Наукова думка, 1993. – 270 с. 71. Каминский Э. Ф. Глубокая переработка нефти: технологический и экологический аспекты. / Э. Ф. Каминский, В. А. Хавкин. – М.: Техника, 2001. – 384 с. 72. Коган Ю. С. Переработка остаточного сырья на установках каталитического крекинга за рубежом / Ю. С. Коган, М. Я. Конь. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1988. – 78 с. 73. Ашитко С. Г. Экономическая эффективность термических процессов в схемах глубокой переработки нефти / С. Г. Ашитко, Л. Г. Злотникова, Г. А. Терентьев [и др.]. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1990. – 88 с. 74. Берг Г. А. Каталитическое гидрооблагораживание нефтяных остатков / Г. А. Берг, С. Г Хабибуллин.– Л.: Химия, 1986. – 187 с. 75. Самедова Ф. И. Високоиндексные базовое масло из нефти месторождения Чираг / Ф. И. Самедова, Р. З. Гасанова, Н. З. Кадималиева. // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2000. – № 10. – С. 44–46. 76. Сочевко Т. И. Базовые и товарные масла / Т. И. Сочевко, М. Д. Пахомов, М. И. Фалькович, В. М. Евтушенко. // Химическая технология топлив и масел. – 2000. – № 2. – С. 37–39. 77. Казакова Л. П. Физико-химические основы производства нефтяных масел / Л. П. Казакова, С. Э. Крейн. – М.: Химия, 1978. – 320 с. 78. Школьников В. М. Совершенствование процессов селективной очистки и деасфальтизации масляного сырья на основе применения новых растворителей / В. М. Школьников, И. О. Колесник. – М.: ЦНИИТЭ-нефтехим, 1986. – 48 с. 79. Горючие, смазочные материалы: Энциклопедический толковый словарь-справочник / под. ред. В. М. Школьникова. – М.: ООО «Издательский центр «Техинформ» Международной академии Информатизации, 2007. – 736 с. 80. Boіchenko Sergіі. Problems of chemmotology. Theory and practice of rational use of traditional and alternative fuels & lubricants: Monograph / Sergii Boichenko, Kazimirz Lejda, Vasyl Mateichyk, Petro Topilnytskyi / under the general editorship of prof. Sergii Boichenko. – К.: Center of educational literature, 2017. – 452 p. 81. Boіchenko Sergіі. Motor fuels: properties and quality: textbook / Sergіі Boіchenko, Andriі Pushak, Petro Topilnitsky, Kazimir Leida; Edited by Prof. S. Boichenko. – K.: «Center for Educational Literature», 2017. – 324 p. 82. Топільницький П. Технологія первинної переробки нафти і газу: підручник / П. Топільницький, О. Гринишин, О. Мачинський. // Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 468 с. 83. Бойченко С. В. Контроль якості паливно-мастильних матеріалів: навч. посіб. / С. В. Бойченко, Л. М. Черняк, В. Ф. Новикова [та ін.]. – К.: НАУ, 2012. – 308 с. 84. Бойченко С. В. Вступ до хіммотології палив та олив: Навчальний посібник у двох частинах / С. В. Бойченко, Й. А. Любінін. – Одеса: «Астропринт», 2010. – Ч. 2. – 276 с. 85. Бондарь В. А. Операции с нефтепродуктами. Автозаправочные станции / В. А. Бондарь, Е. И. Зоря, Д. В. Цагерели. М.: ПАРИТЕТ, 1999. – 338 с. 86. Большаков Г. Ф. Восстановление и контроль качества нефтепро-дуктов / Г. Ф. Большаков. – Л.: Недра, 1982. – 350 c. 87. Радченко Е. Д. Роль химмотологии и триботехники в создании современных смазочных материалов и износа металлоизделий / Е. Д. Радченко, Ю. Н. Шехтер // Химия и технология топлив и масел. –1987. – № 4. – С. 2–5. 88. Краткий англо-русский словарь химмотологических терминов и определений / А. Г. Ширшов, А. В. Исаев, С. В. Дунаев [и др.]; Науч. -исслед. ин-т стандартизации и унификации. – М.: НИИСУ, 2016. – 306 с. 89. Чудиновских А. Л. Моторное масло как важный объект химмотологии. / А. Л. Чудиновских, Б. П. Тонконогов, В. Л. Лашхи. – М.: «Издательский дом Недра», 2014. – 223 с. 90. Ахметов С. А. Лекции по технологии глубокой переработки нефти в моторные топлива: учебное пособие для вузов / С. А. Ахметов. – СПб.: Недра, 2007. – 312 с. 91. Евдокимов А. Ю. Смазочные материалы и проблемы химмото-логии. / А. Ю. Евдокимов, И. Г. Фукс и др. – М.: Нефть и газ, 2000. – 424 с. 92. Adnani A. S., Hashemi S. J., Shooshtari A., Attar M. M. // Tribology in Industry. – 2013. – Vol. 35. – № 1. – P. 6168. 93. Кулиев А. М. Химия и технология присадок к маслам и топливам. / А. М. Кулиев – Л.: Химия, 1985. – 312 с. 94. Леванов И. Г. Обзор реологических моделей моторных масел, используемых при расчётах динамики подшипников скольжения коленча-того вала / И. Г Леванов // Вестник ЮУрГУ. – 2010 (10). – C. 54–62. 95. Маркова JI. В. Оперативный контроль вязкости смазочных масел. / JI. В. Маркова, В. М. Макаренко, М. С. Семенюк, А. П. Зозуля // Трение и износ. – 2010 (31). – № 6. – C. 569–581. 96. Маркова Л. В. Магнитоупругий вискозиметр для оперативного контроля вязкости смазочных масел / Л. В. Маркова, В. М. Макаренко, М. С. Семенюк, А. П. Зозуля, X. Конг, Х.-Г. Хан. // Трение и износ. – 2011 (32). – № 1. – C. 54–63. 97. Балтенас Р. Научно-техническое издание./ Р. Балтенас, А. С. Сафонов, А. И. Ушаков, В. Шергалис. – М.: Альфа-Лаб, 2000. – 272 с. 98. Резников В. Д. Зарубежные масла, смазки, присадки, технические жидкости: Международный каталог. Ассортимент. Свойства. Применение. / В. Д. Резников, Т. В. Шестаковская [и др.]. – М.: ООО Издательский центр: Техинформ МАИ, 2005. – 384 с. 99. Джерихов В. Б. Автомобильные эксплуатационные материалы. Часть ІІ. Масла и смазки. Учебное пособие. / В. Б. Джерихов. – СПБ.: СПБГАСУ, 2009. – 256 с. 100. Виппер А. Б. Зарубежные масла и присадки. / А. Б. Виппер, А. В. Виленкин, Д. А. Гайснер. – М.: Химия, 1981. – 192 с. 101. Кулиев Р. Ш. Физико-химические свойства некоторых расти-тельных масел / Р. Ш. Кулиев, Ф. Р. Ширинов, Ф. А. Кулиев // Химия и технология топлив и масел. – 1999. – № 4. – С. 36–37. 102. Долгова Л. А. Обеспечение рационального ресурса моторного масла в двигателях / Л. А. Долгова, В. В. Салмин // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – 2012. – № 2–1. – С. 46–56. 103. Венцель С. В. Применение смазочных масел в двигателях внутреннего сгорания. / С. В. Венцель. – Москва: Химия, 1979. – 240 с. 104. Григорьев М. А. Очистка масла в двигателях внутреннего сгорания. / М. А. Григорьев. – Москва: Машиностроение, 1983. – 148 с. 105. Итинская Н. И. Топливо, масла и технические жидкости / Н. И. Итинская, Н. А. Кузнецов. – Москва: ВО «Агропромиздат», 1989. – 304 с. 106. Качество моторного масла и надежность двигателей / М. А. Григорьев [и др.] – Москва :Изд-во стандартов, 1981. – 232 с. 107. Техника и технологии производства и переработки растительных масел: учебное пособие / С. А. Нагорнов, Д. С. Дворецкий, С. В. Романцова, В. П. Таров. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 96 с. 108. Акаева Т. К. Основы химии и технологии получения и переработки жиров. Ч. 1: Технология получения растительных масел: учеб. пособие / Т.К. Акаева, С.Н. Петрова. – Иваново : ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2007. – 124 с. 109. Engine Oil Guide: Website: http://www.apicj-4.org/2009_engine_ oil_guide.pdf. 110. Vasilyeva L. S. Automotive operational materials. / L. S. Vasilyeva. – M.: Science Press, 2003. – 421 p. 111. Makushev Y. A. Automotive operational materials. / Y. A. Makushev. – Tomsk: SibADI, 2006. – 58 p. 112. Фукс И. Г. Экологические проблемы рационального использо-вания смазочных материалов. / И. Г. Фукс, А. Ю. Евдокимов, В. Л. Лашхи и др. – М.: Нефть и газ, 1993. – 352 с. 113. Евдокимов А Ю. Отработанные смазочные материалы и вопросы экологии / А. Ю. Евдокимов, В. Л. Лашхи, А. А. Джамалов // Химия и технология топлив и масел. – 1992. – № 11. – С. 26–30. 114. Шашкин П. И. Регенерация отработанных нефтяных масел. / П. И. Шашкин, И. В Брай. – М.: Химия, 1970. – 303 с. 115. Башта Т. М. Машиностроительная гидравлика. / Т. М Башта. – М.: Машиностроение, 1971. – 672 с. 116. Гусев О. Н. Современные методы переработки и рационального использования отработанных масел. – М.: 1987. – 56 с. 117. Пиковская Е. В. Регенерация отработанных масел в США / Е. В. Пиковская, С. А. Сурин // Мир нефтепродуктов. – 2000. – № 4. – С. 23–25. 118. Рыбаков К. В. Повышение чистоты нефтепродуктов / К. В. Рыбаков, Т. П. Карпекина. – М.: Агропромиздат, 1986. – 111 с. 119. Бенуа Г. Ф. Использование отработанных масел за рубежом / Г. Ф. Бенуа, В. А. Сомов // Двигателестроение. – 1980. – № 5. – С. 51–53. 120. Данилова Е. В. Комплекс методов для исследования процесса старения масла в дизелях / Е. В. Данилова, О. А. Никифоров, А. И. Турбина, В. А. Сомов // Химия и технология топлив и масел. – 1976. – № 5. – С. 42–44. 121. Каменчук Я. А. Влияние температуры и растворителя на процесс осадкообразования в отработанном индустриальном масле / Я. А. Каменчук, С. И. Писарева, Л. Н. Андреева, Ф. Г. Унгер // Химия и технология топлив и масел. – 2006. – № 1. – С. 29–31. 122. Утилизация отработанных масел / А. Р. Хафизов, Н. Р. Сайфуллин, Р. М. Ишмаков, А. Ю. Абызгильдин. – Уфа: Государственное издательство научно-технической литературы «Реактив», 1996. – 260 с. 123. Курмаев Р. Н. Выбор и обоснование метода утилизации отработанных масел на крупных промышленных предприятиях / Р. Н. Курмаев, И. С. Глушанкова, Я. И. Вайсман // Transport. Transport facilities. Ecology. – 2016. – № 1. – С. 38–50. 124. Смазочные материалы и проблемы экологии / А. Ю. Евдокимов, И. Г Фукс [и др.]. – М.: Нефть и газ, 2000. – 423 с. 125. Лісафін В. П. Типові розрахунки процесів приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів / В. П. Лісафін, Н. В. Люта. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 248 с. 126. Іщук Ю. Л. Біорозщеплюваність нафтопродуктів і проблеми біосфери / Ю. Л. Іщук, Є. В. Кобилянський, Б. Ф. Кочірко // Нафтова і газова промисловість. – 2004. – №1. – С. 57–60. 127. Евдокимов А. Ю. Топлива и смазочные материалы на основе растительных и животных жиров. / А. Ю. Евдокимов. – М.: ЦТНИИТЭ-нефтехим, 1992. – 120 с. 128. Будник А. Ф. Фізика та механіка трибодизайну матеріалів: Навчальний посібник / А. Ф Будник., В. Б. Юскаєв – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 203 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38010
ISBN: 978-617-673-902-9
Appears in Collections:Наукові матеріали співробітників кафедри екології (монографії, глави монографій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Оливи_моторні_турбінні_Бойченко_ВСЕ_А5.pdfЕлектронна_версія_книги3.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.