Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37869
Title: Перспективи мікробіологічного способу очищення стічних вод від біорезистентної фармацевтичної продукції
Authors: Вовк, Оксана Олексіївна
Бойченко, Сергій Валерійович
Шаманський, Сергій Йосипович
Бойченко, Марія Сергіївна
Гладишеве, Вікторія Олександріївна
Keywords: екологічна безпека
фармацевтична продукція
фармацевтичні відходи
життєвий цикл
ксенобіотики
стічні води
біологічне очищення
мембранні біореактори
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: М.С. Бойченко, О.О. Вовк, В.А. Гладишева, С. В. Бойченко, С.Й. Шаманський. 2018. Перспективи мікробіологічного способу очищення стічних вод від біорезистентної фармацевтичної продукції. Наукоємні технології. 1(31). DOI: 10.18372/2310-5461.37.12375
Abstract: У статті визначено мету, предмет, об’єкт, напрям та завдання дослідження причин та факторів, що формують стан екологічної безпеки під час виробництва та використання ФП. Розуміння негативного впливу ФВ на довкілля внаслідок нецивілізованої антропогенної діяльності у сфері поводження з ФВ як причина проблеми формує необхідність розроблення інноваційних методологічних інструментів підвищення екологічної безпеки під час виробництва та застосування ФП. За даними ЮНЕСКО 80 % усіх захворювань пов’язане з якістю питної води. Особливої уваги викликає забруднення водних об’єктів ФП, виявлення їх присутності, складу, розподілу, біодеградації, способів моніторингу, попередження забруднення та видалення залишків різноманітних лікарських засобів (ЛЗ). Дані біорезистентні сполуки можна віднести до групи ксенобіотиків. Вони важко піддаються біологічній деструкції та накопичуються у навколишньому середовищі. Сучасні способи очищення питної води відрізняються різноманітністю, від майже безкоштовних до високотехнологічних і дорогих. Це в основному механічні, хімічні, фізико-хімічні та біологічні способи. Сучасні світові дослідження в другій половині XX століття показали можливість і доцільність застосування біохімічних методів для очищення фармацевтичних стоків. Ефективність біохімічного очищення на самих сучасних установках становить 90 % за органічними речовинами та лише 20–40 % – за неорганічними. Біологічне очищення характеризується найвищим ступенем видалення (до 99 %). Створення ефективних апаратів і споруд з біологічного очищення, що працюють в таких умовах – перспективний напрям у технології очищення стічних вод у всьому світі. Одними з таких споруд є мембранні біореактори (МБР).
Description: 1. О. О. Вовк, М. С. Бойченко. Причинно-наслідковий аналіз стану екологічної безпеки під час виробництва та використання фармацевтичної продукції // Наукоємні технології. – 2017. – Т. 33. – № 1. – С. 71–77, DOI: 10.18372/2310-5461.33.11562 (ukr). 2. О. О. Вовк, М. С. Бойченко, І. В. Матвєєва, О. В. Жук, С. В. Бойченко. Бактеріофаги: нова парадигма та переваги перед антибіотиками у лікувально-профілактичних цілях // Наукоємні технології. – 2017. – Т. 34. – № 2. – С. 150–157, DOI: 10.18372/2310-5461.34.11613 (ukr). 3. Лейда Казимир. Екологістика, утилізація та рециклінг транспортних засобів: тенденції та перспективи розвитку / Казимир Лейда, С. В. Бойченко, О. В. Іванченко // Наукоємні технології. – № 2 (30). – 2016. – С. 221–227, DOI: 10.18372/2310-5461.30.10568 (ukr). 4. Управління навколишнім середовищем. Оцінка життєвого циклу. Певна мета, сфера дослідження і інвентаризаційний аналіз: ІСО 14041-2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.mintrans.gov.ua/uk/mtzu_decrees/print/625.html. 5. Управління навколишнім середовищем. Оцінювання екологічної ефективності. Загальні вимоги: ІСО 14031-2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.mintrans.gov.ua/uk/mtzu_decrees/print/625.html. 6. Official website of the World health organization. URL: http: www.who.int/water_sanita-tioii_healtlv'einerging/info_slieet_pliannaceuticals/ni. 7. Nicole Deziel. Pharmaceuticals in Wastewater Treatment Plant Effluent Waters / Nicole Deziel // Scholarly Horizons: University of Minnesota, Morris Undergraduate Journal, Vol. 1 [2014], Iss. 2, Art. 12. – Р. 1–20. 8. Ермакович И.А. Загрязнение муниципальных вод фармацевтическими препаратами и их производными / Н.Н. Самойленко, И.А. Ермакович // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 64. – С. 8–11. 9. Єрмакович І.А. Підвищення екологічної безпеки водних об’єктів запобіганням їх забруднення фармацевтичними препаратами / І. А. Єрмакович, Н. М. Самойленко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: Вінницький національний технічний університет. – 2015. – Вип. 5. – С. 26–29. 10. Buser H-R. Occurrence of the pharmaceutical drug clofibric acid and the herbicide mecoprop in various Swiss Lakes and in the North Sea / H-R Buser, M.D. Müller, N. Theobald // Environ. Sci. Technol. 1998. Vol. 32. № 1. Р. 188-192. 11. Chelliapan, S. Performance of an up-flow anaerobic stage reactor (UASR) in the treatment of pharmaceutical wastewater containing macrolide antibiotics / S. Chelliapan, T. Wilby, P.J. Sallis // Water Res. 2006. № 40. Р. 507-516. 12. Holm, J.V. Occurrence and distribution of pharmaceutical organic compounds in the groundwater downgradient of a landfill (Grinsted, Denmark) / J.V. Holm, K. Rügge, P.L. Bjerg et al. // Environ. Sci. Technol. 1995. Vol. 29, № 5. Р. 1415-1420.. 13. Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод: монография / С. С. Душкин, А. Н. Коваленко, М. В. Дегтярь, Т. А. Шевченко. – Х.: ХНАГХ, 2011. – 146 с. 14. Салманов Айдин. Медичні відходи: рекомендації ВООЗ // Журнал головної медичної сестри. – 2015. – № 4. – С. 14–26. 15. Пузанова І.П. Пошук нових методів поводження з фармацевтичними відходами / І.П. Пузанова // Управління якістю в фармації: Матеріали VІІІ Науково-практичної конференції,23 травня 2014 р., Харків. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – С. 114. 16. Проданчук М.Г., Повякель Л.І., Бобильова О.О., Бережнов С.П. Класифікація медичних відходів з урахуванням факторів небезпеки в проекті ДСанПіН «Правила поводження з медичними відходами» // Сучасні проблеми токсикології. – 2012. – № 1. – С. 57–68. 17. Громовик Б.П. Екогомологічні проблеми фармацевтичної галузі з погляду логістики /Б.П. Громовик // Фармацевтичний журнал. – № 4. – 2001. – С. 15–22. 18. Саблій Л. А. Фізико-хімічне та біологічне очищення висококонцентрованих стічних вод: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня докт. техн. наук / Л. А. Саблій. – Київ. – 2011. – 40 с. 19. Мащенко З.Е. Биодеградация цефтриаксона в процессе биологической очистки сточных вод / З.Е. Мащенко, Р.В. Шафигулин , И.Ф. Шаталаев // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – Том 13. – №1(8), 2011. – С. 2070–2072. 20. З.Е. Мащепко, Е.В. Маслова, II. Ф. Шаталаев, Н.В. Расцветова, А.А. Косарева. Влияние ампициллина на состав и активность молекулярных форм малатдегидрогеназы активного ила // The Journal of scientific articles «Health and Education Millennium». – 2017. – Vol. 19. – № 1. – С. 119–122. 21. В.П. Оліферчук, У.Р. Гурла; А.І. Сенюк; О.Р. Ходзінська. Застосування мікроміцетів для очищення стічних вод за допомогою біоконвеєра // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 183. – С. 22–29. 22. І.А. Єрмакович, Н.М. Самойленко, С.О. Смирнова. Зниження антропогенного впливу на водні об’єкти за рахунок проведення електрохімічної деструкції фармацевтичних речовин в стічних водах // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 11 (136). – С. 196–198. 23. Тимофеева С.С. Окислительно-восстановительные ферменты активных илов, способы определе¬ния и их значение в очистке сточных вод // Химия и технология воды. – 1964. – Т.6. – № 4. – С. 367–370. 24. Тимофеева С.С. Энзимоиндикация качества очистки сточных вод в аэротенках / Химия и техноло¬гия воды. – 1987. – Т.9. – № 5. – С. 445–448. 25. Гуринович А.Д., Житенёв Б.Н., Воронович Н.В. Очистка природных вод от фармацевтических препаратов методом окисления // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2012. – № 2. – С. 21–27. 26. Коршунова. Т.Ю. Микробиологические процессы на очистных сооружениях /Т.Ю. Коршунова. Н.Н. Силищев. О.И. Логинов. – Уфа: Издательство «Реактив». 2005. – 62 с. 27. Путилина Н. І., Кеитницкая Н.Н., Костовецкий Я.И Микробный метод обесфеноливания сточных вол. – Киев: Здоров'я. 1969. – 144 с. 28. Гвоздяк П.І. Актуальні питання біологічного очищення води // Ойкумена. – 1992.– № 5–6. – С. 58–70. 29. Гвоздяк П.І. 50 запитань і 49 відповідей з нової біотехнології очистки води. – Київ: Знання. 1990. – 28 с. 30. Джигирей B.C., Сторожук. В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. – Львів, Афіша. 2000. – 272 с. 31. Джигирей B.C. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. – 3-є вид., випр. і доп. – К.: «Знання», KOO, 2004. – 309 с. 32. Воронов. Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: учебник для вузов / Ю.В. Воронов. С.В. Яковлев. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. – 704 с. 33. Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод / Учебник для вузов: – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. – 704 с. 34. Френкель В. С. Мембранные технологии: прошлое, настоящее и будущее (на примере Северной Америки) // Водоснабжение и санитарная техника. – 2010. – № 8. – С. 48–54. 35. Голубовская. Э.К. Биологические основы очистки воды: учебное пособие для студентов строительных специальностей вузов / Э.К. Голубовская. – М.: Издательство «Высшая школа», 1978. – 268 с. 36. Доливо-Добровольский. Л.Б. Микробиологические процессы очистки воды: учебное пособие / Л.Б. Доливо-Добровольский. – М.: Издательство Коммунального хозяйства PCФР. 1958. – 174 с. 37. Карюхина. Т.А. Химия воды и микробиология: учебник для техникумов Т.А. Карюхина. И.Н. Чурбанова. – 3-є изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Стройиздат». 1995. – 208 с. 38. Долина Л. Ф. Реактори для очистки стічних вод. – Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, 2001. – 82 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37869
ISSN: 2075-0781
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nt_2018_1_14.pdfОсновна стаття454.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.