Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37862
Title: Екологістика, утилізація та рециклінг транспортних засобів: тенденції та перспективи розвитку
Authors: Бойченко, Сергій Валерійович
Лейда, Казимир
Іванченко, Оксана Володимирівна
Keywords: екологістика
відходи
ресурсозбереження
утилізація
транспортний засіб
авторециклінг
авіарециклінг
вторинна сировина
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: С. В. Бойченко, К. Лейда, О. В. Іванченко. 2016. Екологістика, утилізація та рециклінг транспортних засобів: тенденції та перспективи розвитку. Наукоємні технології. 2(30). DOI: 10.18372/2310-5461.30.10568
Abstract: У статті розглянуто взаємозв’язок екологістики, як нового наукового напряму в екології та економіці, з проблемами утилізації та рециклінгу відходів. Вивчено проблему поводження з відходами транспортного комплексу в Україні та світі. Обґрунтовано необхідність утилізації транспортних засобів, що вийшли з експлуатації. Розглянуто екологічні проблеми, пов’язані зі збором та утилізацією транспортних засобів та їх компонентів. Запропоновано і обґрунтовано актуальність та доцільність застосування процесів рециклінгу у сфері поводження з відходами транспорту.
Description: 1. Сучасні тенденції формування екологічної інфраструктури природокористування / [С. К. Харічков та ін.]; НАН України, ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2012. — 375 с. 2. Екомаркетинг і екологістика в економікоекологічному управлінні / О. В. Балуєва // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези доповідей Десятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 20–21 квітня 2010 р.) / Суми: СумДУ, 2010. — Ч. 1. — С. 15–18. 3. Мащак Н. М. Стратегічна узгодженість логістичної діяльності підприємства на екологічних засадах / Н. М. Мащак // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2011. — № 4. — Т. 2. — С. 273–282. 4. Гречин Б. Д. Екологістика як перспективний напрямок розвитку підприємства: закордонний досвід / Б. Д. Гречин // Сталий розвиток економіки. — 2013. — № 4. — С. 213–219. 5. Екологоорієнтоване логістичне управління виробництвом: монографія / [Є. В. Мішенін, І. І. Коблянська, Т. В. Устік, І. Є. Ярова]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Є. В. Мішеніна. — Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2013. — 248 с. 6. Бублик М. І. Реверсивна логістика як елемент механізму регулювання техногенних збитків промислових підприємств / М. І. Бублик, Т. О. Коропецька // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей ІХ Міжн. наук.-практ. конф. / НУ Львівська політехніка, 2012. — С. 40–42. 7. Костюк О. С. Проблеми та перспективи розвитку «зеленої» логістики в Україні / О. С. Костюк, М. В. Канюка // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей ІХ Міжнар. наук.- прак. конф. — Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. — С. 213–215. 8. Kusztal J. Rola logistyki w ekologizacji dzialalnosci gospodarczej // Маркетинг і логістика в системі менеджменту: тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф. — Львів : НУ Львівська політехніка, 2002. — С. 206–207. 9. Вержбицкий О. Экологистика: экономика + экология // Дистрибуция и логистика: всеукраинский информационно-аналитический журнал. — 2012. — № 10. — С. 8–11. 10. Графкина М. В. Экология и экологическая безопасность автомобиля: учебник / М. В. Графкина, А. Михайлов, К. С. Иванов. — М. : ФОРУМ, 2009. — 320 с. 11. Пономарьова Ю. В. Логістика: навч. посібник. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 328 с. 12. Матейчик В. П. Застосування логістичних підходів в системі поводження з відходами автотранспортного підприємства / В. П. Матейчик, М. Смешек, В. О. Хрутьба // Управління проектами, системний аналіз і логістика. — 2011. — Вип. 8. 13. Бобович Б. Б. Утилизация автомобилей и автокомпонентов: учеб. пособие / Б. Б. Бобович. — М. : МГИУ, 2010. — 176 с. 14. Бойченко С. Європейський досвід і перспективи системи утилізації та рециклінгу транспортних засобів / С. Бойченко, К. Лейда // Вісник Національного транспортного університету. — 2015. — № 2 (32). — С. 15–21. 15. Бойченко С. В. Світовий досвід і перспективи розвитку утилізації та рециклінгу транспортних засобів / С. Бойченко, К. Лейда // Monografia № 6 “Systems and means of motor transport”. Selected problems. Seria: Transport. — Rzeszow (Poland), 2015. — Р. 247–252. 16. Ilona Małuszyńska, Bartosz Bielecki, Andrzej Wiktorowicz, Marcin J. Małuszyński. Recykling materiałowy i surowcowy odpadów samochodowych // Inżynieria Ekologiczna. — № 28. — 2012. — P. 111–118. 17. Ilona Małuszyńska, Bartosz Bielecki, Andrzej Wiktorowicz, Marcin J. Małuszyński. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji jako metoda ograniczająca ilość odpadów niebezpiecznych w środowisku // Ochrona środowiska i zasobów naturalnych. — № 48. — 2011. — P. 362–378. 18. Митрохин Н. Н. Утилизация и рециклинг автомобилей: учеб. пособие / Н. Н. Митрохин, А. П. Павлов. — М. : МАДИ, 2015. — 120 с. 19. Войцицький А. П. Техноекологія: підручник / А. П. Войцицький, В. П. Дубровський, В. М. Боголюбов; за ред. В. М. Боголюбова. — К. : Аграрна освіта, 2009. — 533 с. 20. Lejda K. Selected problems in car recycling. Polish Academy of Sciences — Brench in Lublin, TEKA. — Vol. IV. — Lublin 2003. — Р. 7–12.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37862
ISSN: 2310-5461
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10568-27432-1-SM.pdfОсновна стаття494.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.