Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37638
Title: Transformation of n-alkanes of gasoline into components of motor fuels in cavitation field
Authors: Целіщев, Олексій Борисович
Лорія, Марина Геннадіївна
Бойченко, Сергій Валерійович
Носач, Володимир Олександрович
Шкільнюк, Ірина Олександріївна
Keywords: motor fuel components
n-alkanes
cavitation
hydrogen peroxide
reactor
process diagram
chromatographic analysis
octane number
methanol
toluene
isoalkanes
Issue Date: 2017
Publisher: Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie,Polska Akademia Nauk
Series/Report no.: Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture;
Abstract: The behavior of seed in pneumo-electric separator channel is revealed. The characteristic of the active forces on ellipsoid-shape seed is demonstrated. Due to a differential equations you can find the coordinates of seed mixtures particles motion to determine the conditions under which we get maximum effect.
Description: 1. Boichenko S. V. 2001. Ratsionalne vykorystannia vuhlevodnevykh palyv. – K.: NAU, 2001. – 216. (in Ukrainian). 2. Boichenko S. V., Spirkin V. H. 2009. Vstup do khimmotolohiii palyv ta olyv: Navchalnyi posibnyk u dvokh chastynakh / Boichenko S. V., Spirkin V. H. – Odesa: «Astroprynt», – Ch. 1. – 236. (in Ukrainian). 3. Motorni palyva: vlastyvosti ta yakist. Pidruchnyk / Serhii Boichenko, Andrii Pushak, Petro Topilnytskyi, Kazymyr Leida; za zah. red. prof. S. Boychenka. – K.: NAU, 2017. – 328. (in Ukrainian) 4. S. V. Boichenko, V. H. Lanetskyi, L. M. Cherniak, M. M. Radomska, O. H. Kondakova. 2016. Kompaunduvannia benzynu A-92 z etylovym spyrtom kavitatsiynym metodom // Naukoiemni tekhnolohiii. – 2016. – Tom 32. – № 4. – 420–424. (DOI: 10.18372/2310-5461.32.11186). (in Ukrainian). 5. S. V. Boichenko, O. H. Lychmanenko, M. A. Posypaiko. 2016. Perspektyvy zaminy etylovoii ridyny alifatychnymy spyrtamy v skladi aviatsiinykh benzyniv: vplyv na ekolohichnu chystotu // Naukoiemni tekhnolohiii. – 2016. – Tom 29. – № 1. – 107–115. (DOI: 10.18372/2310- 5461.29.10103). (in Ukrainian). 6. Boichenko S.V., Shkilniuk I.O., Ivanchenko O.V., Kondakova O.H. 2017. Vysokooktanovi komponenty aviatsiinykh benzyniv. Systemy i Środki Transportu Samochodnego. Wybrane Zagadnienia. Monografia nr. 9. Seria: Transport. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, 2017. 23–28. (in Ukrainian). 7. Harmonizatsiia ta uprovadzhennia novitnikh tekhnichnykh vymoh do yakosti aviatsiinykh palyv / S. Boichenko, A. Yakovlieva, I. Shkilniuk // Problemy khimmotolohiii. Teoriia ta praktyka vykorystannia tradytsiinykh i alternatyvnykh palyvo-mastylnykh materialiv: Monohrafiia / za zah. red. prof. S. Boychenka. – K. Tsentr uchbovoii literatury, 2017. – Rozd. IV– 288–292. (in Ukrainian). 8. Kravchenko O. V. 2006. Netraditsionnyye energotekhnologii effektivnogo polucheniya i ispolzovaniya iskusstvennykh kompozitnykh zhidkikh topliv / O. V. Kravchenko, I. G. Suvorova, Ya. V. Smirnov, S. S. Kholobtsev // Aviats.-kosm. tekhnika i tekhnologiya. Nauchno-tekhnicheskiy zhurnal NAU «KhAI». − Kharkov, 2006. − № 10(36). − 91−97. (in Ukrainian). 9. S.V. Boichenko, V.H. Lanetskyi, L.M. Cherniak, M.M. Radomska, O.H. Kondakova. 2017.Doslidzhennia vplyvu kavitatsiinoii obrobky na oktanove chyslo avtomobilnoho benzynu / S.V. Boichenko, V.H. Lanetskyi, L.M. Cherniak, M.M. Radomska, O.H. Kondakova // Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohiii, ekolohiia. –– №2. (48). – 107– 113. (in Ukrainian). 10. Tselyshchev A.B. 2014. Kavitatsionnyy sposob povysheniya kachestva motornykh topliv / A.B. Tselishchev, Y.Y. Zakharov, M.H. Loriya i dr. // Khimichna promyslovist Ukraiiny. – 2014. – № 2(120). – 72–76. (in Ukrainian). 11. Zakharov I.I. 2015. The new pathway for methanol synthesis: Generation of methyl radicals from alkanes / I.I. Zakharov, A.A. Ijagbuji, A.B. Tselishtevand other // Journal of Environmental Chemical Engineering. – 2015. – № 3. – 405–412. (in Ukrainian). 12. Tselishchev A.B. 2012. Analiz sposobov aktivatsii metana v «myagkikh» usloviyakh / A.B. Tselishchev, I.I. Zakharov, M.G. Loriya // Voprosy khimii i khimicheskoy tekhnologii.– 2012. –№ 2. – C. 39-44. (in Russian). 13. Tselishchev A.B. 2011. Analiz fiziko-khimicheskikh metodov polucheniya gidroksilnogo radikala / A.B. Tselishchev, M.G. Loriya, I.I. Zakharov // Vesnik KhPI.– 2011. –№ 65. – 111-124. (in Russian). 14. Tselishchev O.B. 2011. Otrymannia hidroksylnoho radykala v «miakykh» umovakh / O.B. Tselishchev // Voprosy khimii i khimicheskoy tekhnolohii. – 2011. – № 2. – 35-38. 15. Loriia M.H. 2011. Priame peretvorennia propanbutanovoho hazu v metanol / M.H. Loriia, I.I. Zakharov, O.B. Tselishchev ta in. // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus Special number Dnipropetrovsk-Varna. - 2011. -T. 3. 103-105. (in Ukrainian). 16. Tselishchev A.B. 2016. Cavitation reactor installation for processing hydrocarbon / A.B. Tselishchev, M.G. Loriia, A.A. Ijagbuji // Teka. Commission of motorization and energetics in agriculture. –– Vol. 16, No. 2. –37-42. 17. Pat. Ukraiina 104811 F15D 1/00 Hidrodynamichnyi kavitatsiynyi reaktor / Nosach V.O., Koshovets M.V., Tselishchev O.B. ta in. - Zaiav. 25. 06. 10; Opubl. Feb 25, 2011 Bull. 4. (in Ukrainian). 18. Tslishchev Oleksiy. 2017. Pryamyi syntez metanolu v kavitatsiinomu poli / Oleksii Tselishchev, Maryna Loriia // Problemy khimmotolohiii. Teoriia ta praktyka vykorystannia tradytsiinykh i alternatyvnykh palyvo-mastylnykh materialiv: Monohrafiia / za zah. red. prof. S. Boychenka. – K. Tsentr uchbovoii literatury, 2017. – Rozd.2. - 123-127. (in Ukrainian). 19. M.J. Kurylo, 1978. Flash photolysis resonance fluorescence investigation of the reaction of OH radicals with dimethyl sulfide, Chem. Phys. Lett. 58 (1978) 233–237. 20. R. Atkinson, J.N. Pitts Jr., S.M. Aschmann, 1984. Tropospheric reactions of dimethyl sulfide with NO3 and OH radicals, J. Phys. Chem. 88 (1984) 1584–1587. 21. Sittig M. 1970. Processes of hydrocarbons oxidation / M. Sittig. –M .: Chemistry, –1970. –300. 22. A.S. Chellappa, S. Fuangfoo, D.S. Viswanath. 1997. Homogeneous oxidation of methane to methanol: effect of CO2, N2, and H2 at high oxygen conversions, Ind. Eng. Chem. Res. 36. 1401–1409, doi:http://dx.doi.org/10.1021/ ie960666v. 23. Ingold K. 1973. Theoretical bases of organic chemistry [Text] / K. Ingold. –M .: Mir, –1973. –1055. 24. Y.T. Shah, A.B. Pandit, V.S. Moholkar. 1999. Cavitation Reaction Engineering, New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 1999. 25. G.N. Abramovich, 2008. Applied gas dynamics, Nauka, Moscow, 1991.Breshev V., Fil 2008. 26. Breshev V., Fil P. 2008. The concept of creating noncontact drive for working bodies in machines of various purpose / Breshev V., Fil P. // TEKA. Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture, Poland. – Lublin: Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, 2008. – V. VIIIA, 126-133. 27. Breshev V., Fil P., Boyko G. 2010. Structural synthesis and design variants for non-contact machine drives / Breshev V., Fil P., Boyko G. // TEKA. Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture, Poland. – Lublin: Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, 2010. – V. XB, 77-86.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37638
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boichenko17.pdfОсновна стаття575.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.