Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37196
Title: Forecasting cargo departure by railway transport taking into account economic changes in Ukraine
Other Titles: Прогнозування перевезень вантажів залізничним транспортом з урахуванням економічних змін в Україні
Прогнозирование перевозок грузов на железнодорожном транспорте с учетом экономических изменений в Украине
Authors: Кириленко, Оксана Миколаївна
Кириленко, Оксана Николаевна
Kyrylenko, Oksana
Разумова, Катерина Миколаївна
Разумова, Екатерина Николаевна
Razumova, Kateryna Mykolaivna
Новак, Валентина Олексіївна
Новак, Валентина Алексеевна
Novak, Valentyna
Рязановська, Вікторія Вікторівна
Рязановська, Виктория Викторовна
Razanovska, Viktoriia Viktorivna
Keywords: railway transport
structure of cargo
autocorrelation function
forecast
economic development
залізничний транспорт
структура вантажів
автокореляційна модель
прогноз
економічне зростання
железнодорожный транспорт
структура грузов
автокорреляционная модель
прогноз
экономический рост
Issue Date: 2018
Publisher: Державний вищий навчальний заклад “Університет банківської справи”
Abstract: The article analyzes the forecast of transportation of coal by rail (as a cargo with the most specific weight in the structure of transportation) with the help of the proposed autoregressive model of growth, taking into account economic changes in Ukraine. It was also proved that the volumes of transportation of goods by rail are closely related to the volumes of production of industrial goods and agricultural products. The volume of goods shipment by rail is characterized by close relationship with the output of production of industrial and agricultural goods. The forecast of departure of coal by rail was developed in the article (as cargo with the highest share in the overall cargo turnover) on the basis of autoregressive model of growth considering economical changes in Ukraine. Taking into account the experience of international countries, ensuring the efficient operation of the rail transport operation is possible only on the basis of developing a forecast of its activities. This will allow to find a reserve for its transportation and throughput. Informational and methodological basis for the article is publications of scientists doing research in the field in question, materials of periodicals and Internet sources. Taking into account the country’s production potential for the study of economic development of both rail transport as a whole and its separate lines, including those with low activity, the authors developed a model of economic growth for both the gross domestic product as a whole and for individual branches the current economic structure of Ukraine, especially for rail transport. The quality of available statistical information influences significantly not only the process of parameterization, but also the quality of the model and the results of the whole modelling process. The information on the dynamics of economic features is used. It is represented in the form of time series of indicators. Time series of this economic variable is a sequence of values, measured at regular time intervals during the analyzed period. According to the results, the turnover of Ukrainian railways (including low-intensity lines) will decrease in subsequent years. This is due to a decrease in production in many sectors of the economy. At the same time, the achieved results should be taken into account in the operational model of railways in the future.
Розроблено прогноз перевезень вугілля залізничним транспортом (як вантажу з найбільшою питомою вагою в структурі перевезень) за допомогою запропонованої автокореляційної моделі зростання, з урахуванням економічних змін в Україні. Також доведено, що обсяги перевезень вантажів залізничним транспортом тісно пов’язані з обсягами випуску промислових товарів і сільськогосподарської продукції. У статті зроблено прогноз перевезень вугілля залізничним транспортом (як вантажу з найбільшою питомою вагою в структурі перевезень) за допомогою запропонованої автокореляційної моделі зростання, з урахуванням економічних змін в Україні. Враховуючи досвід міжнародних країн, забезпечення ефективного функціонування роботи залізничного транспорту можливе лише на основі розробки прогнозу його діяльності. Це дасть можливість виявити резерв його перевізної та пропускної потужності. Інформаційно-методологічною основою даної статті є публікації вчених, що проводять дослідження в даній галузі, матеріали періодичних видань та джерела Інтернету. Враховуючи виробничий потенціал країни для вивчення економічного розвитку як залізничного транспорту в цілому, так і окремих його ліній, в тому числі, тих, що мають низький рівень активності, авторами розроблена модель економічного зростання як для валового внутрішнього продукту в цілому, так і для окремих галузей поточної економічної структури України, особливо для залізничного транспорту. Якість доступної статистичної інформації значно впливає не тільки на процес параметризації, але і на якість моделі та результати всього процесу моделювання. В статті використовується інформація про динаміку економічних характеристик, що представлена у вигляді часових рядів показників. Часові ряди цієї економічної змінної є послідовністю значень, виміряних за регулярні часові інтервали протягом аналізованого періоду. Згідно отриманих результатів, вантажообіг українських залізних доріг (включаючи лінії з низькою інтенсивністю) в наступні роки скоротиться. Це зумовлено зменшенням виробництва у багатьох галузях економіки. Одночасно досягнуті результати слід враховувати в макеті операційної діяльності залізниць у майбутньому
Разработан прогноз перевозок угля железнодорожным транспортом (как груза с наибольшим удельным весом в структуре перевозок) с помощью предложенной автокорреляционной модели роста, с учетом экономических изменений в Украине. Также доказано, что объемы перевозок грузов железнодорожным транспортом тесно связаны с объемами выпуска промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. В статье сделан прогноз перевозок угля железнодорожным транспортом (как груза с наибольшим удельным весом в структуре перевозок) с помощью предложенной автокорреляционной модели роста, с учетом экономических изменений в Украине. Учитывая опыт международных стран, обеспечение эффективного функционирования работы железнодорожного транспорта возможно только на основе разработки прогноза его деятельности. Это позволит выявить резерв его перевозочной и пропускной мощности. Информационно-методологической основой данной статьи являются публикации ученых, проводящих исследования в данной области, материалы периодических изданий и источники Интернета. Учитывая производственный потенциал страны для изучения экономического развития как железнодорожного транспорта в целом, так и отдельных его линий, в том числе, имеющих низкий уровень активности, авторами разработана модель экономического роста как для валового внутреннего продукта в целом, так и для отдельных отраслей текущей экономической структуры Украины, особенно для железнодорожного транспорта.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37196
ISSN: 2306-4994
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Харків 3-pages-313-321.pdfСтаття, подана у видавництво499.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.