Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36151
Title: SYSTEM OF ADAPTIVE TASKS SELECTION IN THE TESTING PROCESS
Other Titles: Система адаптивного вибору завдань в процесі тестування
Система адаптивного выбора заданий в процессе тестирования
Authors: Sineglazov, V. M.
Kusyk, A. V.
Keywords: Automated testing system
computer knowledge assessment
adaptive tests
knowledge
fuzzy logic
Автоматизована система тестування
комп’ютерне оцінювання знань
адаптивні тести
алгоритм тестування знань
нечітка логіка
Автоматизированная система тестирования
компьютерное оценивание знаний
адаптивные тесты
алгоритм тестирования знаний
нечеткая логика
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Київ «Освіта України»
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;2018. N1(55): 47-52
Електроніка та системи управління;2018. N1(55): 47-52
Abstract: In this article, an automated knowledge testing system with adaptive parameters, which assumes the individualization of the training courses and test tasks content designed to control the knowledge of each learner is considered. Existing systems of automated testing of knowledge are considered. The analysis of existing approaches to the organization of adaptive testing is carried out. A system that has the ability to adapt to the level of knowledge of the learner and has the ability to select suitable topics for training is proposed. An algorithm for testing knowledge with the adaptation of the choice of topics depending on the level of knowledge of learner was developed and presented. The influence of the level of complexity of tasks on the criterion of knowledge of students is considered. The results of experimental use of the adaptive testing system and its impact on the level of knowledge control of learner are presented. An adaptive testing model using the apparatus of fuzzy mathematics is considered. The description of fuzzy characteristics of test tasks and functions of determining the level of learner training is proposed.
Розглянуто автоматизовану систему тестування знань з адаптивними параметрами, що передбачає індівідуалізацію вмісту навчальних курсів і тестових завдань, призначених для контролю знань кожного учня. Розглянуто існуючі системи автоматизованого тестування знань. Проведено аналіз існуючих підходів до організації адаптивного тестування. Запропоновано систему, що має можливысть адаптуватися під рівень знань того, хто навчається і має здатність підбирати відповідні теми для навчання. Був розроблений і представлений алгоритм тестування знань з адаптацією вибору тем в залежності від рівня знань тестованого. Розглянуто вплив рівня складності завдань на критерій знання учнів. Представлені результати експериментального використання системи адаптивного тестування і її вплив на рівень контролю знань учнів. Розглянуто адаптивна модель тестування, що використовує апарат нечіткої математики. Запропоновано опис нечітких характеристик тестових завдань і функцій визначення рівня підготовки учнів.
Рассмотрена автоматизированная система тестирования знаний с адаптивными параметрами, что предполагает индивидуализацию содержимого учебных курсов и тестовых заданий, предназначенных для контроля знаний каждого обучающегося. Рассмотрены существующие системы автоматизированного тестирования знаний. Проведен анализ существующих подходов к организации адаптивного тестирования. Предложена система, которая имеет возможность адаптироваться под уровень знаний обучающегося и обладает способностью подбирать подходящие темы для обучения. Был разработан и представлен алгоритм тестирования знаний с адаптацией выбора тем в зависимости от уровня знаний тестируемого. Рассмотрено влияние уровня сложности заданий на критерий знания обучающихся. Представлены результаты экспериментального использования системы адаптивного тестирования и её влияние на уровень контроля знаний обучающихся. Рассмотрена адаптивная модель тестирования, использующая аппарат нечеткой математики. Предложено описание нечетких характеристик тестовых заданий и функций определения уровня подготовки обучаемых.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36151
ISSN: 1990-5548
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Razdel_3.2_Синеглазов верстка.pdfНаукова стаття461.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.