Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34921
Title: ТРАНСФОРМАЦIЯ ПУБЛIЧНОГО АДМIНIСТРУВАННЯ В УКРАЇНI I ЙОГО ОСОБЛИВОСТI
Authors: Добрев, Мирослав Антонович
Keywords: Публiчне адмiнiстрування, публiчне управлiння, стратегiя соцiально-економiчного розвитку.
Issue Date: 27-May-2018
Publisher: Наукова ініціатива «Універсум»
Citation: Підписано до друку 25.05.2018 р. Формат 60х90/16. Папір офсетний. Друк – ризографія. Умовн. друк. арк. 7,1. Гарнітура Times New Roman. Наклад ___ примірників.
Abstract: Процеси iнтеграцiї та глобалiзацiї, що поширюються в сучасному суспiльствi, обумовлюють структурнi перетворення, трансформацiї, модернiзацiю на рiвнi державного управлiння, впливають на посилення впливу iнститутiв, якi забезпечують дiєвiсть публiчного управлiння. В Українi, як молодiй незалежнiй країнi, публiчне управлiння переживає реформування та трансформацiю, що визначається Законом про Адмiнiстративну реформу.
Description: «ScienceMax IV» : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 19–22.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34921
Appears in Collections:Наукові матеріали студентів кафедри кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Добрєв 18 1.pdfТРАНСФОРМАЦIЯ ПУБЛIЧНОГО АДМIНIСТРУВАННЯ В УКРАЇНI I ЙОГО ОСОБЛИВОСТI736.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.