Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34916
Title: Проектування систем і комплексів ІТП: Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Authors: Кірхар, Наталія Володимирівна
Keywords: проектування систем
Issue Date: 12-Feb-2018
Abstract: Курсова робота по дисципліні «Проектування систем і комплексів ін-формаційних технологій проектування» є заключним етапом вивчення теоретичних основ і забезпечує закріплення лекційного матеріалу шляхом більш глибокого вивчення основних розділів дисципліни. Теоретична частина курсової роботи повинна базуватися на лекційному матеріалі і може бути пов'язана з іншими дисциплінами навчального плану даного фаху, читаними раніше. Основна ціль курсової роботи – формування навичок самостійної творчої роботи і закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні курсу, а також суміжних загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, розвиток технічного мислення студента. На цьому етапі студент закріплює теоретичні знання, поглиблюючи й узагальнюючи їх при розв’язуванні конкретних задач дослідження та проектування великих складних систем з використанням системного аналізу та системного підходу. Для успішного виконання курсової роботи студент повинен знати особ-ливості процесу проектування комплексів ІТП у взаємодії з навколишнім се-редовищем на різних мережевих режимах, цілі і завдання проектування баз даних та комплексів ІТП, місце проектування в процесі розробки програмно-го забезпечення, проектний підхід, вимоги нормативних та регламентуючих документів, вміти самостійно розробляти моделі проектування комплексів ІТП у взаємодії з навколишнім середовищем на різних мережевих режимах, розробляти відповідні програмні моделі, налагоджувати їх та проводити тес-тування. Крім того, під час виконання курсового проектування студент повинен одержати навички, що будуть необхідні йому при дипломному проектуванні й у подальшій діяльності, як спеціаліста. Кафедрою може бути дозволене виконання окремих курсових робіт на інших кафедрах інституту або на головних підприємствах міста. При виконанні курсової роботи у студентів з'являється необхідність приймати обгрунтовані самостійні рішення з урахуванням призначення програми, технічних вимог до неї й умов експлуатації. У ході проектування варто ознайомитися з типовими аналогами, критично їх проаналізувати і застосувати окремі, найбільше раціональні рішення. Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в інди-відуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. Час, потрібний для виконання КР – до 36 годин самостійної роботи.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34916
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_ПСКІТП_МР_КП.docМетодичні вказівки222.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.