Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31677
Title: Загальна теорія політики
Authors: Герасимчук, Таміла Федорівна
Киридон, Алла Миколаївна
Троян, Сергій Станіславович
Issue Date: 2017
Publisher: Видавничий дім «Кондор»
Citation: Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. Загальна теорія політики: Навчальний посібник. / Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. — К.: Видавничий дім «Кондор» , 2017. — 226 с.
Abstract: Навчальний посібник висвітлює вузлові проблеми загальної теорії політики. У ньому відображено концептуальне розуміння суті теорії у загальному контексті політичної науки, висвітлено основні аспекти теорії політичної влади, теорії політичної системи суспільства та тео- рії міжнародних відносин. Навчальний посібник структурно складається із вступу і трьох роз- ділів, які включають 10 тем. Він забезпечений питаннями для контро- лю знань і самостійної роботи, тематикою семінарських занять, діло- вих ігор, диспутів, тренінгів і круглих столів, темарієм курсових (ква- ліфікаційних) робіт, а також переліком рекомендованих джерел і лі- тератури. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, у тому чис- лі насамперед тих, які навчаються за напрямками підготовки» Між- народні відносини», «Політологія», «Соціологія», «Державне управ- ління» та «Історія» .
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31677
ISSN: ISBN 978-617-7582-25-9
Appears in Collections:Підручники та посібники кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10___Троян_Теорiя_полiтики.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.