Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30888
Title: Проектування баз даних та експертних систем: Методичні вказівки до виконання домашнього завдання
Authors: Кірхар, Наталія Володимирівна
Issue Date: 12-Sep-2017
Abstract: Виконання передбачає створення експертної системи, що використовує продукційні правила логічного виводу, логічною мовою Лісп. Користувач пос-лідовно відповідає "Так" або "Ні" на питання, після чого одержує відповідь ек-спертної системи. При неможливості ідентифікації видається відповідне пові-домлення. Всі дані й необхідні продукційні правила знаходяться у тексті про-грами. Це передбачає виконання наступних пунктів:  обрати предметну область для побудови експертної системи та узгоди-ти її з викладачем;  з'ясувати мету та задачі експертної системи (на які питання повинна ві-дповідати експертна система і що це практично дасть користувачеві);  записати перелік відомих фактів та розробити правила прийняття рі-шень експертної системи на природній мові (не менше 15 питань);  перевірити правила на протиріччя та внести необхідні корективи;  написати програму, що реалiзує розроблені правила, містить факти та процедури логічного виведення (або логічну структуру, що керує прийняттям рішень);  розробити інтерфейс користувача, що повинен містити засоби вибору питання (запиту) до експертної системи, засоби виведення питань експертної системи до користувача та введення відповідей користувача, засоби перевірки коректності відповідей, засоби виведення результатів роботи експертної систе-ми, засоби пояснення прийнятих рішень;  розробити тестові завдання до експертної системи, протестувати та ві-длагодити її;  проаналізувати отримані результати і зробити висновки. У пояснювальну записку повинні входити:  аналіз предметної області, постановку задачі;  тестування;  опис застосування, інструкції користувачам;  лістінги програмного коду;  роздруківки роботи програмного комплексу і вихідних результатів. У додатку до пояснювальної записки наводиться роздрукований текст ви-хідного модуля програми.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30888
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДомашняПБДЕС.DOCМетодичні вказівки58.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.