Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30255
Title: ЕЛІТНА ОСВІТА У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: НА ПРИКЛАДІ ШКОЛИ-ПАНСІОНУ РАГБІ (RUGBY SCHOOL)
Other Titles: ELITE EDUCATION IN THE UNITED KINGDOM: FOR EXAMPLE BOARDING SCHOOL RUGBY (RUGBY SCHOOL)
Authors: Хайдарі, Наталія Ігорівна
Keywords: школа-пансіон Рагбі (Rugby School), елітна освіта, елітні приватні школи-пансіони, «public schools» (паблік скулз), Велика Британія.
boarding school Rugby (Rugby School), education elite, elite private boarding schools, «public schools» (public scholes), United Kingdom
Issue Date: 2016
Publisher: 1. Хайдарі Н.І. Елітна освіта у Великій Британії: на прикладі школи-пансіону Регбі (Rugbi School) / Н.І. Хайдарі // ХХ Международная конференция «Развитие науки в ХХІ веке» часть 3. – Харків: Науково-освітній центр «Знання», 2016. – С. 100-104. (Матеріали конференції)
Abstract: У статті здійснено аналіз діяльності однієї з найвідоміших приватних шкіл-пансіонів Великої Британії – Рагбі (Rugby School), що представляє собою найяскравіший зразок елітної освітньої установи. Автором розкрито особливості організації навчання та виховання в школі, що заклала основи привілейованої, елітної освіти у країні. Рагбі – це сучасний приватний пансіон, в якому, поруч з інноваціями, поважають вікові академічні традиції. У школі працює висококваліфікований персонал. Академічно школа дуже сильна. Щорічно велика кількість випускників вступає в Оксфорд і Кембридж. Славиться сильним педагогічним складом, а також блискучими факультетами музики, драми і образотворчого мистецтва. З’ясовано, що елітні школи-пансіони у Великій Британії – це відкриті недержавні навчальні заклади, як правило, найбільші та найстаріші школи-пансіони, які підтримують зв’язок з університетами, мають схожу історію заснування, традиції тощо, метою яких є розкриття індивідуальних особливостей учня, формування активної, відповідальної за свої рішення та вчинки особистості, що в результаті налаштує на самовиховання та високі морально-духовні й суспільні потреби.
This article provides an analysis of one of the most famous private boarding schools UK – Rugby (Rugby School), which is the most striking example of elite educational institutions. The author of the features of training and education in schools, which laid the foundations of a privileged, elite education in the country. Rugby – a modern private pension, which, along with innovation, respect secular academic traditions. The school employs highly qualified personnel. Academic school is very strong. Every year a large number of graduates entering Oxford and Cambridge. Famous for a strong teaching staff and brilliant faculties of music, drama and art. It was found that elite boarding schools in the UK – a public private schools, usually the largest and oldest boarding schools that communicate with universities, have a similar story foundation, traditions, etc., aimed at disclosing individual student characteristics, the formation of active and responsible for their decisions and actions of the individual, due to self-configure and high moral, spiritual and social needs.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30255
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри іноземних мов і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хайдарі Н. І..doc88 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.