Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30228
Title: Комплекс будівель із обслуговування повітряного руху в аеропорту
Other Titles: Комплекс зданий по обслуживанию воздушного движения в аэропорту
The complex of buildings of air traffic at the airport
Authors: Захарченко Аліна Ігорівна
Захарченко Алина Игоревна
Zakharchenko А.
Keywords: аеропорт
аеродромно-диспетчерська вежа
командно-диспетчерський пункт
Одеса
проектування
аэропорт
аэродромно-диспетчерская вышка
Одесса
проектирование
airport
air traffic control tower
Odessa
design
дипломна робота
Issue Date: Jun-2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Захарченко А.І. Комплекс будівель із обслуговування повітряного руху в аеропорту: дипломна робота ОКР «Бакалавр» з напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» – Національний авіаційний університет, м. Київ, 2017 р. - [Керівник - Агєєва Г. М.]
Abstract: Розвиток міжнародного аеропорту «Одеса» - складова Державної цільової програми розвитку аеропортів до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. №126. Збільшення пропускної спроможності аеропорта потребує реконструкції та модернізації існуючих, будівництва нових будівель та споруд, в т. ч. комплексу будівель керування повітряним рухом. Останній займає особливе місце серед будівель та споруд аеропортів. Мета проекту - створення виразного за архітектурою комплексу керування повітряним рухом, об’ємно-планувальні та містобудівні рішення якого повинні відповідати чинним нормам та національним стандартам в галузі будівництва. Проектне рішення має практичну значність, базується на основних положеннях відомчих норм проектування аналогічних об’єктів, документів Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO), враховує сучасні тенденції створення висотних об’єктів з використанням складних інженерних рішень.
Развитие международного аэропорта «Одесса» - составляющая Государственной целевой программы развития аэропортов до 2023 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2016 г. №126. Увеличение пропускной способности аэропорта требует реконструкции и модернизации, строительства новых зданий и сооружений, в т.ч. комплекса управления воздушным движением. Последний занимает особое место среди зданий и сооружений аэропортов. Цель проекта - создание выразительного по архитектуре комплекса управления воздушным движением, объемно-планировочные и градостроительные решения, которые должны соответствовать действующим нормам и национальным стандартам в области строительства. Проектное решение имеет практическую значительность, базируется на основных положениях ведомственных норм проектирования аналогичных объектов, документов Международной организации гражданской авиации (ИKAO), учитывает современные тенденции создания высотных объектов с использованием сложных инженерных решений. Материалы исследований опубликованы в материалах 3 международных конференций (апрель - май 2017 г., гг.Киев, Вильнюс).
The development of international airport "Odessa" - part of the State program of development of airports by 2023, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 24 February 2016 y. №126. Increasing airport capacity needs reconstruction and modernization of existing ones, the construction of new buildings, and other, control and control center (KDP). Air traffic control complex occupies a special place among the buildings of airports. Objective of the project - the creation of a clear architecture for complex air traffic control, space-planning and urban solutions which must meet current standards and national standards in the construction industry. The project design has practical importance, based on the main provisions of institutional design standards similar objects, documents International Civil Aviation Organization (IKAO), takes into account current trends create tall objects using complex engineering solutions.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30228
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри архітектури та просторового планування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-Захарченко.jpgПрезентація305.75 kBJPEGView/Open
Грамота Захарченко.pdfДиплом-ІІІ639.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.