Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27287
Title: Бістабільна інтегрована кортежна модель характеристик ризику
Other Titles: Бистабильная интегрированная кортежная модель характеристик риска
Bistable integrated tuple model of risk characteristics
Authors: Корченко, Олександр Григорович
Корченко, Александр Григорьевич
Korchenko, Alexandr
Дрейс, Юрій Олександрович
Дрейс, Юрий Александрович
Dreis, Yurii
Казмірчук, Світлана Володимирівна
Казмирчук, Светлана Владимировна
Kazmirchuk, Svitlana
Гололобов, Андрій Юрійович
Гололобов, Андрей Юрьевич,
Gololobov, Andrew
Keywords: аналіз ризику, оцінювання ризику, базові характеристики ризику, аналіз ризику, оцінювання ризику, базові характеристики ризику, бістабільна інтегрована кортежна модель, приватна відображення кортежу, ризик інформаційної безпеки, лінгвістична змінна.
анализ риска, оценивание риска, базовые характеристики риска, бистабильная интегрированная кортежная модель
Risk analysis, risk assessment, basic risk characteristics, bistable integrated tuple model
Issue Date: 12-Dec-2016
Publisher: НАУ, м. Київ
Citation: Захист інформації. – 2016. – Т. 18, № 4. – С.39-47.
Abstract: Часто перед фахівцями відповідних підприємств, для підвищення ефективності вирішення завдань захисту інформації, виникає питання про вибір існуючих або розробку нових засобів оцінювання ризиків безпеки ресурсів інформаційних систем. Перш ніж здійснювати такий вибір або розробку необхідно мати достатньо повне відображення характеристик ризику в аспекті інформаційної безпеки. У зв'язку з цим, в роботі визначені множини базових характеристик ризику для галузі інформаційної безпеки. На підставі цього пропонується відображати задані ідентифікуючи і оціночні характеристики у вигляді бістабільної (біфіксованої) інтегрованої кортежної моделі. На практиці таку модель пропонується використовувати у вигляді відображення на два частних кортежі – аналітичний і синтетичний, які застосовуються відповідно для реалізації вибору існуючих засобів і для допомоги розробникам при створенні нових систем оцінювання ризиків
Часто перед специалистами соответствующих компаний для повышения эффективности решения задач защиты информации возникает вопрос о выборе существующих или разработке новых средств оценивания рисков безопасности ресурсов информационных систем. Для эффективной организации соответствующего процесса выбора или разработки необходимо иметь достаточно полное отображение характеристик риска. В связи с этим, в работе определены множества базовых характеристик риска для области информационной безопасности. На основании этого предлагается отображать заданные идентифицирующие и оценочные характеристики в виде бистабильной (бификсированной) интегрированной кортежной модели. На практике такую модель предлагается использовать в виде отображения на два частных кортежа – аналитический и синтетический, применяемые соответственно для реализации выбора существующих средств и для помощи разработчикам при создании новых систем оценивания рисков
Often, before the specialists of relevant companies to improve the efficiency of solving information protection problems, the question arises of choosing existing or developing new tools for assessing the security risks of information system resources. To effectively organize the appropriate selection or development process, it is necessary to have a sufficiently complete mapping of the risk characteristics. In this regard, the work defines the set of basic risk characteristics for the field of information security. On the basis of this, it is proposed to display the given identification and evaluation characteristics in the form of a bistable (bimorphic) integrated tuple model. In practice, such a model is proposed to be used as a mapping to two private tuples - analytical and synthetic, used respectively to implement the selection of existing tools and to assist developers in creating new risk assessment systems
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27287
Appears in Collections:Наукові роботи співробітників кафедри Безпеки інформаційних технологій (БІТ)
Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бистабильная интегрированая.pdfОсновна стаття412.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.