Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27208
Title: Визначення величини можливої шкоди у разі розголошення інформації з обмеженим доступом чи втрати її матеріальних носіїв
Other Titles: Определение величины возможного ущерба в случае разглашения информации с ограниченным доступом или потери ее материальных носителей
Determination of possible damage in case of disclosure of restricted information, or loss of material carriers
Authors: Дрейс, Юрій Олександрович
Дрейс, Юрий Александрович
Dreis, Yurii
Keywords: Інформаційна безпека, виклики і загрози сучасності
Информационная безопасность, вызовы и угрозы современности
Information security, threats and challenges of our time
Issue Date: 5-Apr-2013
Publisher: Наук.-вид. центр НА СБ України
Citation: «Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності» : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 5 квітня 2013 року, м. Київ. – К.: Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – С.235-238.
Abstract: Сучасний інформаційний простір складається з відкритої інформації, яка вільно поширюється, обробляється і зберігається, та тієї, доступ до якої обмежено, – інформації з обмеженим доступом]. Таке обмеження доступу здійснюється відповідно до закону, якщо вона містить конфіденційну, службову чи таємну інформацію при дотриманні сукупності вимог, коли розголошення такої інформації може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки або шкода від оприлюднення переважає суспільний інтересів її отриманні тощо.
Современное информационное пространство состоит из открытой информации, свободно распространяется, обрабатывается и хранится, и той, доступ к которой ограничен, - информации с ограниченным доступом]. Такое ограничение доступа осуществляется в соответствии с законом, если она содержит конфиденциальную, служебную или секретную информацию при соблюдении совокупности требований, когда разглашение такой информации может нанести существенный вред интересам национальной безопасности или вред от обнародования преобладает общественный интересов ее получении и тому подобное.
Modern information space consists of open information that is freely distributed, processed and stored, and the one to which access is limited - restricted information]. This restriction of access shall be subject to the law, if it contains confidential, proprietary or classified information subject to a set of requirements when such disclosure would cause substantial harm to national security or harm from disclosure outweighs the public interest of getting more.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27208
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_АКТУАЛЬНІ-ПРОБЛЕМИ-УПРАВЛІННЯ-ІНФОРМАЦІЙНОЮ-БЕЗПЕКОЮ_2013.pdfОсновна стаття2.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.