Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26411
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРева, Олексій Миколайович-
dc.contributor.authorРева, Алексей Николаевич-
dc.contributor.authorReva, Oleksii-
dc.contributor.authorБорсук, Сергій Павлович-
dc.contributor.authorБорсук, Сергей Павлович-
dc.contributor.authorBorsuk, Serhii-
dc.date.accessioned2017-04-12T05:32:25Z-
dc.date.available2017-04-12T05:32:25Z-
dc.date.issued2015-06-30-
dc.identifier.citationРева О. М. Пілотний аналіз рівнів домагань авіадиспетчерів на спектрі горизонтальних норм ешелонування повітряного простору / О. М. Рева, С. П. Борсук // Авіаційно-космічна техніка і технологія: наук.-техн. ж. – Х. : Національний аерокосмічний уні-верситет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2015. - № 9. – С. 153-160uk_UA
dc.identifier.issn1727-7337-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26411-
dc.description.abstractВраховуючи вплив людського чинника на безпеку польотів при управлінні повіт-ряним рухом, уперше комплексно досліджені рівні домагань студентів-диспетчерів на континуумі одинадцяти норм ешелонування, які застосовуються при організації руху повітряних суден у горизонтальній площині. Аналіз полігонів частот розподілу рівнів домагань виявив локальні та глобальні максимуми. Локальні максимуми близьки і для норм ешелонування 8 км, 10 км, 12 км складають 60% їх протяжності, а 20 км и 30 км – дещо більше 50%. Усі глобальні максимуми відповідають нормі ешелонування. Вста-новлено також, що рівень домагань має бути не меншим ⅔ норми ешелонування, при-чому молоді авіадиспетчери не відчувають різниці у порушеннях повздовжних та боко-вих інтервалів польотівuk_UA
dc.description.abstractУчитывая влияние человеческого фактора на безопасность полетов при управлении воздушным движением, впервые комплексно исследованы уровни притязаний студентов-диспетчеров на континууме одиннадцати норм эшелонирования, применяемых при организации движения воздушных судов в горизонтальной плоскости. Анализ полигонов частот распределения уровней притязаний обнаружил локальные и глобальные максимумы. Локальные максимумы близки и для норм эшелонирования 8 км, 10 км, 12 км соответствуют 60% их протяжности, а 20 км и 30 км – немногим более 50%. Все гло-бальные максимумы соответствуют норме эшелонирования. Установлено также, что уровень притязаний должен быть не меньшим ⅔ нормы эшелонирования, причём моло-дые авиадиспетчеры не чувствуют разницу в нарушениях продольных и боковых интер-валов полетовuk_UA
dc.description.abstractDesirability levels of air traffic control students on the continuums of eleven flight separation norms were complexly researched for the first time taking into account human factor influence on the flight safety while managing air traffic. Observed norms are used for aircraft separation in the horizontal plane. Analysis of the desirability levels frequencies polygons distribution allowed to find local and global minimums. Local minimums for flight separation norms in 8, 12 and 29 kilometers are close to 60% of the norm length. For the 20 and 30 kilometers norms local minimums are slightly greater then 50%. All global minimums correspond to the flight separation norm values. It is also defined that desirability level should be no more than ⅔ of flight separation norm. Young air traffic controllers feels no difference in longitudinal and lateral flight separation norms violationsuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»uk_UA
dc.subjectАеронавігаційна система, безпека польотів, людський чинник, авіадиспетчер, кон-тинуум норми ешелонування повітряних суден, рівні домаганьuk_UA
dc.subjectаэронавигационная системаuk_UA
dc.subjectair navigation systemuk_UA
dc.titleПілотний аналіз рівнів домагань авіадиспетчерів на спектрі горизонтальних норм ешелонування повітряного просторуuk_UA
dc.title.alternativeПилотный анализ уровней притязаний авиадиспетчеров на спектре горизонтальных норм эшелонирования воздушного пространстваuk_UA
dc.title.alternativePilot analysis of air traffic controllers at the level of claims spectrum of horizontal Separation standards Airspaceuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
dc.subject.udc656.7.084.17(08)-
dc.specialityІнформаційні технологіїuk_UA
dc.specialityИнформационные технологииuk_UA
dc.specialityInformation Technologyuk_UA
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Репозитарій_2015_1.9_Reva.pdfОсновна стаття644.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.