Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26387
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРева, Олексій Миколайович-
dc.contributor.authorРева, Алексей Николаевич-
dc.contributor.authorReva, Oleksii-
dc.contributor.authorМухтаров, Пейман Ширин-оґли-
dc.contributor.authorМухтаров, Пейман Ширин-оглы-
dc.contributor.authorMukhtarov, Peyman-
dc.contributor.authorМирзоев, Бала Мушгюль-оґли-
dc.contributor.authorМирзоев, Бала Мушгюль-оглы-
dc.contributor.authorMirzaev, Bala-
dc.date.accessioned2017-04-11T13:40:52Z-
dc.date.available2017-04-11T13:40:52Z-
dc.date.issued2015-06-26-
dc.identifier.citationНечітка міра розпізнавання авіадиспетчерами небезпеки норм порушень норм ешелонування повітряних суден / О. М. Рева, В. А. Шульгін, Мухтаров П. Ш., Б. М. Мірзоєв // Авіаційно-космічна техніка і технологія : наук.-техн. ж. – Х. : Націона-льний аерокосмічний унтет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2015. - № 7 (124). – С. 141-147uk_UA
dc.identifier.issn1727-7337-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26387-
dc.description.abstractВиходячи з обґрунтованої тези щодо пріоритетності виявлення ставлення авіацій-них операторів «переднього краю» до небезпечних дій або умов професійної діяльності перед іншими положеннями поточної парадигми безпеки польотів ІКАО, запропоновано застосовувати у якості відповідної міри нечітку ентропію розпізнавання диспетчерами обслуговування повітряного руху ступеня небезпеки порушення норми ешелонування повітряних суден S=10 km. Введено терм-множину лінгвістичної змінної «рівень небез-пеки», розмірністю сім термів, для яких побудовані відповідні функції належності та визначена нечітка ентропія термів. Виявлено, що авіадиспетчери найкращим чином розпізнають небезпеку граничних термів, які мають мінімальну ентропію. Застосовуючи нечіткі операції, обернені операціям концентрації та розтягання, а також нечітку опе-рацію об’єднання, початкова шкала небезпеки редукована до рекомендованої ІКАО роз-мірності. У такому випадку середнє значення нечіткої ентропії термів знижується на 5%, а середньогеометричний показник ентропії – на 6%uk_UA
dc.description.abstractИсходя из обоснованного тезиса о приоритетности выявления отношения авиаци-онных операторов «переднего края» к опасным действиям или условиям профессио-нальной деятельности перед другими положениями текущей парадигмы безопасности полетов ИКАО, предложено применять в качестве соответствующей меры нечеткую эн-тропию распознавания диспетчерами обслуживания воздушного движения степени опасности нарушения нормы эшелонирования воздушных судов S=10 km. Предложено терм-множество лингвистической переменной «уровень опасности», размерностью семь термов, для которых построены соответствующие функции принадлежности и опреде-лена нечеткая энтропия термов. Обнаружено, что авиадиспетчеры наилучшим образом распознают опасность граничных термов, которые имеют минимальную энтропию. Применяя нечеткие операции, обратные операциям концентрации и растяжения, а также нечеткую операцию объединения, начальная шкала опасности редуцирована к рекомен-дованной ИКАО размерности. В таком случае среднее значение нечеткой энтропии тер-мов снижается на 5%, а среднегеометрический показатель энтропии – на 6%uk_UA
dc.description.abstractOn the basis of grounded thesis about exposure priority of relations of aviation operators of “leading edge” to hazardous activity or conditions of professional activity in front of other conditions of current ICAO flight safety paradigm, was offered to apply illegible entropy of identification of hazard level of violation norm of separation of aircrafts for S=10 km by air traffic controllers in the quality of relevant measure. Was offered term - quantity of linguistic variable “hazard level”, with dimension of 7 terms for which relevant functions of belongings and was defined illegible entropy of terms. Was defined that air traffic controllers will identify hazard of boundary terms that have minimum entropy. By applying illegible operations, opposite operations of concentration and expansion, as well as illegible operation of association, elementary scale of hazard is reduced to the recommended level of ICAO. In this case average value of illegible term entropy is lowered to 5% but average compound indicator of entropy is 6%uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»uk_UA
dc.subjectБезпека польотів, людський чинник, ставлення авіадиспетчерів до порушень норм ешелонування повітряних суден, міра ефективності розпізнавання небезпек, нечітка ент-ропія.uk_UA
dc.subjectБезопасность полетов, человеческий фактор, отношение авиадиспетчеров к нару-шениям норм эшелонирования воздушных судов, мера эффективности распознавания опасностей, нечеткая энтропияuk_UA
dc.subjectFlight safety, human factor, air traffic controllers’ relation to separation norm of viola-tion of aircrafts, level of efficiency of hazard identification, illegible entropyuk_UA
dc.titleНечітка міра розпізнавання авіадиспетчерами небезпеки норм порушень норм ешелонування повітряних суденuk_UA
dc.title.alternativeНечеткая мера распознавания авиадиспетчерами опасности норм нарушений норм эшелонирования воздушных судовuk_UA
dc.title.alternativeFuzzy measure identification regulations air traffic controllers danger violations of aircraft separationuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
dc.subject.udc656.7.084.17(08)-
dc.specialityІнформаційні технологіїuk_UA
dc.specialityИнформационные технологииuk_UA
dc.specialityInformation Technologyuk_UA
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Репозитарій_2015_1.7_Reva.pdfОсновна стаття602.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.