Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25588
Title: Вимоги до сучасного вчителя початкової школи
Other Titles: Wymagania wobec współczesnego nauczyciela szkoły podstawowej
Requirements for the Modern Primary School Teachers
Требования к современному учителю начальной школы
Authors: Кучай, Олександр
Kuczaj, Oleksandr
Kuchai, Oleksandr
Кучай, Александр
Keywords: Початкова школа, вчителі, студент, освіта, підготовка вчителів.
Primary school, teachers, student, education, teacher training.
Szkoła podstawowa, nauczyciele, student, edukacja, szkolenia nauczycieli.
Начальная школа, учителя, студент, образование, подготовка учителей.
Issue Date: 2013
Publisher: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
Citation: Кучай О. Вимоги до сучасного вчителя початкової школи // Zeszyty naukowe WSHE. Nauki pedagogiczne. – T. XXXVI. – 2013. – 133-139.
Series/Report no.: Nauki Pedagogiczne;Tom XXXVI
Abstract: Сучасний стан розвитку суспільства потребує такої підготовки педагога, яка орієнтована на розвиток особистості дитини та на саморозви­ток і самовдосконалення вчителя, здатного творчо працювати. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професій­ної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах середньої освіти”. Він повинен бути людиною культури і вселюдських цінностей, провідником ідей державотворення і демократичних змін, людиною великої душі й добро­ го серця. Справжній педагог повинен працювати на майбутнє, випереджати свій час. Його має хвилювати не лише окрема індивідуальність, а світ людей. За­вдяки цьому педагогічна професія стає творчою місією. Позитивні якості вчителя становлять основу його авторитету — визнання учнями його інтелектуальної, моральної сили і переваги. А звідси й глибока пошана до вчителя і віра в нього. Авторитетний педагог — справжній воло­дар думок і почуттів своїх учнів. ­ Сучасний вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, вміє не тіль­ки вчити дітей, але і сам здатний вчитися. Для сучасного вчителя дуже важливо ніколи не зупинятися на досягнутому, а обов’язково йти вперед, адже праця вчителя - це прекрасне джерело для безмежного творчості.
Współczesny stan rozwoju społeczeństwa potrzebuje takiego przygotowania pedagoga, które jest zorientowane na rozwój osobowości dziecka oraz na samorozwój i samodoskona­lenie nauczyciela, zdolnego do pracy twórczej. Pracownikiem pedagogicznym ma być osoba o wysokich walorach moralnych, która posiada właściwe wykształcenie, należyty poziom przygotowania zawodowego, uprawia działalność pedagogiczną, zapewnia skuteczność i jakość swojej pracy, której fizyczny i psychiczny stan zdrowia pozwala na wykonanie obowiązków zawodowych w zakładach oświaty średniej. Ma to być człowiek kultury i ogólnoludzkich wartości, szerzyciel idei pań­stwowości i zmian demokratycznych, człowiek szczerej duszy i wielkiego serca. Prawdziwy pedagog powinien pracować dla przyszłości, wyprzedzając swój czas. Dzięki temu zawód pedagogiczny staje się twórczą misją. Pozytywne cechy nauczyciela są podstawą jego autorytetu — powodują one uznanie przez uczniów jego intelektualnej i moralnej siły i przewagi. Stąd głęboki szacunek do na­uczyciela i wiara w niego. Autorytatywny nauczyciel — prawdziwy władca myśli i uczuć swych uczniów. Współczesny nauczyciel łączy w sobie miłość do sprawy i do uczniów, umie nie tylko na­uczać dzieci, ale też sam jest zdolny do nauki. Dla współczesnego nauczyciela bardzo ważne jest nigdy nie poprzestawać na osiągniętym poziomie, a koniecznie iść naprzód, przecież praca nauczyciela — to piękne źródło dla bezgranicznej twórczości.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25588
ISSN: 1507-7403
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdfОсновна стаття249.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.