Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24277
Title: Актуальні аспекти виховної роботи зі студентами: інтеграція традиційних та інноваційних підходів
Other Titles: Актуальные аспекты воспитательной работы со студентами: интеграция традиционных и инновационных подходов
Important Aspects of Educational Work with Students: Integration of Traditional and Innovative Approaches
Authors: Приходько, Оксана Юріївна
Приходько, Оксана Юрьевна
Prykhodko, Oksana
Земляна, Галина Іванівна
Земляная, Галина Ивановна
Zemliana, Galina
Keywords: Флешмоб, перформанс, мультимедійні презентації, онлайн-інтерв`ю, дистанційні лекції-презентації.
Флешмоб, перформанс, мультимедийные презентации, онлайн-интервью, дистанционные лекции-презентации.
Flashmob, performance, multimedia presentations, online interviews, remote lectures and presentations.
Issue Date: 18-Apr-2013
Publisher: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, м. Кременець, Україна
Citation: Актуальні аспекти виховної роботи зі студентами: інтеграція традиційних та інноваційних підходів / Г. І. Земляна, О. Ю. Приходько // зб. наук. праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – К. : ВІКНУ, 2013. – Вип. № 42. – С.157–160.
Abstract: У статті аналізуються основні державні документи щодо реалізації виховної мети в середовищі учнівської та студентської молоді; розглядаються актуальні аспекти виховної роботи зі студентами, в основу якої покладено як традиційні (літературні вечори, виховні години, бесіди, зустрічі з відомими науковцями, літераторами та ін.), так і інноваційні (флешмоби, перформанси, мультимедійні презентації, онлайн-інтерв’ю, дистанційні лекції-презентації тощо) форми роботи, спрямовані як на виховання національно свідомого громадянина, так і всебічно розвиненої, високоморальної культурної особистості, яка відповідає сучасному рівню інформаційно-комп’ютерного розвитку суспільства у глобалізованому світі.
В статье анализируются основные государственные документы по реализации цели в среде учащейся и студенческой молодежи; рассматриваются актуальные аспекты воспитательной работы со студентами, в основу которой положены как традиционнные (литературные вечера, воспитательные часы, беседы, встречи с известными учеными, литераторами и др.), так и инновационные (флешмобы, перформенсы, мультимедийные презентации, онлайн-интервью, дистанционные лекции-презентации и др.) формы работы, направленные как на воспитание национально сознательного гражданина, так и всесторонне развитой, высоконравственной культурной личности, которая соответствует уровню информационно-компьютерного развития общества в глобализированном мире.
The article analyzes the basic state documents to implement educational goals among pupils and students; actual aspects of educational work with students, based as laying is a traditional (literary events, educational classes, discussions, meetings with famous scientists, writers etc.) and innovative (flashmobs, performances, multimedia presentations, online interviews, remote lectures and presentations, etc.) forms of work aimed at education as nationally conscious citizen, and fully developed, lofty cultural identity that corresponds to the current level of computer information society development in a globalized world.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24277
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри базових і спеціальних дисциплінItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.