Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24136
Title: Характерні тенденції доуніверситетської фізико-математичної освіти
Other Titles: Характерные тенденции довузовского физико-математического образования
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Доуніверситетська підготовка, доуніверситетська освіта, підготовка до навчання в технічному університеті, фізико-математична освіта, старшокласники, рівень знань, зміст освіти, форми навчання.
Довузовская подготовка, довузовское образование, подготовка к обучению в техническом университете, физико-математическое образование, старшеклассники, уровень знаний, содержание образования, формы обучения.
Issue Date: 11-Apr-2013
Publisher: Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна
Citation: Муранова Н. П. Характерні тенденції доуніверситетської фізико-математичної освіти / Н. П. Муранова // Управління якістю підготовки фахівців : XVIII Міжнар. наук. метод. конф., 18–19 квіт. 2013 р., м. Одеса : матер. конф. – Одеса : ОДАБА, 2013. – Ч. 2. – С. 174–175.
Abstract: Охарактеризовано основні тенденції доуніверситетської освіти, що визначають потреби сучасної доуніверситетської підготовки із фізики і математики у модернізації психолого-педагогічних і фундаментальних умов змісту, форм і методів фізико-математичної освіти задля забезпечення якісної підготовки до навчання в технічному університеті. Представлено об’єктивні показники якості фізико-математичної освіти та проаналізовано загальну динаміку кількості старшокласників в системі доуніверситетської підготовки.
Охарактеризованы основные тенденции довузовского образования, определяющие потребности современного довузовской подготовки по физике и математике в модернизации психолого-педагогических и фундаментальных условий содержания, форм и методов физико-математического образования для обеспечения качественной подготовки к обучению в техническом университете. Представлены объективные показатели качества физико-математического образования и проанализировано общую динамику количества старшеклассников в системе довузовской подготовки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24136
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Характерні тенденції доуніверситетської ФМ освіти.pdfМуранова Н. П. Матеріали конференції656.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.