Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23866
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗапорожець, Артур Олександрович-
dc.contributor.authorБабак, Віталій Павлович-
dc.contributor.authorНазаренко, Олег Олексійович-
dc.date.accessioned2016-12-20T19:39:20Z-
dc.date.available2016-12-20T19:39:20Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citation1. Долінський А.А. Цільові орієнтири проекту Національної стратегії теплозабезпе-чення населених пунктів України. Частина 1. Вихідні умови розробки стратегії, основні пріоритети, інноваційний розвиток сфери теплозабезпечення / А.А. Долінський, Б.І. Басок // Промислова теплотехніка. – 2014. – Т. 36, №2. – С. 54-69. 2. Бабак В.П. Оптимізація процесів горіння в котлах в залежності від якості природ-ного газу з використанням α–зондів / В.П. Бабак, О.О. Назаренко // Проблемы промышлен-ной теплотехники. Материалы VIIІ Международной конференции,8-11 октября 2013г., г. Киев, 2013. – С. 43. 3. Долінський А.А. Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики / А.А. До-лінський // Вісник НАН України. – 2006. – №2. – С. 24-32. 4. Барский В.А. Адаптивная система управления тягодутьевыми механизмами коте-льных агрегатов ЭКО-3 / В.А. Барский, А.Е. Фришман, А.Ю. Лысенко // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2012. – Т.19, №3. – С. 199-201. 5. Радчук О.С. Регулювання процесу горіння з використанням додаткових інформа-ційних сигналів / О.С. Радчук, О.Й. Штіфзон // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективні інструменти сучасної науки – 2015», 27 квітня – 5 травня 2015р., м. Прага, 2015. – С. 55-61. 6. Ковриго Ю.М. Адаптивна система регулювання витрати палива / Ю.М. Ковриго, Б.В. Фоменко, І.А. Поліщук // Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи. – 2007. – Т.19, №1. – С. 136-140. 7. Патент 107644, Україна, МПК F23N1/02. Спосіб автоматичного регулювання про-цесу горіння в котлоагрегатах / Бабак В.П., Назаренко О.О., Запорожець А.О.; заявник та патентовласник Інститут технічної теплофізики НАН України; заявл. 09.04.2014; опубл. 26.01.2015, Бюл. №2. 8. Бубенчиков А.М. Численный анализ аэродинамики и горения турбулентной пы-леугольной горелочной струи / А.М. Бубенчиков, А.В. Старченко //Физика горения и взрыва. – 1997. – Т. 33, № 1. – С. 51–59. 9. Гиль А.В. Численное исследование сжигания резервного топлива в топке котла БКЗ-210-140 / А.В. Гиль, А.С. Заворин, Д.В. Лебедь и др. // Известия Томского политехниче-ского университета. Техника и технологии в энергетике. – 2014. – Т.325, №4. – С. 65-75. 10. Куманев С.А. Результаты расчета кинетической модели горения природного газа методами математического моделирования / С.А. Куманев, М.П. Сухой, С.В. Швачич // Воп-росы химии и химической технологии. – 2009. – №1. – С. 143-145. 11. Бубенчиков А.М. Численные модели динамики и горения аэродисперсных смесей в каналах / А.М. Бубенчиков, А.В. Старченко. – Томск: Изд-во Томского ун-та. – 1998.–236с. 12. D.B. Mathematical models of turbulent flames: a review / D.B. Spalding // Combustion Science and Technology. – 1976. – V. 13, № 1–6. – P. 3–22. 13. Yaxin Su. Simulation of High Temperature Air Combustion with modified Edd-Brea-Up combustion model / Yaxin Su, Cuiwu Chen, Along Su // Energy Procedia. – 2012. – V. 14. – P. 127–132. 14. Шумихин А.А. Численное моделирование турбулентного диффузионного пламе-ни на основе метода крупных вихрей / А.А. Шумихин, А.И. Карпов // Вычислительная меха-ника сплошных сред. – 2012. – Т.5, №2. – С. 199-207. 15. Abolfazl Irannejad. Large eddy simulation of turbulent spray breakup and evaporation / Abolfazl Irannejad, Farhad Jaberi // International Journal of Multiphase Flow. – 2014. – V. 61. – P. 108–128. 16. Кобзарь С.Г. Апробация упрощенной модели расчета горения и форматирования оксидов азота при сжигании жидкого топлива / С.Г. Кобзарь, Халатов А.А. // Промислова теплотехніка. – 2006. – Т. 28, №3. – С. 62-69. 17. Дослідження теплофізичних і гідродинамічних процесів у робочому просторі кот-ла та визначення можливих місць розміщення α-зонду: звіт НДР (проміж.) / Інститут техніч-ної теплофізики НАН України (ІТТФ НАН України); кер. Бабак В.П.; виконав. О.О. Назаренко, А.О. Запорожець. – К., 2013. – 40 с. – № ДР 0113U001889. – Інв. № 0713U005518. 18. Лещенко В.П. Кислородные датчики / В.П. Лещенко. – М.: Легион-Автодата, 2003. – 112 с. 19. Воликов А.Н. Повышение эффективности сжигания топлива в котлоагрегах / А.Н. Воликов, О.Н. Новиков, А.Н. Окатьев // Энергонадзор-информ. – 2010. – №1. – С. 54-57. 20. Розроблення алгоритму, принципової схеми та програмного забезпечення процесу регулювання співвідношення повітряно-паливної суміші для пальника зі зворотним зв’язком по сигналам α–зонду / Інститут технічної теплофізики НАН України (ІТТФ НАН України); кер. Бабак В.П.; виконав. О.О. Назаренко, А.О. Запорожець. – К., 2014. – 65 с. – № ДР 0114U000555. – Інв. № 0714U004362. 21. А.А. Пономарев. Модель газовоздушного тракта теплоэнергетического котла как объекта регулирования / А.А. Пономарев // Сборник научных трудов НГТУ. – 2010. – №3. – С. 19-28. 22. Ревунов Д.С. Система управления горением топлива в котельной установке / Д.С. Ревунов, А.Д. Семенов // Труды МНТК «Перспективные информационные технологии». – Т.2. С. 313-317. 23. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация: учеб. для нач. проф. Обра-зования / Б.А. Соколов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 432 с. 24. Методика расчета количества кислорода в атмосферном воздухе на основе метео-рологических параметров с целью прогнозирования метеопатических эффектов атмосферы [Текст]: (метод. рекомендации) / Гл. упр. лечеб.-профилакт. помощи; сост. В. Ф. Овчарова. – М.: МЗ СССР. – 1983. – 13 с. 25. Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation / World Meteorologi-cal Organization, 2008. – №8.– 119 p. 26. Запорожець А.О. Підвищення точності вимірювання коефіцієнта надлишку повіт-ря в котлоагрегатах із застосуванням газоаналізаторів електрохімічного типу / В.П. Бабак, А.О. Запорожець, О.О. Редько // Промислова теплотехніка. – 2015. – №1. – С. 82-96. 27. Запорожец А.А. Влияние метеорологических параметров на оптимизацию про-цесса горения /А.А. Запорожец, В.П. Бабак, А.А. Редько // «Дни неразрушающего контроля – 2015»: сборник тезисов (15-19 июня 2015 г., г. Созополь). – Созополь. – 2015. – С. 361-364. 28. Запорожець А.О. Система якості горіння повітряно-паливної суміші в котлоагре-гатах малої та середньої потужності / В.П. Бабак, А.О. Запорожець // Методи та прилади кон-тролю якості. – 2014. – №2(33). – С. 106-114. 29. Бабак В.П. Цифровий альфа-індикатор контролю повітряно-паливної суміші на базі цирконієвого кисневого зонду / В.П. Бабак, О.О. Назаренко, А.О. Запорожець // Промис-лова теплотехніка. – 2014. – №2. – С. 70-77.uk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23866-
dc.description.abstractПроведено комплексний аналіз теплофізичних та гідродинамічних процесів в робочому просторі котла НІІСТУ-5 з використанням пальника типу ГБГМ. Розроблені алгоритм та принципова схема процесу регулювання співвідношення повітряно-паливної суміші для пальника ГБГМ зі зворотним зв’язком по сигналам α-зонду на базі частотно-регульованих електроприводів. Запропонована математична модель повітряно-паливного тракту для котлів малої та середньої потужності та проведено комп’ютерне моделювання розробленої системи для оптимізації процесу спалювання палива. Представлено рішення для підвищення точності визначення коефіцієнта надлишку повітря на базі поточної об’ємної концентрації кисню в повітрі. Наведено результати аналізу сезонної зміни об’ємної концентрації кисню в повітрі на території України. Розроблена та впроваджена комплексна система оптимізації процесу горіння в котлах потужністю до 3,5 МВт з використанням α-зонду.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІнститут електрозварювання ім. Є.О. Патонаuk_UA
dc.subjectширокосмуговий кисневий зондuk_UA
dc.subjectповітряно-паливна сумішuk_UA
dc.subjectкоефіцієнт надлишку повітряuk_UA
dc.subjectкотелuk_UA
dc.subjectчастотне регулюванняuk_UA
dc.subjectоптимізація процесу горінняuk_UA
dc.titleПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА В КОТЛАХ ПОТУЖНІСТЮ ДО 3,5 МВТ З ВИКОРИСТАННЯМ α-ЗОНДУuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Resurs_Zaporozhets (2015).pdfЦільова комплексна програма НАН України "Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин". Збірник наукових статей за результатами, отриманими в 2013-2015 роках1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.