Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22508
Title: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Загальна фізика»
Other Titles: НП "Загальна фізика"
Authors: Кондратенко, Петро Олексійович
Keywords: Фізика
Механіка
Електромагнетизм
Коливання
Хвилі
Атомна
Ядерна
Оптика
Кінематика
Динаміка
Issue Date: 2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни “ Загальна фізика ” розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі будівництва. Навчальна дисципліна «Загальна фізика» знайомить студента з сучасним станом фізики та її застосувань (авіація, космонавтика, електроніка, будівництво і т. ін.). В навчальній дисципліні «Загальна фізика» природно поєднані під¬ходи до вивчення фізичних процесів. В усіх розділах фізики встановлені внутрішні логічні зв’язки. Із ска¬заного випливає, що навчальна дисципліна «Загальна фізика» дозволить вирішувати професійні завдання, пов’я¬зані з самостійною виробничою діяльністю, забезпеченням експлуатації електронного обладнан¬ня, технологічних апа¬ратури і приладів. Метою викладання дисципліни є вивчення основних фізичних явищ та ідей; оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної і сучасної фізики, а також методами фізичного дослідження; оволодіння методами фізичного дослі¬дження; ознайомлення з сучасною експериментальною фізичною апаратурою, формування навиків проведення фізичного експерименту; формування наукового світогляду і сучасного фізичного мислення; опанування способами і методами розв’язання конкретних задач з різних розділів фізики; формування вміння виділяти конкретний фізичний зміст у прикладних задачах майбутньої спеціальності. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  опанування способів та методів фізичного дослі¬дження.  формування наукового світогляду, сучасного фізичного мислення;  вміння виділяти конкретний фізичний зміст у прикладних задачах майбутньої спеціальності;
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22508
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізика НП_6.050701_2015.docНавчальна програма2.08 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.