Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22413
Title: МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ
Authors: Васильєв, Володимир Миколайович
Харченко, Володимир Петрович
Keywords: зіткнення літаків
керування повітряним рухом
руху літаків
системи повітряного руху
Issue Date: 2008
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Моделювання аеронавігаційних систем. Оброблення інфор- мації та прийняття рішень в системі керування повітряним рухом: навч. посіб. / В.М. Васильєв, В.П. Харченко. − К.: НАУ, 2008. − 180 с
Abstract: Висвітлено питання організації і проведення математичного та комп’ютерного моделювання систем аеронавігаційного обслуговування, їх складових елементів, а також моделювання інформаційних процесів та при- йняття рішень у системі керування повітряним рухом. Наведено методи до- слідження та оцінювання характеристик системи повітряного руху. Для студентів спеціальностей 8.100118 «Системи аеронавігаційного обслуговування»” та 8.100109 «Обслуговування повітряного руху».
Description: Перелік скорочень Передмова Вступ 1. Система керування повітряним рухом як об’єкт дослідження і моделювання 1.1. Завдання, що розв’язуються системою керування повітряним рухом 1.2. Організація системи повітряного руху та чинники, що впливають на її функціонування 1.3. рганізація моделювання системи керування повітряним рухом 2. Математичний опис процесів і систем 2.1. Опис системи «вхід–вихід» 2.2. Опис системи «вхід–стан–вихід» 2.3. Зв'язок описів «вхід–вихід» і «вхід–стан–вихід» 2.4. Дискретизація математичних моделей 3. Моделювання стохастичних процесів та систем 3.1. Моделювання випадкових подій 3.2. Моделювання випадкових величин 3.3. Моделювання випадкових процесів 4. Оброблення і аналіз результатів моделювання 4.1. О цінювання ймовірності випадкової події 4.2. О цінювання характеристик випадкової величини 4.3. О цінювання характеристик випадкового процесу 4.4. І нтервальна оцінка 4.5. П еревірка статистичних гіпотез 5. Моделювання траєкторій руху літаків 5.1. Д инамічні моделі керованого руху літака 5.2. К інематичні моделі керованого руху літака 5.3. Д етерміновані моделі руху літака 5.4. Імовірнісні моделі руху літаків 6. Моделювання траєкторних вимірювань 6.1. Моделювання радіолокаційних вимірювань 6.2. Статистичні характеристики похибок траєкторних вимірювань 7. Моделювання процесів оброблення траєкторної інформації 7.1. Постановка завдання моделювання траєкторного оцінювання 7.2. Моделювання рекурентних алгоритмів траєкторного оцінювання 7.3. Моделювання алгоритму ковзного згладжування 8. Моделювання процесів планування повітряного руху 8.1. Завдання автоматизації процесу поточного планування 8.2. Математичні моделі для розрахунку просторово- часової траєкторії польоту 8.3. Сполучення розрахованих профілів польоту 9. Моделювання системи повітряного руху як системи масового обслуговування 9.1. Характеристики системи масового обслуговування 9.2. Моделювання випадкових потоків подій 9.3. Моделювання обслуговуючих систем 9.4. Моделювання системи оперативного керування повітряним рухом як системи масового обслуговування 10. Моделювання в системі підтримання прийняття рішень щодо керування повітряним рухом 10.1. Ф ункції системи підтримки прийняття рішень у процесі керування повітряним рухом 10.2. Попередження небезпечного зближення літаків в системі керування повітряним рухом 10.3. Системи попередження зіткнення літаків 10.4. Оцінювання ймовірності потенційно конфліктних ситуацій 10.5. Багатоальтернативний метод прийняття рішення 11. Оцінювання характеристик системи повітряного руху 11.1. О цінювання ймовірності потенційно конфліктних ситуацій у разі перетинання трас 11.2. О цінювання ризику зіткнення під час організації польотів на паралельних трасах 11.3. Визначення безпечної ширини траси і періодичності коригування місцеположення літака 11.4. Оцінювання завантаженості повітряного простору Післямова Список літератури
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22413
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Харченко_Васильев.pdf55.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.